WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні цивілізації поліпарадигмальної освіти - Реферат

Педагогічні цивілізації поліпарадигмальної освіти - Реферат

організації процесу, у результаті якого "Часткова Людина, Вузький Професіонал повинна бути замінена Універсальною Людиною, тобто гармонічно розвинутим, проблемно-орієнтованим, Енциклопедично освіче-ним, Професіоналом". На думку автора, відбувається загальний зсув домінанти від правопівкульних до лівопівкульних педагогік, що відображає закономірність гносеогенетики: від примату правопівкульних операторів пізнання, впродовж десятків тисяч років (міфи та мистецтва, казки...) до примату лівопівкульних операторів пізнання (наука, розвиток математики, геометрії, логіки, аналогові та логічні оператори). Це сприяє тому, що на зміну парадигмі освіти як просвіти, як індустрії освітніх послуг приходить людиноцентрована парадигма освіти як освітньо-педагогічного виробництва.
Онтологічний та гносеологічний взаємозв'язок між педагогічними, екологічними,економічними та валеологічними знаннями є підґрунтям парадигми "відношень", яка відображає всю складність синергетичних взаємовідносин біосфери, людини і суспільства. Чинники парадигми "відношень" визначають формування ефективних освітніх систем, методології та технологій забезпечення освіти.
О.Г.Прикот, виходячи із досліджень сучасної педагогічної дійсності, визначає п'ять парадигм:
1) педагогіка "чорної скриньки". Сутність її полягає в тому, що реальні механізми педагогічного процесу приховані від більшості його учасників. Зміст "чорної скриньки", шлях отримання результатів для них незрозумілий. Його розуміння - участь учених та керівників;
2) педагогіка експерименту;
3) гуманістична педагогіка, не піддається аналізу та виміру у рамках традиційної педагогічної науки;
4) педагогіка ототожнювання;
5) педагогіка любові (тотожності);
Основними чинниками багаторівневих парадигмальних змін у галузі педагогіки і освіти ми визначаємо:
1. Загальну ситуацію імовірних змін світоглядних парадигм у сучасній науці.
2. Реальне включення філософського світорозуміння до сукупності концептуальних основ педагогічної науки.
3. Набуття сучасною педагогічною наукою виразних рис гуманності.
4. Збереження сучасною педагогічною наукою основних рис традиційної класичної науки.
5. Імовірність набуття педагогічною наукою інноваційних рис та характеристик, що спричинить інший внутрішній характер цієї науки.
О. Прикот вважає, що сучасна педагогічна наука у змозі зберегти та примножити свої унікальні ціннісно-смислові, цільові і функціональні поля (парадигми) та захистити їх від експансії соціально більш "сильних" та "агресивних" наукових феноменів (психологія, медицина, соціологія, антропологія).
В. Огнев'юк, аналізуючи співвідношення досягнень фундаментальних наук і розвитку освіти, вважає провідним інтегративний підхід. Цей підхід, на його думку, реалізується в антропоцентристській та коеволюційній парадигмах (коеволюція - спільна еволюція природи й людини, біосфери й ноосфери).
Коеволюційна парадигма прагне осягти єдність спільних шляхів еволюції природи і людини, біосфери і ноосфери, цивілізації і культури. Вона передбачає і виявляє складність автономних і нез'єднувальних процесів, відкритість, толерантність, незавершеність, співіснування і взаємозалежність різноманітних еволюційних процесів.
Проведений аналіз поліпарадигмального змісту освіти дозволяє зробити неупереджений висновок стосовно домінуючого стану гуманітарної парадигми. Вона в цілому, її модельно-архітектурна модель, спрямованість ціннісно-логічного змісту збігається із основним напрямком розвитку людської цивілізації - визнання людини як найвищої цінності.
Література
Авер'янов В. Адміністративна реформа. Науково-правове забезпечення// Віче.-2002.-№3.
Азарова Ольга /Газ.Управління освітою.-№24.- 2003.-С.9.
Айер А.Д. Язык, истина и логика/Аналитическая философия.Избранные тексты.- М.,1993.-С.50-56.
Акофф Р. Планирование будущего корпорации.- М.:Прогресс,1985.-327с.
Алексеева В.Г.Молодой рабочий.-М.:1983.-С.17.
Альтшулер Д.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей:от озарения к технологии.(Теория и практика решения изобретательских задач).- Кишенев: Карта Молдовеняске,1989.-381с.
Ананьев Б.Г.Человек как предмет познания.-Л.:Изд-во ЛГУ,1968.-338с.
Андрущенко В.П. Модернізація освіти: політика і практика//Педагогіка і психологія.-№ 3.-2002.-С.12.
Андрущенко В.П.Етнонаціональний фактор освіти//Етнокультурні аспекти українського державотворення:історія і сучасність.-Мелітополь,2001.-С.2-8.
АндрущенкоВ.П.,Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія.-К.: Генеза,1996.-368с.
Анисимов С.Ф. Духовные ценности: призводство и потребление. М.: 1988.
Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые. - М.: Мысль, 1970. - 181с.
Анисимов С.Ф.Теория ценностей в отечественной философии ХХ века. Весник Моск. ун.-та, 1994.- серия 7.- №4. -С. 40.
Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект. - К.: Твім інтер, 2003.- 391с.
Архангельский Л.М. Моральные ценности: сущность и реализация// Современная цивилизация и моральные ценности. - М., 1982 - С.4.
Аспект самообразования личности школьника, методические рекомендации в помощь классным руководителям, учителям и студентам педагогических вузов. - Запорожье - 1991. - 46с.
Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей.-М.: Московский псих.-соц. ин-т; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЕК", 2000.-272с.
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций.- М.: Юрид. лит., 1997.- 400с.
Афанасьев В.Г., Урсул А.Д. Эффективность социального управления: системно-деятельностный подход// Информация и управление. Философско-методологические аспекты / Отв. ред. Антипенко А.Г., Кремянский В.И. - М.: Наука, 1985.-284с.
Бадюл Світлана. Професійно-педагогічні цінності як психолого-педагогічна основа процесу становлення майбутнього вчителя початкових класів // Рідна школа. - 2002.- №6.- С.14-15.
Бакуменко В. Методологічна база державно-управлінських рішень// Вісник УАДУ. -2000. - №1.- С. 5-19.
Балл Г.О. Особистісна свобода і гуманізація освіти// Практична психологія та соціальна робота - 2001. - №1. - С.3.

 
 

Цікаве

Загрузка...