WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сучасний учитель - Реферат

Сучасний учитель - Реферат


Реферат на тему:
Сучасний учитель
ДІЯЛЬНІСТЬ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ МАЄ БУТИ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЮ.
Кожна людина ставить у житті перед собою певну мету і планує свою діяльність так, щоб досягти цієї мети. Діяльність вчителя це особливий вид діяльності, тому що учителю потрібно ставити не тільки загальну мету майбутнього, а й щоденну, поурочну мету. Т. т. кожен день вчитель має ставити і досягти мети. Діяльність вчителя - урок.
Проблема цілеспрямованої діяльності людини не нова. Вона зводиться до твердження: без мети немає діяльності, без мети - немає результату. Ціль виступає як чинник, що обумовлює спосіб і характер діяльності, вона визначає відповідні засоби її досягнення, вона є не тільки спроектованим кінцевим результатом, а й вихідним побудником діяльності. Чіткість мети допомагає знайти в роботі "головну ланку" та зосередити на ній зусилля начального процесу. Функціонуванням освітньої системи є урок.
Урок - це така організаційна форма навчальної роботи в школі, за якою вчитель, у рамках точно встановленого розкладом вирішує певні навчально-виховні завдання.
Урок є частиною навчально-виховного процесу і на нього, як і на навчально-виховний процес, впливають:
1) зміни, що відбуваються в суспільстві, які обумовлюють соціокультурні, економічні умови для розвитку всіх його сфер, у тому числі і освітньої;
2) державне замовлення школі на підготовку майбутніх громадян, здатних задовольнити актуальні потреби суспільства;
3) державні стандарти і програми з їх цілями і предметним змістом;
4) сучасні педагогічні концепції з їх цілями, принципами, технологіями навчання.
Крім зазначених чинників на структуру і результативність уроку мають вплив особистість учителя, його стиль спілкування з учнями, рівень фахової підготовки, ступінь володіння методичними прийомами та вміння враховувати, під час управління навчальною діяльністю, психологічні особливості кожного учня.
Сьогодні вітчизняні та зарубіжні вчені поряд з традиційним уроком виділяють ще й такі форми організації навчального процесу, як: інтегрований урок, лекційно-семінарські або лекційно-практичні заняття, проектні заняття, творчі майстерні, автономне навчання та вільна робота учнів. Кожен із цих типів занять має особливості в організації та змістовному наповненні.
Сучасний учитель спрямовує свою діяльність на пошук та застосування нових типів уроків і нових форм організації навчальної діяльності учнів з метою розв'язання основних проблем уроку. А саме:
- проблему, пов'язану з колективним способом організації навчання й індивідуальним характером сприймання кожного учня;
- проблему, пов'язану з організацією прямого та зворотного зв'язку між учителем та учнем. Її сутність полягає у тому, що прямий зв'язок (учитель-учень) є регулярним, а зворотній -епізодичний.
Це призводить до зниження здатності учителя управляти навчальним процесом.
- проблему, що виникає внаслідок протиріччя між вербальним характером навчання, під час якого учні слухають, читають, спостерігають, розв'язують запропоновані вчителем завдання, і завданнями різнобічного розвитку молоді, здатної до творчого мислення, перетворюючої діяльності учнів, яка має власну громадянську позицію;
- проблему, пов'язану з реальним обсягом конкретного навчального матеріалу, який необхідно засвоїти в межах програми, часом, необхідним для його вивчення, та тривалістю уроку. Наслідком її існування є: перевантаження учнів, яке призводить до погіршення стану їх здоров'я; спарення уроків; застосування методик "занурення" в навчальний предмет та інше.
Ступінь розуміння та розв'язання цих проблем суттєво впливає на ефективність уроку.
Сучасний урок - це урок демократичний. Він проводиться не для учнів, а разом з ними. Його характеризує не навчання словом, а навчання справою.
У підготовці та проведенні уроку вчитель виконує функції сценариста, режисера, постановника та водночас є виконавцем головної ролі в написаному ним творі. У процесі виконання цих ролей у діяльності вчителя вчені (Н.Кузьміна. В.Сластьонін, А.Щербаков) виділяють конструктивну, організаційну, комунікативну та гностичну функції.
Конструктивна реалізується у двох напрямках: конструюванні змісту, що передбачає відбір навчальної інформації до уроку, і конструюванні процесу її засвоєння, що включає добір методичних прийомів і засобів навчання, необхідних для успішного перебігу цієї діяльності.
Організаційна функція полягає в залученні учнів до виконання запланованих видів навчальної діяльності, стимулюванні та цінуванні, під яким розуміють вираження вчителем своєї радості з приводу досягнень учнів.
Призначення комунікативної функції вчителя полягає в установленні таких взаємовідносин між учнями на уроці, які б сприяли підвищенню ефективності навчальної праці.
Гностична функція передбачає забезпечення наукового підходу до організації навчального процесу, який базується на врахуванні доробку сучасної науки та практики з питань організації навчально-пізнавальної діяльності, особливостей психічного розвитку учнів даного класу, власного досвіду.
Поряд із зазначеними функціями вчителя, зорієнтованими на управління навчальним процесом, А.Щербаков виділяє ще й такі, які, на його думку, пов'язані з навчанням і які неможливо відокремити від діяльності вчителя. До їх складу вчений відносить інформаційну, розвивально-виховну, орієнтаційну, мобілізаційну, дослідницьку. Із позицій сучасної термінології їх доцільніше визначити як:
- когнітивну, пов'язану з організацією процесу набуття знань;
- розвивальну, що передбачає запланований вплив на розвиток перцептивних, розумових, емоційно-вольових процесів тих, хто навчається;
- аксіологічну - покликану допомогти учню зорієнтуватися у світі загальнолюдських цінностей і сформувати в собі ідейно-моральні й естетичні якості;
- мобілізаційну, яка передбачає актуалізацію знань і життєвого досвіду школярів, мобілізацію їх пізнавальних процесів, розвиток активності та громадянської свідомості;
- дослідницьку, пов'язану з аналізом результатів власної практичної діяльності, вивчення особливостей психічного розвитку учнів і можливостей учителя в урахуванні його перебігу, пошуком шляхів підвищення результативності навчально-виховного впливу на учнівський колектив і кожного учня.
Реалізація цих функцій має забезпечити вчителю кваліфікований та компетентний підхід до планування навчально-виховного процесу з предмета та кожного уроку.
Творчий підхід до конструювання уроків, майстерність учителів та їх прагнення підвищити ефективність навчально-пізнавальної діяльності учнів є запорукою того, що в майбутньому урок набуватиме нових оригінальних модифікацій і за умов появи новітніх організаційних форм навчання він не втратить своєї значущості в розв'язанні виховних, розвивальних і освітніх завдань одержить право на життя поряд з ними.
Використана література
1. Кращі позакласні заходи. Учитель року.- Харків: Основа, 2006.-
2. Коротаева Евгения Владиславовна Директор-учитель-ученик: Пути взаимодействия.- М.: Сентябрь, 2000.- 143с.
3. Лисенко С. Учитель Силенко: його родовід, життя і Віра в Дажбога..- К.: Обереги, 1996.- 544с.
4. Учитель, перед именем твоим...: Из сокровищницы педагогического опыта г.Харькова. Вып. 4./ Сост. Астахова-Хохлова Е.В.,Башкатова Л.М.,Божко О.И. и др.- Харьков: Изд-во НУА, 2004.- 204с.- (Народ. укр. академ.).- 18.00

 
 

Цікаве

Загрузка...