WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вплив творчості професора О.М. Граборова на розвиток української олігофренопедагогіки - Реферат

Вплив творчості професора О.М. Граборова на розвиток української олігофренопедагогіки - Реферат

практичне значення цього наукового форуму для олігофренопедагогіки полягало в тому, що він стимулював розвиток широкого спектра експериментальних методик вивчення осіб з певними вадами психічного розвитку. З цією мстою до навчальних планів педагогічних закладів освіти було внесено суттєві корективи в бік збільшення уваги до вивчення передових вітчизняних та зарубіжних психолого-педагогічних методів вивчення дитини. Важливо, що значним успіхом з'їзду у методологічному плані стало досягнення науково-коректного розуміння співвідношення між соціальними та біологічними чинниками у формуванні особистості дитини.
Суттєвим зрушенням у практичному застосуванні напрацювань педології стало запровадження в школах посад педологів-практиків, які проводили значну роботу із психолого-педагогічного вивчення учнів, відігравали ключову роль у комплектуванні різних типів класів згідно з інтелектуальними можливостями вихованців, розробляли плани навчальної та позанавчальної роботи шкіл тощо.
Проведений нами аналіз сучасних історико-педагогічних досліджень, зокрема, останніх публікацій М.С. Курека [11], свідчить, що в 20-х роках минулого століття з'явилось багато публікацій педологів, які містили інформацію про низький рівень морального, інтелектуального розвитку населення колишнього СРСР того часу. Ці дослідження виявили також соціальні та національні відмінності: представники азіатських меншин за окремими показниками різнилися від слов'янських народів, а інтелігенція за критеріями інтелектуального розвитку домінувала над робітниками та селянами. Цілком закономірно, що такі висновки педологів не могли не стати, на превеликий жаль, ідеологічною причиною знищення педології як цілком перспективного наукового напряму.
Звичайно, як і кожна нова широкомасштабна науково-практична програма, педологізація шкільного життя мала певні недоліки та упущення. Так, відомий історик олігофренопедагогіки Х.С. Замський [8] зазначав, що для початку 30-х років було характерним допущення цілого ряду помилок, зокрема, некоректного використання діагностичних методик з боку педологів під час психолого-педагогічного вивчення дітей, яке призводило/до порушень у комплектуванні учнівських колективів допоміжних шкіл. Окрім того, у середовищі педологів знову розпочалися некоректні дискусії стосовно домінування виливу соціального або біологічного факторів на людину.
Не дивлячись на вагомі здобутки педології у сфері соціально-педагогічних досліджень, 4 липня 1936 року вийшла постанова ЦК ВКП(б) "Про педологічні перекручення в системі наркомпросу", яка засуджувала діяльність педологів і ліквідовувала педологію як науку.
Про палку прихильність О.М. Граборова до педологічних підходів у вивченні дитини із особливостями фізичного чи розумового розвитку свідчить запровадження ним та його учнями до педагогічної практики такої навчальної дисципліни як "Психічна ортопедія". Ця навчальна дисципліна мала реалізувати, на думку вченого, специфічну функцію зазначеного типу шкіл - корекцію недоліків психічного розвитку. "Психічна ортопедія" містила й систему вправ, що розвивали довільну увагу, спостережливість, чіткість рухів корпусу та рук, волю і самоконтроль. Особливе місце відводилося вправам, у процесі виконання яких розвивався зір, слух, смак тощо.
Як свідчать історичні та історико-педагогічні джерела, серед спеціальних вправ широко використовувалося нанизування намистинок; відновлення фраз з окремих слів; впізнавання предметів на дотик; розв'язання шарад; перенесення посуду з водою; переставлення предметів з розташуванням їх на інше місце із тому ж порядку; відтворення на пам'ять ряду слів, чисел, що запам'яталися тощо [8].
Суттєве місце в навчальному плані допоміжної школи займала така навчальна дисципліна як "Життєзнавство", під час вивчення якої учні отримували основні необхідні відомості про оточуючий світ. Наприклад: клас (класна кімната, навчальне приладдя, меблі); дорослі люди (ім'я, по батькові, форма звертання до них); розпорядок життя школи; власний будинок тощо. Характерною ознакою цих занять було те, що всі знання викладалися учням концентрами.
