WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Зміст освіти в національній школі - Реферат

Зміст освіти в національній школі - Реферат

ситуації. Вимоги до первинних умінь (теоретичного характеру) - свідоме виконання дій і системи дій в знайомій і новій ситуації.
До найважливіших загальнонавчальних умінь, навичок, що ними має обов'язково оволодіти кожний учень за роки навчання у середній школі, В.О. Сухомлинський відносить:
1. Уміння спостерігати явища навколишнього світу.
2. Уміння думати - зіставляти, порівнювати, протиставляти, знаходити незрозуміле, вміння дивуватися.
3. Уміння висловлювати думку про те, що учень бачить, спостерігає, робить, думає.
4. Уміння вільно, виразно, свідомо читати.
5. Уміння вільно, досить швидко і правильно писати.
6. Уміння виділити логічно закінчені частини у прочитаному, встановлювати взаємозв'язок і взаємозалежність між ними.
7. Уміння знаходити книжку з питання, що цікавить учня.
8. Уміння знаходити в книжці матеріал, що цікавить учня.
9. Уміння робити попередній логічний аналіз тексту у процесі читання.
10. Уміння слухати вчителя і одночасно записувати коротко зміст його розповіді. 11.Уміння читати текст і одночасно слухати інструктаж учителя про роботу над текстом, над логічними складовими частинами.
12. Уміння написати твір - розповісти про те, що учень бачить навколо себе, спостерігає.
Важливим компонентом змісту освіти є досвід творчої діяльності. Щоб у школярів появився досвід творчої діяльності, треба ознайомлювати їх з подібними операціями і створювати у навчанні умови для їх застосування. Нагромаджений досвід допомагає у подальшому вирішувати нові завдання. Творчий характер має не тільки діяльність по здобуванню знань (теоретична діяльність). Творчі елементи присутні і в діяльності практичного характеру.
Наука - це сукупність знань, приведених у систему, де факти і закони пов'язані між собою певними відносинами і взаємно обумовлюють один одного.
Навчальний предмет являє собою педагогічно обґрунтовану систему наукових знань і практичних навичок та вмінь, що втілюють основний зміст і методи певної науки.
Відмінність навчального предмета від науки полягає в тому, що до нього входять тільки основні положення тієї чи іншої галузі знань, доступні для засвоєння учнями на певному етапі навчання. Крім того, навчальний предмет включає дидактичні матеріали, що допомагають учням оволодіти комплексом навичок і вмінь, необхідних як для подальшого навчання, так і для активної участі в суспільно корисній праці (трудові, навчальні, мислительні).
До змісту навчального предмета входять такі основні компоненти: а) фактичний матеріал, що відображає ознаки і властивості предметів, явищ; б) узагальнені результати суспільно-історичного пізнання світу - поняття, 1 закони, принципи, основні світоглядницькі поняття, ідеї, провідні наукові теорії, етичні й естетичні ідеали і правові норми; в) методи дослідження
і наукового мислення (загальні, особливі, часткові), з якими людина в тій чи іншій формі вступає у взаємодію (сприймання, відтворення, перетворення).
Поняття - основна форма знань, що відображає істотні, необхідні ознаки і відношення предметів та явищ.
Зміст поняття - це сукупність істотних ознак, властивостей і відношень предмета думки, відображених у поняттях. Об'єм поняття - це розмаїття предметів, кожному з яких належать ознаки, відображені в змісті поняття.
Закон - необхідні, істотні, стійкі, повторювані відношення між: явищами об'єктивної дійсності.
Закономірність - це упорядкованість подій, відносна постійність детермінованих факторів, регулярність зв'язку між: певними речами.
Теорія - це система знань, яка описує і пояснює сукупність явищ окремої галузі дійсності і зводить відкриті в ній закони до загальної основи.
Ідея - це вища форма пізнання зовнішнього світу, яка не тільки відображає об'єкт, а й спрямована на його перетворення.
Навчальні предмети поділяються на цикли: предмети гуманітарного циклу (українська мова і література, іноземна мова, історія), предмети природничо-математичного циклу (математика, фізика, хімія, біологія, географія, креслення).
У процесі вивчення навчальних дисциплін здійснюються внутріпредметні і міжпредметні зв'язки.
Внутріпредметні зв'язки - це вибір таких аспектних проблем, які є наскрізними для тієї чи іншої навчальної дисципліни і застосовуються при аналізі більшості явищ, що вивчаються даною наукою.
Міжпредметні зв'язки - це узгодженість між: навчальними предметами, що дозволяє розглядати факти і явища реальної дійсності зрізних сторін, з позицій різних навчальних предметів.
Міжпредметні зв'язки реалізуються тоді, коли: а) всі шкільні предмети читаються рідною мовою, кожен предмет у певній мірі опирається на математичний апарат, тому вчителю будь-якого предмета необхідно врахувати те, що учні вже знають з рідної мови і математики: б) вчителі цікавляться викладанням інших дисциплін, особливо суміжних, і враховують це у своїй діяльності;
в) здійснюється зв'язок викладання природничо-математичних дисциплін з природою і виробництвом, і гуманітарних дисциплін -зі суспільними явищами.
Політехнічна освіта - сукупність знань про головні галузі і наукові принципи виробництва й озброєння загально-технічними уміннями, необхідними для участі в продуктивній праці.
Політехнічна освіта здійснюється, передусім, у процесі вивчення предметів політехнічного циклу: математики, фізики, хімії, біології, географії, а також під час вивчення інших предметів (історії, основ держави і права, літератури), трудового навчання.
Професійна освіта - сукупність знань, практичних умінь і навичок, необхідних для виконання роботи у певній галузі трудової діяльності.
Професійна освіта здобувається в СПТУ. Унавчальних планах СПТУ є три цикли навчальних предметів: професійно-технічний, загально-технічний і загальноосвітній. Між загальноосвітньою, політехнічною і професійною освітою існує тісний зв'язок.
4. Характерним для змісту освіти в зарубіжних країнах є: інтеграція навчальних предметів на основі міжпредметних проектів; відбір навчального матеріалу на основі інтересів і безпосередніх потреб дитини; надання переваги або природничо-математичним предметам, або предметам гуманітарного циклу; диференціація навчання за змістом; деполітизація і деідеологізація навчального процесу.
Право на одержання диплома про закінчення середньої школи США дає певне число залікових одиниць, або "кредитів" (не менше 16), які випускник повинен набрати у процесі навчання. Заліковою одиницею вважається вивчення даної дисципліни по 5 годин на тиждень протягом року. Таких залікових одиниць необхідно набрати: з англійської мови і літератури - 4, з історії- 2, соціальних наук- 1, природничих наук- 2, математики (алгебра, геометрія, тригонометрія) - 2. Крім того, кожен учень зобов'язаний пройти який-небудь 2-3-годинний цілеспрямований курс, наприклад, іноземної мови, психології, стенографії, 3-4 залікових одиниці можна також одержати, вивчаючи додаткові предмети на вибір.
Народна педагогіка про зміст навчання: "Де більше науки, там менше муки", "Наука в лісне веде, а з лісу виведе", "Потрібно учиться, завжди пригодиться".
Список літератури:
1. Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів // Бюлетень законодавства і юридичної політики України. - К. 1999. - №8 - с.273.
2. Фіцула М.М. Педагогіка., К, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...