WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Критерії норм оцінювання знань студентів - Реферат

Критерії норм оцінювання знань студентів - Реферат

- творчо-пошуковому, який передбачає наявність умінь самостійно побудувати алгоритм розв'язку задачі.
За умови активної участі студента у самостійній роботі він при подоланні завдань "нижчого" рівня може отримати загальний рейтинг з оцінкою, на бал вищою.
Такий комплексний підхід до оцінювання знань дає змогу враховувати обсяг, якість засвоєного матеріалу, стимулювати самостійну роботу студента, аналізувати навчальний процес у динаміці.
За умови модульної програми підсумкова оцінка студентів складається за результатами навчальної діяльності протягом усього семестру. Рівень творчої активності визначається кількістю та змістом актів позитивної активності студентів за результатами поточного контролю (участь у вікторинах; написання рефератів, кросвордів; надання обґрунтованих пропозицій тощо). При цьому визначається індивідуальний коефіцієнт творчої активності студента (КТА) як відношення кількості індивідуальних актів творчої активності (ATА) до АТА найліпшого студента або нормативного значення.
Бали рейтингу під час проведення поточного, проміжного й підсумкового модульного контролю додаються і по закінченні курсу перетворюються на індивідуальний кумулятивний індекс кожного студента, таким чином, кожен може наочно бачити свої інтелектуальні й професійні здобутки, зіставити їх з рейтингом своїх товаришів. Ці мотиваційні умови реалізують принцип змагальності в навчальній діяльності, стимулюють кожного студента вдосконалювати свою роботу та організацію всього навчального процесу.
Якщо студент пропустив усі лекції модуля, йоготестують за програмою-мінімум. За наявності відмінного результату він переходить до наступного рівня.
За такої форми контролю творчі контакти педагога й студента значно розширюються, що дає змогу інтенсифікувати навчальний процес. При цьому більшість студентів планує свою особисту індивідуальну стратегію навчання (за змістом, темпом, формами засвоєння), що унеможливлює випадковість і суб'єктивізм на екзамені і приводить кожного до запланованої мети.
Студенти, котрі хочуть підвищити свій рейтинг і одержати вищу екзаменаційну оцінку, складають екзамен. На екзамені студент може одержати не більше, ніж 22% балів від набраної ним суми протягом семестру. "Вартість" екзаменаційної оцінки підсумовується з рейтингом студента протягом семестру. Підсумкова оцінка визначається сумарним рейтингом. За незадовільної оцінки студент залишається на попередньому рівні оцінки знань. "Вартість" екзаменаційної оцінки визначається за формулою:
Е=(М1...М7)хР1 хР2/5,
де (МІ . . . М7) - сумарний рейтинг студента за підсумком роботи протягом семестру; Р1 - коефіцієнт складності екзаменаційних запитань; Р2 - коефіцієнт оцінки.
Визначення коефіцієнта складності запитань ( Р1 )і оцінки ( Р2)
на екзамені
Складність запитань на екзамені, Р1 Оцінка, Р2
Підвищена - 1,1 Стандартна програма - 1,0 Програма-мінімум - 0,9 "5" - 1,0 "4" - 0,8 "3" - 0,6
Примітка: білети підвищеної складності можуть одержати ті студенти, котрі склали складну програму на "відмінно" .
Таким чином, модель рейтингової оцінки навчальної діяльності студентів повинна складатися з окремих елементів навчальної й творчої діяльності, включати мотиваційні стимули, які за формою відповідають різноманітним мотиваційним потребам і постійно вдосконалюються під впливом реалізації принципу педагогіки співробітництва між викладачем і студентами [1, 189-197; 7, 27-28; 4, 192].
Висновки
Облік успішності оцінювання знань студентів, нерозривно поєднуються з вимогами майбутньої професії. Вся робота в університетах спрямована на всебічний розвиток професійних здібностей кожного студента. Головною засадою педагогічного контролю та оцінювання знань студентів є підготовка майбутніх спеціалістів до корисної праці за обраною спеціальністю.
Розвиток науково-технічного прогресу постійно диктує оновлення та зміни в системі вищої освіти, як в Україні, так і в світі. Однак, в світі широко використовуються експерименти та наукові дослідження, що дають відчутні результати у підготовці майбутніх спеціалістів. Організація педагогічного контролю та оцінювання знань студентів в світі зорієнтована на всебічне узгодження знань, умінь і навичок тільки з майбутньою професією.
Досвід переконує, що з сучасної системи освіти варто взяти все краще, але й не слід забувати про попередні надбання талановитих педагогів, здобутків нашої педагогіки в загальнокультурному, почуттєво-естетичному розвиткові студентської молоді. Для кращої підготовки спеціалістів пропонуємо на державному рівні організовувати процес педагогічного контролю та оцінювання знань студентів, а саме:
-збільшити кількість міжнародних обмінів молоді;
-ширше впроваджувати навчальні технології та дистанційну освіту;
-створити умови для обміну з іншими країнами інформацією про досягнення у сфері освіти;
-прагнути більшої гнучкості та підвищення відповідальності у використанні національних ресурсів для досягнення навчальних цілей шляхом законодавчих змін у реформуванні освіти;
- збагачувати зміст освіти навчальних закладів України, стежити за її від-повідністю міжнародним стандартам та сучасним вимогам науково-технічного прогресу.
Список використаних джерел
1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. - Київ: Центр навчальної літератури. - 2003. - 316 с. - С. 176-197.
2. Зварич І. Реалізація системи контролю і оцінки знань студентів // Рідна школа. №12. - С.27-29.
3. Контроль і оцінка знань студентів // Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. - К., 1998. - 563 с. - С. 476-496.
4. Критерії оцінювання знань студентів // Домбровський В. Звітність підприємств. - К., 2001. - с.241. - С.192-193.
5. Кудин В.А. Средства массовой информации и профессиональное образование. - К.: АПНУ ИЛИППО, 2002. - 206 с.
6. Оцінювання знань студентів методом тестування // Рідна школа. - 2000. - №4. - С. 69-71.
7. Пікашова Т. Чи стане рейтингова система помічником в оновленні освіти? // Освіта. - 1992. - №5. - (29 вересня). - С.27-30.
8. Питишкін-Потанич В.А. Чи потрібні екзамени у вузі? // Радянська школа. - 1990. - №3. - С. 90-92.
9. Станіслав Ніколаєнко. Міністерство визначило п'ять критеріїв своєї діяльності. Із колегії МОН: освіта України. - № 57-58, 2 серпня 2005 р.
10. освітньо-кваліфікаційне тестування як засіб діагностування якості освіти // Управління освітою. - 2005. - №11. - 22 листопада. - С.8.

 
 

Цікаве

Загрузка...