Аналіз стану сучасної допоміжної школи з позицій вивчення . наукового доробку професора О.М. Граборова дає нам незаперечні підстави стверджувати, що вже самі потреби сьогодення нагально вимагають творчого переосмислення системи навчання розумово відсталих учнів, яка склалася протягом всього XX століття з метою впровадження в широку педагогічну практику кращих її зразків. В українській та зарубіжній дефектологічній науці поряд із працями О.М. Граборова та його сучасників є цілий ряд психолого-педагогічних досліджень проблеми корекційного навчання та виховання дітей-олігофренів, що у своїй методологічній основі базувалися на науковому доробку класика дефектології (В.І. Бондар, Л.С. Вавіна, Г.М. Дульнєв, 1.Г. Єременко, Х.С. Замський, М.П. Козленко, Н.П. Кравець, Г.М Мерсіянова, Л.К. Одинченко, В.М. Синьов, О.П. Хохліна, Ж.І. Шиф та ін.).
Однак, історико-педагогічний аспект теорії та практики корекційного навчання учнів допоміжних шкіл, біляджерел створення якої стояв О.М. Граборов, не є достатньо вивченою.
Розуміння розвитку педагогічного процесу сучасного закладу освіти для розумово відсталих учнів із врахуванням історико-педагогічного досвіду може, на паш погляд, визначити вибір дослідження в площині аналізу основних тенденцій розвитку та становлення теорії і практики колекційного навчання учнів допоміжних шкіл в Україні в 1900-2000 pp.
Вирішення цієї науково-практичної проблеми, на нашу думку, має здійснюватися саме через всебічне дослідження системи навчання учнів допоміжних шкіл в Україні (1900-2000 pp.). Зокрема, важлива роль у цьому процесі вивчення має належати аналізу формування і функціонування теорії та практики корекційного навчання учнів допоміжних шкіл в Україні як дидактичної системи в усіх її основних компонентах, що започатковані О.М. Граборовим, його сучасниками та послідовниками.
У травні 2001 року за ініціативою директора Інституту дефектології АПН України академіка В.І. Бондаря відбулася наукова конференція "Науково-педагогічний внесок І.Г. Єременка в становлення української дефектології (до 85-річчя від дня народження 1.Г. Єременка)", на якій у своєму виступі академік В.М. Синьов зазначив, що XX століття подарувало дефектологічній науці трьох вчених-особистостей світового рівня: Григорія Митрофановича Дульнєва, Івана Гавриловича Єременка, а також Олексія Миколайовича Граборова.
ЛІТЕРАТУРА
1. Вопросы воспитания нормального и дефективного ребенка: Сб. статей сотрудников педагогического института социального воспитания нормального и дефективного ребенка / Под ред. А.С. Грибоедова, А.К. Борсука, В.В.Бслоусова. -М.-П.: Гос. изд.- во, 1924. -233 с.
2. Граборов А.Н. Олигофренопедагогика: Учеб. пособ. для студентов пед. институтов и работн. вспомогательных школ. На правах рукописи: Препр. / НИИ дефектологии. - К., 1945. - 549 с.
3. Граборов А.Н. Социально-бытовые условия и биологические особенности воспитанников вспомогательных школ: Препр. / НИИ дефектологии. - К., 1950. - 22 с.
4. Граборов А.Н. Очерки по олигофренопедагогике. - М.: Учпедгиз, 1961.-210с.
5. Граборов А.Н., Кузьмина ' Н.Ф., Новик Ф.М. Олигофренопедагогика. - М.: Учпедгиз, 1941. -229 с.
6. Граборов О.М. Дефектологія. - К.: Держвидав, 1926. - 263 с.
7. Дефектологический словарь. 2-е изд., дополненное. - М.: Педагогика, 1970. - 504 с.
8. Замский Х.С. История олигофренопедагогики. - М.: Просвещение, 1974.-399 с.
9. Записки краткосрочных педагогических курсов по подготовке персонала в учреждениях для дефективных детей / Под ред. А.С. Грибоедова и Н.П. Казаченко-Триродова. - Петроград. Изд. КСО,1918.-990с.
10. Золотоверх В.В. Становления та розвиток дошкільних закладів для дітей з психофізичними вадами в системі спеціальної освіти України: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / ІД АПН України. - К., 2001. -22 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...