WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вплив творчості професора О.М. Граборова на розвиток української олігофренопедагогіки - Реферат

Вплив творчості професора О.М. Граборова на розвиток української олігофренопедагогіки - Реферат


Реферат на тему:
Вплив творчості професора О.М. Граборова на розвиток української олігофренопедагогіки
Особистість вченого багато в чому визначає становлення і розвиток будь-якої сфери знань. Однією з таких центральних фігур у вітчизняній дефектологічній науці була особистість професора Олексія Миколайовича Граборова (1885-1945 pp.)- Його творчість гармонійно співпадає з періодом розквіту таланту класика загальної і спеціальної психолого-педагогічної науки Льва Семеновича Виготського. У співпраці вони й заклали основи сучасної олігофренопедагогіки.
Вчений жив у складні часи, насичені багатьма соціальними протиріччями, але для дефектології й, зокрема, олігофренопедагогіки це був період їхнього становлення. О.М. Граборову, одному з перших серед дефектологів царської Росії, вдалося ще в 1915 році відкрити в Петербурзі допоміжну школу для глибоко розумово відсталих дітей. Про інтерес педагогічної громадськості до дефектологічної теорії та практики того часу, засвідчують багаточисленні архівні матеріали. Зокрема, на нашу думку, цікавим фактом в історії становлення системи підготовки кадрів дефектологів є те, що в серпні 1910 року в Петербурзі, на базі педологічних курсів було створено Педологічну академію - навчальний заклад громадської ініціативи, що готував педагогів вищої кваліфікації. Академія ввійшла до системи закладів петербурзької ліги освіти. Згідно з статутом, слухачами академії могли бути особи обох статей без врахування національності та віросповідання, які вже закінчили повний курс вищих навчальних закладів. Програму навчання було розраховано па два роки. Вона включала загальні (основні та додаткові) і спеціальні дисципліни. Зокрема, педагогічну психологію, історію педагогіки, шкільну гігієну, патологічну педагогіку (дефектологію), школознавство, вступ до педагогіки, анатомію, фізіологію, психологію, історію філософії, історію мистецтв та літератури, основи математичного методу, енциклопедію права, методику та історію навчальних дисциплін (у поєднанні з історією відповідних наук). Заняття в академії розпочалися ще набагато раніше її офіційного відкриття - у 1908 році. Викладачами були провідні вчені того часу та методисти-практики. Серед чисельної когорти педагогів академії необхідно, перш за все, назвати І.П. Павлова, МЛ. Караєва, В.А. Вагнера та ін. Читання лекцій супроводжувалося
проведенням практичних занять, лабораторних досліджень, екскурсій, підготовкою та обговоренням рефератів. Академія мала тісний зв'язок зі всіма регіонами країни, де надавала суттєву допомогу педагогам спеціальних шкіл в організації літніх курсів учителів [14].
Па базі академії, а також цілої низки інших закладів освіти, що були засновані за безпосередньою участю О.М. Граборова, спільно з колегами-однодумцями створили широку мережу навчальних курсів для батьків дітей з особливостями фізичного чи психічного розвитку. Ця форма співпраці із батьківською громадськістю сприяла ефективній соціалізації дитини в доросле життя. Педагоги спільно з лікарями розкривали всі аспекти проблеми розумово відсталої дитини в сім'ї; роботу сім'ї з дитиною; єдині педагогічні вимоги сім'ї та школи до виховання дитини.
Свідченням активної соціальної та наукової позиції О.М. Граборова була організація ним спільно із видатним вітчизняним психіатром В.М. Бехтерєвим, а також ще з цілим рядом педагогів-однодумців (Е.В. Герує, М.П. Ростовська, Л.Г. Оршанський) у 1914 році наради дефектологів країни за участю керівництва Міністерства народної освіти. Результатом роботи цього зібрання стали певні зрушення в налагодженні діяльності системи допоміжних шкіл та допоміжних класів при закладах освіти.
