WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Критерії норм оцінювання знань студентів - Реферат

Критерії норм оцінювання знань студентів - Реферат

проводити зі складних і великих за обсягом дисциплін. Академік П.В.Копнін (Київський університет) вважав, що такий іспит доцільно проводити, наприклад, у бібліотечному залі з відкритим фондом літератури.
Практичний іспит найчастіше зводиться до виготовлення студентами натуральних об'єктів, схем, макетів тощо. У студентів педагогічних університетів іспит може проходити у вигляді розв'язкупідготовлених педагогічних ситуацій.
Іспит-автомат часто практикується викладачами щодо студентів-відмінників, які серйозно і систематично працюють протягом року.
Курсові роботи (проекти) студенти захищають на засіданнях кафедр або перед спеціально створеними комісіями.
Державні випускні екзамени приймає державна екзаменаційна комісія (ДЕК) у наперед визначеному і затвердженому складі. Окрім державних екзаменів студенти-випускники захищають перед ДЕК дипломні роботи (проекти).
Усі згадані види контролю знань студентів (попередній, поточний, тематичний, підсумковий) є відносно самостійними, хоча й пов'язаними між собою.
Найбільш ефективними методами перевірки і контролю успішності студентів є методи: усного контролю і самоконтролю, письмового контролю і самоконтролю, лабораторно-практичного, програмованого контролю (машинного, без машинного), тестового контролю.
Основними формами організації перевірки знань студентів } сучасних ВНЗ є, насамперед: індивідуальна, групова, фронтальна перевірка, самоконтроль, рейтингова система.
Більшість викладачів усвідомлює, що в системі контролю ЗУЕ студентів є багато недосконалого, що не відповідає сучасним вимогам. Основних недоліків традиційно здійснюваного контролю можна вказати два: а) репродуктивний характер; б) суб'єктивність в оцінюванні навчально-пізнавальної діяльності [1, 181-183].
2.1 Подолання їх, на наш погляд, в певній мірі, сприятиме впровадження тестового контролю ЗУН студентів.
Слово "тест" в англійській мові означає "випробування проба, експеримент, перевірка". В педагогічній літературі під дидактичним тестом розуміють підготовлений, згідно з певними вимогами, комплекс стандартизованих завдань, що дозволяють виявити в учасників тестування компетенції, піддаються певному оцінюванню за заздалегідь встановленими критеріями".
У текстології - теорії і практиці тестування - виділяють різні види тестів. їх класифікують
1) за цільовими, функціональними і смисловими ознаками:
- тести поточного, рубіжного (проводяться наприкінці семестру),
констатуючі, діагностуючі, прогностичні тести - за меток застосування;
- підсумкового (проводяться в кінці кожного навчального року),
заключного контролю (в кінці курсу навчання) - за видом контролю;
- тести, спрямовані на вимірювання рівня засвоєння мовного
матеріалу, навички); тести, спрямовані на вимірювання рівня
сформованості мовленнєвих умінь) - за об'єктом контролю;
- тести, орієнтовані на норми знань; тести, орієнтовані на критерій
оцінки - за співвідношеннями з нормами чи критеріями;
- стандартизовані (тест, що пройшов апробацію на досить великій (600-
1000 чоловік) кількості учасників тестування і який має стабільні і
допустимі показники якості, а також специфікацію - паспорт з нормами,
умовами та інструкціями для його багаторазового використання в процесі
контролю
за якістю знань); не стандартизовані тести (тести, складені самими викладачами для своїх студентів - за статусом контролюючої програми.
2) за формальними ознаками:
- вибіркові тести, тести з вільною конструйованою відповіддю - за
структурою та способом оформлення відповіді;
- альтернативні тести, тести множинного, тести перехресного вибору -
за характером вибіркових відповідей;
- тести на швидкість, на складність - за гомогенністю завдань;
- тести з використанням технічних засобів навчання, тести без
використання технічних засобів навчання - за способом презентації
мовленнєвого стимулу;
- машинні, без машинні - за використанням засобів оперативного
машинного зв'язку.
Тест, як правило, складається з двох частин - інформаційної та операційної. Інформаційна частина має включати чітко і просто сформульовану інструкцію (що і як слід виконувати учаснику тестування). Бажано, щоб інструкція супроводжувалася прикладом виконання. Операційна частина тесту складається з певної кількості тестових завдань. Виконані тестові завдання потребують відповідної оцінки і визначення знань тестованого.
Тестовий контроль дає можливість викладачеві упродовж досить обмеженого часу перевірити якість знань у значної кількості студентів; за його допомогою стає можливим контроль знань, умінь, навичок на необхідному, заздалегідь запланованому рівні. На підготовчому етапі впровадження тестового контролю реальним є самоконтроль, знання оцінюються більш об'єктивно, варто відзначити, що у процесі тестування увага студентів фіксується не на формулюванні відповіді, а на осмислення її суті, у зв'язку з чим створюються умови для постійного зворотного зв'язку між студентом і викладачем.
Проте тестовий контроль знань має й істотні недоліки, які можна поділити на три групи: 1) недоліки, які лежать в основі сутності контролю (ймовірність випадкового вибору правильної відповіді або здогадка про неї; можливість при застосуванні тестів закритого типу оцінити тільки кінцевий результат (правильно - неправильно ), у той час як сам процес, що привів до цього, не розкривається); 2) недоліки психологічного характеру (стандартизація мислення без урахування рівня розвитку особистості); 3) недоліки, що ґрунтуються на організаційно-методичних показниках (велика затрата часу на складання необхідного "банку" тестів, їх варіантів, трудомісткість процесу; необхідність високої кваліфікації вчителів та експертів, що розробляють тестові завдання).
Існують реальні шляхи усунення цих недоліків. Наприклад, оптимальна кількість варіантів закритого типу (4-5) або ж застосуванням різних за конструкцією тестових завдань. Для того, щоб тестовий контроль знань був результативним, необхідно дотримуватись таких психолого-педагогічних вимог щодо його застосування:
1. Поступове впровадження тестового контролю, що дасть змогу студентові
психологічно підготуватися. Розпочинати слід з простих тестів, через деякий час
вводячи більш складні конструкції.
2. Завдання повинні мати комплексний характер.
3.Тестовий контроль мусить гарантувати об'єктивність оцінки

 
 

Цікаве

Загрузка...