WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аксіологічні аспекти становлення керівника школи - Реферат

Аксіологічні аспекти становлення керівника школи - Реферат

психолого-педагогічного мониторинга в школі. 10. Визначення, обґрунтування та вибір режиму роботи школи.
Мета дослідження полягала у визначенні рівня достатньості інформаційного забезпечення управлінської діяльності завучів під час вирішення зазначених вище десяти напрямків. Основу цієї достатності складає вивчення теоретичних джерел, наукової літератури, періодичних видань, знання, здобуті в системі додаткової педагогічної (післядипломної) освіти.
Діаграма 4.
Аналіз результатів, відображених у діаграмі 2, показує, що у керівників шкіл серйозні обмеження викликають складні управлінські процеси (організація впровадження інновацій, створення моніторингового патронажу, підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів). Як видно, ці напрямки безпосередньо не пов'язані з функціями внутрішкільного контролю, але викликають все більший інтерес у керівників шкіл.
Професійні цінності управлінської праці керівників шкіл досліджувалися нами в напрямку вивчення ступеня їх труднощів під час реалізації основних видів діяльності. Організаційно-педагогічна діяльність керівника школи подана нами у вигляді семи напрямків, які в ході дослідження були проранговані наступним чином:
Таблиця 18.
№ Напрямки діяльності Рангове місце
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Виховна діяльність
Суспільно-організаційна діяльність
Інструктивно-методична діяльність
Педагогічна діяльність
Професійна діяльність
Адміністративно-розпорядча діяльність
Фінансово-господарська діяльність 3
5
6
2
1
4
7
Дані свідчать, що пріоритетними напрямками більшість керівників шкіл вважають професійну, педагогічну та виховну діяльність. У той же час, як видно з таблиці 19, найбільші труднощі вони відчувають у процесі реалізації виховної та фінансово-господарської, а найменше - суспільно-організаційної, адміністративно-розпорядчої діяльності.
Таблиця 19.
№ Напрямки діяльності Рангове число
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Виховна
Суспільно-організаційна
Інструктивно-методична
Педагогічна
Професійна
Адміністративно-розпорядча
Фінансово-господарська 1
4
5
7
3
6
2
Розрахунок коефіцієнта рангової кореляції Спірмена показав, що між значимістю напрямків та ступенем труднощів у їх реалізації керівниками шкіл існує негативний зв'язок (а= -0,3), тобто найменш значущі напрямки діяльності стають через суб'єктивні та об'єктивні причини найбільш складними для реалізації.
На схемі № 1 поданий достатньо повний перелік напрямків професійної діяльності керівника школи, незалежно від стадії його становлення (стаж, досвід...). Аналіз кривої інтересів свідчить про помітну кореляцію соціальних явищ макросередовища на вираження особливого у професійних интересах керівників. Саме з цієї позиції стає зрозумілою полярність інтересів 1, 4, 18, 24, 33, 34, 39, 40, 42 напрямкам 8, 11, 17, 26, 30.
Принципово всі 42 напрямки схеми № 1 ми відносимо до категорії загального, номенклатурно обов'язкового. Це фон, на якому виявляються позитивні відхилення в бік посилення інтересу, формування ціннісного бачення управлінських проблем.
Схема 1.
Профіль професійних інтересів керівників шкіл
На нашу думку, вся ця низка питань належить до компетенції управління.
Література
Авер'янов В. Адміністративна реформа. Науково-правове забезпечення// Віче.-2002.-№3.
Азарова Ольга /Газ.Управління освітою.-№24.- 2003.-С.9.
Айер А.Д. Язык, истина и логика/Аналитическая философия.Избранные тексты.- М.,1993.-С.50-56.
Акофф Р. Планирование будущего корпорации.- М.:Прогресс,1985.-327с.
Алексеева В.Г.Молодой рабочий.-М.:1983.-С.17.
Альтшулер Д.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей:от озарения к технологии.(Теория и практика решения изобретательских задач).- Кишенев: Карта Молдовеняске,1989.-381с.
Ананьев Б.Г.Человек как предмет познания.-Л.:Изд-во ЛГУ,1968.-338с.
Андрущенко В.П. Модернізація освіти: політика і практика//Педагогіка і психологія.-№ 3.-2002.-С.12.
Андрущенко В.П.Етнонаціональний фактор освіти//Етнокультурні аспекти українського державотворення:історія і сучасність.-Мелітополь,2001.-С.2-8.
АндрущенкоВ.П.,Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія.-К.: Генеза,1996.-368с.
Анисимов С.Ф. Духовные ценности: призводство и потребление. М.: 1988.
Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые. - М.: Мысль, 1970. - 181с.
Анисимов С.Ф.Теория ценностей в отечественной философии ХХ века. Весник Моск. ун.-та, 1994.- серия 7.- №4. -С. 40.
Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект. - К.: Твім інтер, 2003.- 391с.
Архангельский Л.М. Моральные ценности: сущность и реализация// Современная цивилизация и моральные ценности. - М., 1982 - С.4.
Аспект самообразования личности школьника, методические рекомендации в помощь классным руководителям, учителям и студентам педагогических вузов. - Запорожье - 1991. - 46с.
Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей.-М.: Московский псих.-соц. ин-т; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЕК", 2000.-272с.
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций.- М.: Юрид. лит., 1997.- 400с.
Афанасьев В.Г., Урсул А.Д. Эффективность социального управления: системно-деятельностный подход// Информация и управление. Философско-методологические аспекты / Отв. ред. Антипенко А.Г., Кремянский В.И. - М.: Наука, 1985.-284с.
Бадюл Світлана. Професійно-педагогічні цінності як психолого-педагогічна основа процесу становлення майбутнього вчителя початкових класів // Рідна школа. - 2002.- №6.- С.14-15.
Бакуменко В. Методологічна база державно-управлінських рішень// Вісник УАДУ. -2000. - №1.- С. 5-19.
Балл Г.О. Особистісна свобода і гуманізація освіти// Практична психологія та соціальна робота - 2001. - №1. - С.3.

 
 

Цікаве

Загрузка...