WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Нормативно-рольовий зміст педагогічної деонтології - Реферат

Нормативно-рольовий зміст педагогічної деонтології - Реферат

професійну діяльність підводить педагога до розуміння того, що однією з умов створення повноцінної освітньої системи є наявність у вчителя емоційної стійкості та емоційної гнучкості, що може бути пов'язане з гармонізацією емоційних станів: продукування "живих" емоцій у багаторазово повторюваному навчально-виховному процесі, стимулювання позитивних емоцій, контроль над негативними.
До числа тривалих емоцій можна, насамперед, віднести радість, захоплення, подив, інтерес та ін. Негативні емоції, такі, як страждання, страх, ворожість, сором та інше, не тільки здатні викликати відповідну реакцію учасників педагогічного процесу, але й сприяти розвитку механізмів захисту особистості.
Емоційна сторона педагогічного процесу обумовлює необхідність включення до педагогічних засад формування ціннісних орієнтацій студентів, гуманізацію навчання, розвиток уяви про гуманізм як фундамент емоційної культури педагога.
Система гуманістичних відносин породжує потребу вчителя в учнях, учнів у вчителях, їх зацікавленість один в одному, взаємну повагу та визнання права на власну гідність і самобутність. При цьому потреба вчителя в дитині є регулятором його професійної діяльності та основою розвитку людяності в дитині. На цьому заснована педагогіка співпраці, за умов якої учитель створює довірливі стосунки з учнями, переживає їх успіхи і невдачі, надає необхідну допомогу.
Важливою характеристикою педагогічної діяльності виступає гуманістичне спілкування, яке визначає характер стосунків між вчителем і школярами. За умов гуманістичного спілкування необхідно розвивати перцептивні, інтерактивні, вербальні, невербальні можливості взаємодії з опорою на виразні особистісні якості педагога: любов до людини, доброту, дбайливість, увагу, люб'язність, справедливість, чуйність і т.п. Можливий перехід гуманістичного спілкування в аксіологічне, за якого відбувається обмін цінностями (вища цінність - людина), осмислення змісту морального життя, власного морального значення.
Так само показником професійної діяльності та поведінки вчителя виступає гуманістичний стиль. У його основі лежать суб'єктно-суб'єктні стосунки, які сприяють самовираженню учасників педагогічного процесу.
С.Л. Рубінштейн відзначав, що людина - це люди у їх взаємостосунки одного з іншим. Найперша умова життя людини - це інша людина. Серце людини все зіткане з її людських стосунків з іншими людьми; те, чого вона варта, цілком визначається тим, до яких людських стосунків людина прагне, які стосунки з людьми, з іншою людиною вона здатна встановлювати.
Гуманістичний стиль педагогічної діяльності передбачає і педагогічно доцільний обмін духовними цінностями, необхідними для морального збагачення учасників освітнього процесу. Однією з характеристик гуманістичного стилю педагога може бути об'єктивна оцінка учня, його дій і ставлення до дійсності, що спонукує школяра до самовиховання, і, природно, оцінка власних професійних дій, організації освітнього процесу, його результатів. За умов гуманістичного стилю, вчитель стає повновладним суб'єктом своєї діяльності, звільняючись від стереотипів, які нав'язуються йому, від досягнення цілей будь-якими шляхами, від формалізму, коли пріоритет віддається формам роботи на шкоду її змісту. Історія свідчить, що в критичні періоди свого розвитку цивілізоване людство завжди звертається до моралі, культури, гуманізму, вбачаючи в них реальний шлях виживання та майбутнього процвітання. Без пробудження совісті, обов'язку, милосердя, людяності, терпимості та відповідальностi, без оздоровлення морально-психологічного клімату в трудових та навчальних колективах не можна розраховувати на докорінні зміни в різних сферах нашого життя: економічній, соціальній, політичній.
В останні роки емоційна сфера особистості вчителя все частіше виступає предметом підвищеної уваги з боку фахівців різних профілів (медиків, психологів, педагогів і т.і.), що є цілком закономірним явищем, оскільки, по-перше, професія вчителя сьогодні одна із найстресогенних; по-друге, нестійкий емоційний стан сучасного вчителя все частіше виступає фактором, який збільшує суспільну "емоційну кризу", що серйозно впливає на продуктивність його діяльності; по-третє, емоційна "відсталість" сучасного педагога є серйозною причиною зниження продуктивності його професійної діяльності.
Розвиток творчості вчителя пов'язаний із включенням у навчально-виховний процес нових цікавих технологій, таких, як "мозковий штурм" і його модифікації, проблемно-емоційне навчання, сократівські діалоги, діалектичні диспути та ін. Слід зауважити, що в цих технологіях педагогічний процес має варіативно - вірогіднісну специфіку.
Література
Авер'янов В. Адміністративна реформа. Науково-правове забезпечення// Віче.-2002.-№3.
Азарова Ольга /Газ.Управління освітою.-№24.- 2003.-С.9.
Айер А.Д. Язык, истина и логика/Аналитическая философия.Избранные тексты.- М.,1993.-С.50-56.
Акофф Р. Планирование будущего корпорации.- М.:Прогресс,1985.-327с.
Алексеева В.Г.Молодой рабочий.-М.:1983.-С.17.
Альтшулер Д.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей:от озарения к технологии.(Теория и практика решения изобретательских задач).- Кишенев: Карта Молдовеняске,1989.-381с.
Ананьев Б.Г.Человек как предмет познания.-Л.:Изд-во ЛГУ,1968.-338с.
Андрущенко В.П. Модернізація освіти: політика і практика//Педагогіка і психологія.-№ 3.-2002.-С.12.
Андрущенко В.П.Етнонаціональний фактор освіти//Етнокультурні аспекти українського державотворення:історія і сучасність.-Мелітополь,2001.-С.2-8.
АндрущенкоВ.П.,Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія.-К.: Генеза,1996.-368с.
Анисимов С.Ф. Духовные ценности: призводство и потребление. М.: 1988.
Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые. - М.: Мысль, 1970. - 181с.
Анисимов С.Ф.Теория ценностей в отечественной философии ХХ века. Весник Моск. ун.-та, 1994.- серия 7.- №4. -С. 40.
Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект. - К.: Твім інтер, 2003.- 391с.
Архангельский Л.М. Моральные ценности: сущность и реализация// Современная цивилизация и моральные ценности. - М., 1982 - С.4.
Аспект самообразования личности школьника, методические рекомендации в помощь классным руководителям, учителям и студентам педагогических вузов. - Запорожье - 1991. - 46с.
Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей.-М.: Московский псих.-соц. ин-т; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЕК", 2000.-272с.
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций.- М.: Юрид. лит., 1997.- 400с.
Афанасьев В.Г., Урсул А.Д. Эффективность социального управления: системно-деятельностный подход// Информация и управление. Философско-методологические аспекты / Отв. ред. Антипенко А.Г., Кремянский В.И. - М.: Наука,1985.-284с.
Бадюл Світлана. Професійно-педагогічні цінності як психолого-педагогічна основа процесу становлення майбутнього вчителя початкових класів // Рідна школа. - 2002.- №6.- С.14-15.
Бакуменко В. Методологічна база державно-управлінських рішень// Вісник УАДУ. -2000. - №1.- С. 5-19.
Балл Г.О. Особистісна свобода і гуманізація освіти// Практична психологія та соціальна робота - 2001. - №1. - С.3.

 
 

Цікаве

Загрузка...