WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методологічні основи педагогічної системології - Реферат

Методологічні основи педагогічної системології - Реферат

відповідальність за явища природної та соціальної дійсності, здатність до морального вибору в ситуаціях колізій, прагнення визначитися, обґрунтувати вибір всередині власного "Я";
o здатність до рефлексії, потреба в ній як умові усвідомленої регуляції власної поведінки відповідно до бажаннь та прийняти цілей, з одного боку,та "усвідомленням межі власної несвободи" з іншого;
o прагнення та здатність ініціативно, критично та інноваційно рефлексувати і прогнозувати результати діяльності і відносин;
o спрямованість на реалізацію "само...": самовиховання, самооосвіти, самооцінки, самоаналізу, саморозвитку, самовизначення, самоідентифікації, самодетермінації та ін.;
o здатність самостійно вносити корективи до своєї діяльності з врахуванням визначеної цілі/мети; внутрішня не залежність від "зовнішнього світу", зовнішніх впливів, незалежність в смислі стійких поглядів, переконань, смислів, їх корекції, зміни;
o творчий потенціал, унікальність, неповторність, які є підставою для продуктивних міжсуб'єктних відносин, взаємодії, співпраці, спілкування.
Перераховані характеристики окреслюють поле суб'єктивної педагогіки. А її предмет складає механізм об'єкт-суб'єктного перетворення особистості, коли людина з об'єкта, на який впливають обставини, перетворюється в суб'єкт, який панує над ними.
За цих умов педагог перетворює учнів у своїх однодумців та соратників власної освіти. Ш. Амонашвілі визначив такі принципи педагогіки співробітництва:
1) дитина пізнає себе як людину та засвоює людське;
2) дитина виявляє свою особисту індивідуальність;
3) дитина знаходить суспільний простір для розвитку своєї природи;
4) інтереси дитини збігаються із загальнолюдськими;
5) максимально нейтралізовані чинники, які здатні провокувати дитину на асоціальні дії та вчинки.
Є.О. Ямбург, виходячи із різних філософських тлумачень освіти, вважає реальним існування когнітивної парадигми та парадигми особистісної освіти.
Когнітивна освіта орієнтується на селекцію дітей за рівнем здібності та на навчальні предметні програми з фіксованими результатами освіти (ЗУНи).
Особистісна (під назвою аффективно-емоційно-вольова) освіта акцентується не на інтелектуальному, а на емоційно-вольовому розвитку людини. Основна цінність - розвиток людини. Психолог О.О. Леонтьєв пояснює, що наше навчання не просто развиваюче - воно покликане забезпечити в школяра готовність до подальшого розвитку. Ось наш критерій: навчати дітей так, щоб ніякі, навіть найглибші зміни в оточуючому світі не змогли б поставити їх у безвихідь.
Російський психолог О.Г. Асмолов проектує перспективну стратегію подальшого розвитку освіти з посиленим ціннісно-психологічним аспектом:
- від діагностики добору - до діагностики розвитку;
- від адаптивної дисциплінарної моделі засвоєння суми знань і навичок - до народження образу світу в спільній діяльності з дорослими та однолітками;
- від інформаційної когнітивної педагогіки - до смислової ціннісної педагогіки;
- від технології навчання за формулою "відповіді без питань" - до життєвих задач і пізнавальної мотивації дитини;
- від "вивченої безпомічності" дитини - до надситуативної активності і постановки надзадач;
- від уроку як авторитарного монологу - до уроку як сприяння і співтворчості;
- від мови адміністративних "наказів" - до мови "договорів" і "рекомендацій";
- від школоцентризму - до дітоцентризму;
- від культури корисності - до культури гідності.
Ми вважаємо це перспективною парадигмою розвитку особистості учня і школи в цілому.
У класифікації І.О. Колеснікової педагогічна парадигма визначає типологічні та смислові межі існування суб'єкта педагогічної діяльності у просторі професійного буття. На її думку, індикаторами парадигмальної належності педагога виступають чотири фактори:
1) його світогляд;
2) смислові домінанти професійного буття та цільові установки професійної діяльності;
3) орієнтація на успішну систему формування ціннісно-оціночного бачення освітнього процесу;
4) характер взаємодії учасників освітнього процесу.
Література
Авер'янов В. Адміністративна реформа. Науково-правове забезпечення// Віче.-2002.-№3.
Азарова Ольга /Газ.Управління освітою.-№24.- 2003.-С.9.
Айер А.Д. Язык, истина и логика/Аналитическая философия.Избранные тексты.- М.,1993.-С.50-56.
Акофф Р. Планирование будущего корпорации.- М.:Прогресс,1985.-327с.
Алексеева В.Г.Молодой рабочий.-М.:1983.-С.17.
Альтшулер Д.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей:от озарения к технологии.(Теория и практика решения изобретательских задач).- Кишенев: Карта Молдовеняске,1989.-381с.
Ананьев Б.Г.Человек как предмет познания.-Л.:Изд-во ЛГУ,1968.-338с.
Андрущенко В.П. Модернізація освіти: політика і практика//Педагогіка і психологія.-№ 3.-2002.-С.12.
Андрущенко В.П.Етнонаціональний фактор освіти//Етнокультурні аспекти українського державотворення:історія і сучасність.-Мелітополь,2001.-С.2-8.
АндрущенкоВ.П.,Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія.-К.: Генеза,1996.-368с.
Анисимов С.Ф. Духовные ценности: призводство и потребление. М.: 1988.
Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые. - М.: Мысль, 1970. - 181с.
Анисимов С.Ф.Теория ценностей в отечественной философии ХХ века. Весник Моск. ун.-та, 1994.- серия 7.- №4. -С. 40.
Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект. - К.: Твім інтер, 2003.- 391с.
Архангельский Л.М. Моральные ценности: сущность и реализация// Современная цивилизация и моральные ценности. - М., 1982 - С.4.
Аспект самообразования личности школьника, методические рекомендации в помощь классным руководителям, учителям и студентам педагогических вузов. - Запорожье - 1991. - 46с.
Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей.-М.: Московский псих.-соц. ин-т; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЕК", 2000.-272с.
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций.- М.: Юрид. лит., 1997.- 400с.
Афанасьев В.Г., Урсул А.Д. Эффективность социального управления: системно-деятельностный подход// Информация и управление. Философско-методологические аспекты / Отв. ред. Антипенко А.Г., Кремянский В.И. - М.: Наука, 1985.-284с.
Бадюл Світлана. Професійно-педагогічні цінності як психолого-педагогічна основа процесу становлення майбутнього вчителя початкових класів // Рідна школа. - 2002.- №6.- С.14-15.
Бакуменко В. Методологічна база державно-управлінських рішень// Вісник УАДУ. -2000. - №1.- С. 5-19.
Балл Г.О. Особистісна свобода і гуманізація освіти// Практична психологія та соціальна робота - 2001. - №1. - С.3.

 
 

Цікаве

Загрузка...