WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Історія та предмет наукового менеджменту - Реферат

Історія та предмет наукового менеджменту - Реферат

створенні відділень.
8. "Венчурні організації" - відрізняються високим рівнем самостійності керівників підрозділів. Це, як правило, невеличкі підприємства, зайняті дуже ризикованим (венчурним) бізнесом. У найкоротші терміни вони здійснюють наукові ідеї, першими створюють на їх основі інтелектуальні продукти або технології (наприклад, експериментальні педагогічні майданчики, пілотні освітні проекти).
4. Основні підходи в управлінні
У теорії шахмат є поняття "цугцванг". Це така ситуація, коли всі розуміють небезпечність бездіяльності, необхідність щось змінити, зробити, нарешті, якісь кроки, знаючи, що кожен крок ризикований. Аби ця ситуація в управлінні знайшла вирішення, пропонується декілька підходів.
Процесний підхід. Управління розглядається як процес, тому що робота щодо досягнення цілей за допомогою інших - це не одночасна дія, а серія безперервних взаємозалежних дій. Ці дії самі по собі є процесом. Їх називають управлінськими функціями. Процес управління є загальною сумою цих функцій.
Системний підхід. Це не набір управлінь, принципів або інструкцій, це спосіб мислення стосовно організації та управління. Система - це цілісність, яка складається із взаємозалежних частин, кожна з них забезпечує свій внесок у характеристику цілого. Всі організації є системами.
Ситуативний підхід. Як і системний, ситуативний підхід не простий набір управліньських дій, а форма мислення про проблеми та способи їх вирішення. Цей підхід визнає, що, хоча загальний процес однаковий, специфічні прийоми, якими повинен користуватися керівник для ефективного досягнення цілей організації, можуть значно варіювати. Ситуативний підхід узгоджує конкретні прийоми та концепції з визначеними конкретними ситуаціями для досягнення цілей.
Подвійний стандарт* в управлінні освітою
Поняття "подвійний стандарт" в соціології має двояке тлумачення: 1) у першому випадку - це невідповідність щирості проголошених намірів реальній думці людини; наміри з "камнем за пазухою"; 2) ґендерний аспект бачення смислу управлінської (життєвої) проблеми.
Понад 80% чисельності педагогічних колективів складають жінки. Зростає і число жінок - директорів шкіл, зараз їх уже понад 56 %. Жіночий фактор вносить в управління освітою свою специфіку. Дослідженнями встановлені основні психологічні розходження, що визначаються приналежністю до статі.
Жінки частіше користуються інтуїцією. Вони більш схильні до образного мислення і не затруднюють себе слідкуванням за формальною логікою своїх суджень. "Жіноче" мислення неусвідомлено пов'язане з дійсно життєво важливими факторами, в той час як понятійне мислення чоловіків (з їх прихильністю до строгої логіки) може заводити далеко від реальних життєвих ситуацій. Тому чоловіки частіше, ніж жінки, живуть та діють невпопад.
За дослідженнями І.Г.Кона та О.О.Бодальова, в жінок-керівників характеристики, за якими визначається ставлення людини до оточуючих, за шкалою цінностей, займають більш високе місце, ніж у чоловіків. Водночас, жінкам-керівникам властива емоційна нестабільність, вони більш схильні до навіювання. Жінкам властиві велика поступливість та доброзичливість, але в той же час їх характеризує більш висока тривожність. За О.Бодальовим, середній обсяг спілкування у жінок-керівників в півтора рази більший, ніж у чоловіків.
Спостерігаються відмінності в ранжуванні управлінських якостей. Так, жінки-директори шкіл на перше місце ставлять "гнучкість відносин", чоловіки - "справедливість".
Чоловік в управлінні більш традиційне явище. Він частіше ставить себе на перше місце, більше піклується про зміцнення своїх позицій, менше схильний до делегування повноважень. Він орієнтований на результат.
