WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методи і засоби навчання - Реферат

Методи і засоби навчання - Реферат


Реферат на тему:
Методи і засоби навчання
План
1. Поняття про методи навчання і їх класифікацію.
2. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
3. Методи стимулювання навчальної діяльності учнів.
4. Методи контролю і самоконтролю у навчанні.
5. Засоби навчання. Використання комп'ютерної техніки у навчанні.
6. Вибір оптимального поєднання методів і засобів навчання.
7. Методи навчання у зарубіжній теорії і практиці.
Рекомендована література: 1, 20, 37, 58, 78.
1. Методом навчання називають спосіб впорядкованої взаємозв'язаної діяльності викладачів і учнів, спрямованої на вирішення завдань освіти, виховання і розвитку в процесі навчання.
Прийом навчання - це деталь методу, тобто часткове поняття по відношенню до загального поняття "методу ".
Різні підходи до класифікації методів:
а) за джерелами передачі і характером сприйняття інформації: словесні, наочні і практичні (С.П. Петровський, Е.Я. Талант);
б) залежно від основних дидактичних завдань, які вирішуються на конкретному етапі навчання: методи оволодіння знаннями, формування умінь і навичок, застосування одержаних знань, творчої діяльності, закріплення, перевірки знань, умінь і навичок (М.О. Данилов, Б.П. Єсипов);
в) відповідно з характером пізнавальної діяльності учнів із засвоєння змісту освіти виділяють такі методи, як пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, частково-пошукові, дослідницькі (М.М. Скаткін, І.Я. Лернер).
При цілісному відході виділяють три великих групи методів навчання: а) організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності; б) стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; в) контролю і самоконтролю навчально-пізнавальної діяльності.
2. Методи організації навчально-пізнавальної діяльності - це сукупність методів, які спеціально спрямовані на передачу і засвоєння учнями знань, умінь і навичок. До них належать словесні методи навчання:
Розповідь - послідовне розкриття змісту нового матеріалу.
Вимоги до розповіді: достовірність змісту, логічна послідовність, чіткість і доказовість, образність і емоційність викладу, мова вчителя (чітка, доступна, правильна).
Виділяють розповіді: художні, наукові, науково-популярні, описові. Художня розповідь у своїй основі становить образний переказ фактів, вчинків дійових осіб (наприклад, розповіді про географічні відкриття, історії створення художніх творів тощо). Науково-популярна розповідь заснована на аналізі фактичного матеріалу. У цьому випадку виклад пов'язаний з теоретичним матеріалом, з абстрактними поняттями. Розповідь-опис дає послідовний виклад ознак, особливостей предметів і явищ навколишньої дійсності (опис історичних пам'яток, музею-садиби та ін.).
Пояснення - словесне тлумачення понять, явищ, принципів дій приладів, наочних посібників, слів, термінів і т. п.
Лекція - усний виклад навчального матеріалу, великого за обсягом, складного за логічною побудовою. Зосередження уваги на лекціях досягають різними прийомами: її незвичний початок; слухачі стають учасниками подій; цікаві приклади; проблемний виклад матеріалу; наочність і технічні засоби навчання; риторичні запитання; підвищення голосу, паузи і т. п.
Навчальні лекції за своїм дидактичним призначенням можуть бути різними - вступними, тематичними, оглядовими, заключними.
Вступна лекція покликана дати загальне уявлення про завдання і зміст навчальної дисципліни, розкрити її структуру і логіку, взаємозв'язок з іншими дисциплінами, викликати в учнів інтерес до навчального предмета. Тематична лекція завше присвячена певній темі курсу. Оглядова лекція читається учням перед іспитами. У заключній лекції підбиваються підсумки вивченого матеріалу з певного навчального предмета, виділяючи вузлові питання і зосереджуючи увагу на практичному значенні здобутих знань для подальшого навчання.
Найпоширенішим різновидом лекції є інформаційна, яка передбачає передавання учням Певного обсягу інформації з певної навчальної дисципліни шляхом послідовного розкриття наукових фактів, явищ, процесів. При цьому вони є простими споживачами готової навчальної інформації.
Розвиток вітчизняної освітньої системи, її гуманізація, тенденція до реалізації творчих здібностей кожного індивіда зумовили появу нових видів лекцій, зокрема:
- проблемна лекція, яка передбачає засвоєння нової інформації шляхом її "відкриття". Завдання лектора - створити проблемну ситуацію, спонукати учнів до пошуків вирішення проблеми, крок за кроком підводячи їх до наміченої мети. Для цього новий теоретичний матеріал подають у формі проблемного завдання, в умовах якого суперечності, що вимагають вирішення. У процесі їх вирішення учні, співпрацюючи з вчителем, здобувають нові знання. На такій лекції розвиваються теоретичне мислення, пізнавальний інтерес до предмета;
- лекція-візуалізація виникла внаслідок пошуку нових можливостей для реалізації принципу наочності. Вона передбачає перетворення усної інформації у візуальну форму. Викладач при цьому використовує такі демонстраційні матеріали, такі форми наочності, які не тільки доповнюють словесну інформацію, а й самі виступають змістовними повідомленнями. Читання такої лекції зводиться до вільного, розгорнутого коментування підготовлених матеріалів. При цьому важливо визначити візуальну логіку, ритм викладання матеріалу, його дозування і стиль спілкування з учнями;
- лекція вдвох передбачає проблемний виклад навчального матеріалу у діалозі двох учителів, що моделює реальні ситуації обговорення теоретичних і практичних питань двома учителями суміжних навчальних дисциплін. Наявність двох джерел інформації спонукає учнів порівнювати різні точки зору, осмислювати міжпредметні зв'язки, глибше усвідомлювати навчальний матеріал.
Бесіда - питально-відповідальний метод навчання.
Види бесід:
Вступна - проводиться з учнями як підготовка їх до лабораторних занять, екскурсій, до вивчення нового матеріалу.
Повідомлююча базується в основному на спостереженнях, що організовуються вчителем на уроці за допомогою наочних посібників, записів на дошці, таблиць, малюнків, а також на матеріалі текстів літературних творів, документів.
Бесіда-повторення використовується для закріплення навчального матеріалу.
Контрольна - для перевірки засвоєних знань.
За характером діяльності учнів у процесі бесіди можна виділити три основних види: репродуктивна, евристична, катехізисна.
Репродуктивна бесіда спрямована на відтворення раніше засвоєного матеріалу.
Евристична - коли вчитель уміло поставленими запитаннями скеровує учнів на формування нових понять, висновків,

 
 

Цікаве

Загрузка...