WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вплив творчості професора О.М. Граборова на розвиток української олігофренопедагогіки - Реферат

Вплив творчості професора О.М. Граборова на розвиток української олігофренопедагогіки - Реферат

серед радянських вчених творчо розкрив методологічні засади теорії навчання та виховання розумово відсталої дитини. Вчений всебічно розглянув питання комплексного вивчення та навчання учнів, які мають певні особливості у фізичному та розумовому розвиткові. Він започаткував сучасну класифікацію корекційної педагогіки на її складові: сурдопедагогіка, логопедія, тифлопедагогіка та олігофренопедагогіка. Ґрунтовним є внесок науковця й у розкриття методологічного зв'язку між загальною та спеціальною психолого-педагогічною наукою, а також із широким спектром медико-біологічних наук. Зокрема, автор постійно наголошував дефектологам-практикам на нагальній потребі всебічно вивчати дитячу анатомію, дитячу фізіологію, шкільну гігієну, патопсихологію та цілий ряд інших медичних наук.
Як вже зазначалося, для сучасних істориків корекційної педагогіки важливим фактом є й те, що О.М. Граборов започаткував системне вивчення історії розвитку науки про навчання і виховання різних категорій дітей з особливостями психофізичного розвитку. Вчений у своїх наукових та науково-методичних працях наголошував на тому, що оскільки сама олігофренопедагогіка створюється в історичному процесі, то і головна дефініція педагогіки - виховання є історичною категорією, тому свої цілі й завдання олігофренопедагогіка розглядає саме в їхній належності від власне історичного процесу суспільного розвитку.
О.М. Граборов досконало розкрив сучасне бачення розумової відсталості з позицій біосоціального підходу до розуміння природи цього явища. Спираючись па власне всебічне наукове вивчення природи "аномальної" дитини, вчений комплексно розкрив психічні особливості в дітей різного ступеня олігофренії: ідіотія, імбецильність, дебільність.
Прогресивним у діяльності О.М. Граборова було і те, що він ґрунтовно проаналізував розвиток типів навчальних закладів для розумово відсталих осіб в умовах царської Росії і в радянський період розвитку нашої країни. Він також чітко визначив цілі і завдання цих закладів освіти як у системі Міністерства освіти, так і в Міністерстві соціального захисту.
Діяльність допоміжних шкіл вчений розглядав перш за все з позицій організації корекційно-виховного процесу. Важливим засобом корекції зад, розумового й фізичного розвитку, дослідник вбачав чітко налагоджене трудове виховання та навчання. Саме через наукову обґрунтованість праці в .навчальний та позанавчальний час у дітей відбувається виховання головних психологічних якостей, характерологічних рис особистості, корекція в галузі фізичного розвитку.
Вагоме місце в науково-методичному доробку вченого займають питання організації навчального процесу в допоміжній школі. Так, особливе значення, на думку вченого, мають розробки навчальних планів га програм, а також комплексне науково-методичне забезпечення викладання кожної навчальної дисципліни.
Не втратили своєї наукової та практичної значимості підходи D.M. Граборова до розробки системи методів навчання учнів цього типу шкіл. Вчений цілком слушно наголошував на першочерговому значенні для розумово відсталої дитини наочних та практичних методів дидактики, не ігноруючи при цьому вербальні способи викладу навчального матеріалу. Загальнодидактичні вимоги до уроку: тема, цільова настанова уроку, практичні навики на уроці, дозування навчального матеріалу, методи роботи, обладнання, зв'язок з попереднім навчальним матеріалом, повторення, типи уроків, підготовка вчителя до уроку - ось далеко не повний перелік питань, що були глибоко проаналізовані цим педагогом-дидактом.
Поряд із дидактичним аспектом олігофренопедагогіки, вчений заклав основи теорії виховання учнів даного типу закладів освіти. Зокрема, Э.М. Граборовим чітко визначені та проаналізовані головні напрями виховання розумово відсталої дитини: інтелектуальне, моральне, фізичне, трудове, естетичне та ін., що й зараз слугують певним методичним дороговказом для педагогів допоміжних шкіл України.
