WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Художньо-естетичні чинники цінності освіти - Реферат

Художньо-естетичні чинники цінності освіти - Реферат

цілей виховного процесу є формування у вихованців духовної відкритості і сприйнятливості до різних способів стосунків між людьми і надання допомоги в становленні поглядів, на основі яких майбутні вчителі можуть виробити індивідуальну систему переконань і моделей поведінки.
Крім того, важливе значення для організації виховання з ціннісною спрямованістю має знання педагогом критерію сформованості особистості, який психологи пов'язують з типовим способом ставлення людини до інших людей. Відомо, що в структурі особистості людини можуть бути виділені наступні рівні такого ставлення:
1) езопів, визначається прагненням лише до власної зручності й особистої вигоди. Ставлення до інших людей - винятково споживче;
2) групоцентричний, за якого людина ідентифікує себе з якою-небудь групою, і тому члени цієї групи для неї володіють властивістю самооцінки, гідні поваги, любові;
3) просоціальний, або гуманістичний. На цьому рівні людина проектує себе на іншу людину: кожна людина самоцінна, усі рівні у свободах, правах і обов'язках.
Власне кажучи, тільки за наявності третього рівня ставлення людини до інших людей можна говорити про особистість як духовно-моральне утворення, про особистість, що володіє головними цінностями, які роблять людину людиною. Отже, в ідеалі процес виховання повинен приводити вихованців до поведінки (у широкому змісті - до життя) за золотим правилом моральності: стався до навколишніх так, як ти хочеш, щоб ставилися до тебе. Безумовно, цей ідеал важко досягається, але донього варто прагнути.
Надаючи допомогу духовному розвиткові студента, викладач не повинен забувати, що сприятливим фактам такого розвитку є умови доброзичливості, свободи і розуміння. Тому за навчальних і позанавчальних обставин майбутній учитель повинен займати суб'єктну позицію. Такі цінності, як честь і гідність, можуть мати позитивний вплив на формування особистості тільки за умов демократично і гуманно організованого процесу.
Природно, що, переконуючи вихованців у необхідності будувати своє життя на основі визначених цінностей, викладач повинен пам'ятати і про те, що від його професіоналізму і людської поведінки, від його моральних рішень, які приймає нерідко на очах своїх вихованців, багато в чому залежить результат виховного впливу. Педагог повинен відчувати особливу відповідальність за дискредитацію таких понять і цінностей, на які він орієнтує своїх вихованців.
Ціннісні орієнтації випускників педагогічного університету, які засвоїли рівні "значення", "смисл" "ставлення", "ціль", "принцип", мають потребу в посиленні та поглибленні їх на рівнях "норма" та "ідеал". Як уже відзначалося, ціннісні орієнтації на рівні "норма" дозволяють більш повно й адекватно сприймати педагогічну дійсність, виробляти стратегію і тактику професійної діяльності, створювати позитивний емоційний фон освіти.
На наш погляд, показовим може бути звертання до такої ціннісної орієнтації-норми, як добро, доброта. Ці поняття як морально ціннісна орієнтація є однією з ключових особистісних і професійно-педагогічних орієнтацій. Спроба визначити феномен цінності "добро" привела нас до усвідомлення того, що досить складно визначити це поняття. На жаль, ще багато аксіологічних орієнтацій, якими користується педагогічна система, практично глибоко непроаналізовані.
Таблиця 16
Мотиви діяльності %
Бажання людям добра 70
Любов до конкретної людини, діяльності 62
Почуття обов'язку 32
Почуття товариськості 11
Повага до старших 8
Совість 5
Вдячність 5
Почуття патріотизму 2,5
Організованість 2,5
Вигода 16
Надія: добро відплатиться добром 13,5
Бажання виглядати добрим 11
Бажання заслужити похвалу 5
Бажання привернути увагу до себе 2,5
Бажання самореалізації 8
Бажання сподобатися 5
Бажання подвигу 2,5
Віра в життя після смерті 1,3
Вчинки можуть бути немотивованими: просто так 22
Література
Авер'янов В. Адміністративна реформа. Науково-правове забезпечення// Віче.-2002.-№3.
Азарова Ольга /Газ.Управління освітою.-№24.- 2003.-С.9.
Айер А.Д. Язык, истина и логика/Аналитическая философия.Избранные тексты.- М.,1993.-С.50-56.
Акофф Р. Планирование будущего корпорации.- М.:Прогресс,1985.-327с.
Алексеева В.Г.Молодой рабочий.-М.:1983.-С.17.
Альтшулер Д.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей:от озарения к технологии.(Теория и практика решения изобретательских задач).- Кишенев: Карта Молдовеняске,1989.-381с.
Ананьев Б.Г.Человек как предмет познания.-Л.:Изд-во ЛГУ,1968.-338с.
Андрущенко В.П. Модернізація освіти: політика і практика//Педагогіка і психологія.-№ 3.-2002.-С.12.
Андрущенко В.П.Етнонаціональний фактор освіти//Етнокультурні аспекти українського державотворення:історія і сучасність.-Мелітополь,2001.-С.2-8.
АндрущенкоВ.П.,Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія.-К.: Генеза,1996.-368с.
Анисимов С.Ф. Духовные ценности: призводство и потребление. М.: 1988.
Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые. - М.: Мысль, 1970. - 181с.
Анисимов С.Ф.Теория ценностей в отечественной философии ХХ века. Весник Моск. ун.-та, 1994.- серия 7.- №4. -С. 40.
Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект. - К.: Твім інтер, 2003.- 391с.
Архангельский Л.М. Моральные ценности: сущность и реализация// Современная цивилизация и моральные ценности. - М., 1982 - С.4.
Аспект самообразования личности школьника, методические рекомендации в помощь классным руководителям, учителям и студентам педагогических вузов. - Запорожье - 1991. - 46с.
Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей.-М.: Московский псих.-соц. ин-т; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЕК", 2000.-272с.
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций.- М.: Юрид. лит., 1997.- 400с.
Афанасьев В.Г., Урсул А.Д. Эффективность социального управления: системно-деятельностный подход// Информация и управление. Философско-методологические аспекты / Отв. ред. Антипенко А.Г., Кремянский В.И. - М.: Наука, 1985.-284с.
Бадюл Світлана. Професійно-педагогічні цінності як психолого-педагогічна основа процесу становлення майбутнього вчителя початкових класів // Рідна школа. - 2002.- №6.- С.14-15.
Бакуменко В. Методологічна база державно-управлінських рішень// Вісник УАДУ. -2000. - №1.- С. 5-19.
Балл Г.О. Особистісна свобода і гуманізація освіти// Практична психологія та соціальна робота - 2001. - №1. - С.3.

 
 

Цікаве

Загрузка...