Для жінок-керівників більш значимим є сам процес управління, а не результат. Вони лояльно ставляться до чужих досягнень, намагаються перенести устрій свого сімейного життя як стиль управління школою. Крім того, жінки-керівники вважають, що для управлінської діяльності важливою є така якість, як "відповідальність за інших", у той час як чоловіки більш значимою вважають "самокритичність". Жінки-керівники демонструють більшу готовність до співробітництва, більш уважні до людей; їм властива велика сміливість та активність у соціальних контактах, які для них є емоційно значимими; вони оцінюють себе більш адекватно, у той час, як чоловіки-директори завищують свої комунікативні можливості.
Таблиця 5
(складена чоловіками)
Характеристика Чоловіки Жінки
Засіб подолання проблем Інтелект, сила Хитрість, спритність
Орієнтованість на проблеми Перспективна Поточна
Потреба в емоційних стимулах Занижена Підвищена
Основа рішень Безпристрасність Чуттєвість
Характер Замкнутий Відкритий
Ставлення
до зовнішнього світу Реалістичне, критичне Ідеалізоване, інтуїтивне
Поведінка Стримана Емоційна
Переважний тип мислення Словесно-логічне Наочно-діюче
Об'єкт уваги Зміст Форма
Спостережливість
та точність Знижені Підвищені
Орієнтованість Ділова Особиста
Ставлення до інших Прямолінійне Гнучке
Дія словесного заохочення Розслаблене Збудливе
Реакція на критику Агресивна Спокійна
Доречі, жінка упродовж доби промовляє не менш 23 тис. слів, натомість чоловіки обмежуються 11-12 тис. слів за той же час.
Чоловіки - управлінці підсвідомо оцінюють себе вище, ніж оточуючих, а жінки - вище чоловіків, ніж себе (С.Ф.Шабанов, А.Р.Петровський).
ЛІТЕРАТУРА
Альтшуллер Г.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей: от озарения к технологии. (Теория и практика решения изобретательских задач). - Кишинев: Карта Молдовеняскэ, 1989. - 381с.
Амонашвили Ш.А. Личностно - гуманная основа педагогического процесса. - Мн.: Университетское, 1990. - 560с.
Амосов Н.М. Алгоритмы розума. - Киев: Наукова думка, 1979. - 223с.
Амосов Н.М. Разум, человек, общество, будущее. - К.: Байда, 1994. - 184с.
Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т.1. - М.:Педагогика, 1980. - 232с.
Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя: Пер. с макед. - М.: Просвещение, 1991. - 159с.
Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе.- М.: Просвещение, 1989.-224с.
Арват Ф.С., Коваленко Є.І. та ін. Культура спілкування: Навч.-метод.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 328с.
Бараева О.Ю. Стратегическая деятельность директора школи.- Н.Новгород: МП "Балахинская типография", 1994. - 71с.
Бэрн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы: Пер. з англ. / Общ.ред. М.С.Мацковского. - М.: Лист-Нью; Центр общечеловеческих ценностей, 1997. - 336с.
Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 200с.
Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды. - М.: Педагогика, 1983. - 272с.
Бойделл Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя. - М.: АО "ИНФРА-М" - АОЗТ "Премьер", 1995. - 204с.
Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой роботе. М.: Юрист, 1998. 496с.
Воспитание чувств у детей по методу Марии Монтессори: Дидактический материал / Сост. и ред. З.Н.Борисова, Р.А.Семерникова. К., 1995. 132с.
Вудкок М., Френсис Д. Роскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. - М.: Дело, 1991. - 320с.
Головаха Е.И., Папина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. - К.: Политиздат Украины, 1989. - 189с.
Давыденко Т.М. Рефлексивное управление школой: теория и практика. - Москва-Белгород, 1995. 251с.
Давыдов Н.А., Бойченко Н.А. Как быстро научиться интересно и эффективно обучать специалистов. - Симферополь: Таврия, 1992. - 112с.
Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для учителя и руководителей. - М.: Просвещение, 1987. - 207с.

 
 

Цікаве

Загрузка...