Ретельного вивчення з боку практиків заслуговують і підходи вченого до вивчення організації продовженого дня учнів. Зокрема, ним чітко розроблено організаційні форми продовженого дня: індивідуальна, масова та гурткова робота.
Особливо значущою сторінкою в творчості О.М. Граборова с вивчення ним вимог до особистості самого вчителя допоміжної школи: світогляд, загальна освіта, загально педагогічна та дефектологічна підготовка, суб'єктивні риси тощо. До речі, подібні високі вимоги вчений висував і до всього колективу працівників школи незалежно від посади.
Будучи перш за все педагогом-гуманістом, О.М. Граборов всебічно розкрив у своїх працях [2;3;4] анатомо-фізіологічні особливості глибоко розумово відсталих дітей - імбецилів та ідіотів, акцентуючи увагу батьківської й педагогічної громадськості на врахуванні цих особливостей в організації корекційно-виховної роботи .
Формування мережі вищих навчальних закладів, що займались підготовкою кадрів для спеціальних шкіл, стало суттєвою ознакою розвитку дефектологічної сфери знань того часу. Серед низки дефектологічних факультетів педагогічних закладів одне із провідних місць належало та продовжує належати дефектологічному факультету Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгомапова. Професор О.М. Граборов протягом багатьох років широко співпрацював із дефектологічною громадськістю України. Він постійно надавав науково-методичну допомогу співробітникам НДІ дефектології Міністерства освіти України, що був створений у Харкові, а згодом переведенній до Києва. Свідченням цього с те, що свою оригінальну науково-методичну працю "Дефектологія" він друкує спершу па Україні й до того ж українською мовою [6]. Професор мав тісні зв'язки з цілим рядом українських психолого-педагогічних видань. Зокрема, ним було надруковано ряд ґрунтовних статей в українському часописі "Шлях освіти".
Як і для всього прогресивного педагогічного загалу країни, так і для О.М. Граборова, була тяжким випробовуванням заборона в 1936 році педології як науки, що інтегрувала в собі широкий спектр дитинознавчих галузей знань.
Всебічне медичне і психолого-педагогічне обстеження дітей стали панівною ідеєю в широких колах педагогів-науковців та практиків світу. Винятку не становила й наша вітчизняна педагогічна наука. Цілком закономірно, що саме дефектологія, зокрема, олігофренопедагогіка, налагодила чітку систему співпраці із педологією. Свідченням цього є те, що вже на початку XX століття (1904 р.) було організовано перші в Росії постійно діючі курси із вивчення загальної та експериментальної психології, широкого спектра медико-біологічних наук, загальної і спеціальної педагогіки, історії педагогіки. Про наукову вагу цих курсів свідчить їх науково-викладацький потенціал: В.М. Бехтерєев, О.Ф. Лазурський, І.П. Тарханов та ін. Переломним для дефектології та педології став 1908 рік, оскільки саме в цей час у Москві було організовано експериментальну лабораторію з педагогічної психології, а в Петербурзі В.М. Бехтерєв заснував психоневрологічний і педологічний інститути, які розпочали підготовку висококваліфікованих дефектологічних кадрів. З мстою налагодження тісної співпраці з педологами О.М. Граборов створив допоміжну школу, що безпосередньо входила до структури наукового центру В.М. Бехтерева. Збагаченню теоретичного потенціалу дефектології сприяв вихід у світ серії ґрунтовних праць вчених-педологів. Серед низки робіт дореволюційного етапу розвитку вітчизняної педології, на нашу думку, заслуговують . першочергової уваги пращ В.П. Вахтерєва "Основи нової педагогіки" (1913 р.) та П.Ф. Каптерєва "Історія російської педагогіки" (1915 p.).
Свідченням єдності основоположних ідей педології та дефектології став Перший педологічний з'їзд (Москва, 27 грудня 1927р. - 4 січня 1928р.). Провідними педологами та дефектологами того часу були: Л.С. Виготський, В.М. Бехтерев, 1.0. Соколянський, O.P. Лурія, Л.В. Занков, які у своїх виступах привертали увагу наукового зібрання до актуальності порушених з'їздом проблем. Вагоме

 
 

Цікаве

Загрузка...