WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методологія обґрунтування аксіологічної парадигми - Реферат

Методологія обґрунтування аксіологічної парадигми - Реферат

(слугує основою для визначення пропорцій між викладеним обсягом знань з української культури, культури народів європейської цивілізації та культури інших цивілізацій).
Аксіологічним ядром у сучасному вихованні є така цінність, як Батьківщина, вона нерозривно пов'язана з патріотизмом, любов'ю і повагою до Батьківщини, гордістю за свою країну і свій народ, відповідальністю перед сучасними і майбутніми поколіннями співвітчизників; колектив (поєднання особистих інтересів із суспільними, взаємна підтримка і допомога, обов'язковість і відповідальність); праця (ставлення до праці як необхідного способу самореалізації людини, розуміння важливості праці, ретельність та ініціатива); гуманізм як визнання людини вищою цінністю, що пов'язано з проявом доброти, чуйності, розуміння, милосердя; природа, яка містить могутній духовний і матеріальний потенціал, вона - умова, джерело і середовище життя людини; здоров'я, як процес збереження і розвитку біопсихосоціальних функцій людини, воно створює основи оптимальної працездатності і соціальної активності.
Дослідження та феноменологічний аналіз соціально-суспільного контексту сучасної освіти уможливлює спробу автора щодо виокремлення, визначення аксіологічної парадигми як самостійно-інституційованого феномену за межами, але в гносеогенетичному зв'язку та в родинному полі гуманітарної парадигми.
Уперше словосполучення "аксіологічна парадигма" було запроваджено Н.Ю. Алєксашиною ще в 1997 році. Вона пророкувала: "Постає питання про зміну аксіологічних парадигм - замість ідеалу "росту благополуччя" називається ідеал "духовності самообмеження", який є засобом формування нової системи цінностей, орієнтованих на духовність культури людини".
Основна спрямованість аксіологічної парадигми - це конституювання людини як вищої цінності буття; розробка і запровадження філософських, соціальних та галузевих морально-правових схем гарантій неухильності людської цінності за будь-яких умов.
Структурно-логічну архітектуру аксіологічної парадигми вибудовують наступні компоненти:
теоретико-методологічний (філософський): культурне середовище людської діяльності, започаткованої на принципах гуманізму;
соціально-педагогічний: знання про Всесвіт; людину та середовище її ціннісно-діяльнісного існування; продукування та розвиток моральних норм; аксіологія, акмеологія як необмежений та відкритий ареал дослідження проблем людського самоцінного буття;
технологічний: аналіз та корекція досвіду ціннісноїлюдської діяльності; напрацювання і розвиток "технологій" успішної та емоційно-позитивної діяльності людини (результат - самореалізація, самоцінність, щастя).
У плані технологічного запровадження аксіологічної парадигми щодо реалій освітнього простору необхідно ще раз повернутися до чіткого визначення її ареалу. Смисловим інструментарієм цієї парадигми виступає педагогічна аксіологія - наука про цінності освіти, у яких представлена система значень, принципів, норм, канонів, ідеалів, які регулюють взаємодію в освітній сфері і формують компонент відносин у структурі особистості.
Функції, що визначають статус аксіологічної парадигми, дозволяють виявити її специфіку. До таких функцій дослідники (Н.О. Асташова, О.О. Бодалєв, О.В. Федоринов, Л.О. Рудкевич) відносять смислостворюючу, оціночну, орієнтаційну, нормативну, регулятивну, контролюючу.
Полем діяльності аксіологічної парадигми є освіта, культура з усією її інфраструктурою. Принаймні Б. Гершунський виокремлює чотири змістовних аспекти освіти: освіта як цінність; освіта як система; освіта як процес; освіта як результат.
Література
Авер'янов В. Адміністративна реформа. Науково-правове забезпечення// Віче.-2002.-№3.
Азарова Ольга /Газ.Управління освітою.-№24.- 2003.-С.9.
Айер А.Д. Язык, истина и логика/Аналитическая философия.Избранные тексты.- М.,1993.-С.50-56.
Акофф Р. Планирование будущего корпорации.- М.:Прогресс,1985.-327с.
Алексеева В.Г.Молодой рабочий.-М.:1983.-С.17.
Альтшулер Д.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей:от озарения к технологии.(Теория и практика решения изобретательских задач).- Кишенев: Карта Молдовеняске,1989.-381с.
Ананьев Б.Г.Человек как предмет познания.-Л.:Изд-во ЛГУ,1968.-338с.
Андрущенко В.П. Модернізація освіти: політика і практика//Педагогіка і психологія.-№ 3.-2002.-С.12.
Андрущенко В.П.Етнонаціональний фактор освіти//Етнокультурні аспекти українського державотворення:історія і сучасність.-Мелітополь,2001.-С.2-8.
АндрущенкоВ.П.,Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія.-К.: Генеза,1996.-368с.
Анисимов С.Ф. Духовные ценности: призводство и потребление. М.: 1988.
Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые. - М.: Мысль, 1970. - 181с.
Анисимов С.Ф.Теория ценностей в отечественной философии ХХ века. Весник Моск. ун.-та, 1994.- серия 7.- №4. -С. 40.
Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект. - К.: Твім інтер, 2003.- 391с.
Архангельский Л.М. Моральные ценности: сущность и реализация// Современная цивилизация и моральные ценности. - М., 1982 - С.4.
Аспект самообразования личности школьника, методические рекомендации в помощь классным руководителям, учителям и студентам педагогических вузов. - Запорожье - 1991. - 46с.
Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей.-М.: Московский псих.-соц. ин-т; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЕК", 2000.-272с.
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций.- М.: Юрид. лит., 1997.- 400с.
Афанасьев В.Г., Урсул А.Д. Эффективность социального управления: системно-деятельностный подход// Информация и управление. Философско-методологические аспекты / Отв. ред. Антипенко А.Г., Кремянский В.И. - М.: Наука, 1985.-284с.
Бадюл Світлана. Професійно-педагогічні цінності як психолого-педагогічна основа процесу становлення майбутнього вчителя початкових класів // Рідна школа. - 2002.- №6.- С.14-15.
Бакуменко В. Методологічна база державно-управлінських рішень// Вісник УАДУ. -2000. - №1.- С. 5-19.
Балл Г.О. Особистісна свобода і гуманізація освіти// Практична психологія та соціальна робота - 2001. - №1. - С.3.

 
 

Цікаве

Загрузка...