Великі соціальні потрясіння, що відбулися на початку минулого століття, торкнулися всіх сфер людської діяльності і, звичайно, не становили виключення й допоміжні школи. Розуміючи всю складність ситуації, що склалася у сфері організації життя закладів освіти даного типу, на початку 1919 року група вчених-дефектологів, серед яких провідне місце займав О.М. Граборов, провела Перший Всеросійський з'їзд із боротьби з дитячою дефективністю, безпритульністю та злочинністю.
О.М. Граборову, спираючись на підтримку прогресивної педагогічної громадськості того часу, вдалося внести до резолюцій цього науково-методичного форуму цілий ряд принципових положень, серед яких чільне місце займали питання про розумову дефективність, про типи розумово відсталих дітей, про принципи організації трудового навчання учнів.
Цілком логічне продовження реалізації широкого спектра дефектологічних проблем знайшло своє відображення і на Другому з'їзді соціально-правової охорони неповнолітніх (СЛОН), що відбувся в 1924 році. Л.С. Виготський та О.М. Граборов були центральними фігурами-організаторами роботи секції виховання й навчання розумово відсталих дітей. У проголошених доповідях професор О.М. Граборов висвітив цілу низку актуальних питань: про типи закладів для розумово відсталих та їхні цілі; про допоміжну школу, її завдання та навчальний план; про виховання найпростіших індивідуальних та соціальних реакцій; про досвід організації дитячого середовища.
Зокрема, зазначимо, що у своїх доповідях і U.C. Виготський, і О.М. Граборов уперше звернули увагу педагогічної громадськості на серйозність проблеми розвитку потенціалу дитини із особливостями розумового розвитку шляхом залучення її до дитячого самоврядування. Вчені виважено вбачали в розвитку самоврядувальних засад учнів можливість інтенсифікувати процес їхньої підготовки до самостійного життя на основі цілеспрямованого формування відповідних рис особистості: самостійності, громадської активності, відповідальності, умінь встановлювати стосунки з іншими тощо. Чи не вперше дослідники поставили питання про налагодження педагогічно доцільного керівництва цим процесом з боку педагогічного колективу закладу освіти. Таке бачення цієї проблеми суттєво розширювало горизонти професійного сприймання педагогами спеціальних шкіл особистісного розвитку розумово відсталих школярів, встановлювало дієві зв'язки між науково виваженою педагогічною діяльністю і формуванням в учнів рис особистості, які є значущими для подальшої соціалізації в доросле життя.
Період становлення вітчизняної дефектології як науки та практики у 1920-1930 роках минулого століття характеризувався багатьма суттєвими ознаками, серед яких особливе місце займає наукова діяльність О.М. Граборова та його сучасників. О.М. Граборов був одним із перших серед вчених, які створили класичні підручники та навчальні посібники для студентів дефектологічних факультетів педагогічних навчальних закладів колишнього Радянського Союзу [2;3;4;5;6]. Його книги вже протягом багатьох десятиріч слугують не тільки науково-методичним забезпеченням для студентів, але ще й вагомим джерелом отримання наукової інформації для науковців корекційної педагогіки. Автор підводить певні підсумки в розвитку дефектологічної теорії та практики, висвітлює тогочасне розуміння дефектологічних проблем. Вчений використаввеличезну масу вітчизняних та зарубіжних джерел, зокрема, тих, що не були на той час перекладені українською або російською мовами, рукописи класиків психолого-педагогічної думки, архівні матеріали. Дослідник широко використовував і матеріали з досвіду організації та проведення корекційно-виховного процесу широкої мережі допоміжних шкіл країни, зокрема й тих, у яких особисто працював багато років.
Усвідомлюючи, що висвітлення історії цілої науки, навіть її окремих сторінок, с напрочуд складною проблемою, оскільки па основі глибокої систематизації наукових джерел необхідно визначити методологічні засади в минулому, а потім, керуючись історико-педагогічними знаннями, сформувати чітку програму розвитку на майбутнє, професор О.М. Граборов. та представники його численної наукової школи започаткували процес закладання основ сучасної корекційної педагогіки.
Особливо цінним у творчості О.М. Граборова для сучасних фахівців є те, що він одним з перших

 
 

Цікаве

Загрузка...