WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Ціннісні орієнтації освітнього простору - Реферат

Ціннісні орієнтації освітнього простору - Реферат

можуть бути упорядковані через загальновизнані орієнтири: наукові і філософські погляди, норми моралі, вимоги до поведінки людей, естетичні смаки, художні канони, політичні позиції, релігійні постулати, соціальні ідеали і т.п.
На думку К.К. Платонова, ціннісні орієнтації - це компонент структури особистості, який створює змістовну сторону її спрямованості і виражає внутрішню характеристику особистісного ставлення до дійсності. Через спрямованість особистості її ціннісні орієнтації знаходять своє реальне вираження. Ця ідея декларує високий статус ціннісних орієнтацій, приналежність до вищих властивостей особистості. Ціннісні орієнтації здатні адекватно регулювати поведінку і виявлятися у всіх галузях діяльності, вони є найважливішою сполучною ланкою між особистістю, її внутрішнім світом і навколишнім середовищем.
Формування ціннісних орієнтацій, за Т. Бутківською, може спиратися на триєдину формулу: єдності учіння (інтелектуальний розвиток), виховання почуттів (моральний розвиток) і виховання вчинку (формування навичок діяльності).
Загальнолюдські і національні цінності, діалектичний підхід до яких визначив їх унікальність і педагогічний смисл, стали основою освітнього процесу. Педагогічна система пронизується ціннісними орієнтаціями, завдяки чому міжособистісні стосунки, професійна діяльність знаходять ціннісний каркас. Педагогічні явища адекватно характеризує підхід постійної рефлексії ідей, норм тавідносин.
Ціннісні аспекти освіти підсилюють гуманістичні позиції педагогіки: людина - вища цінність в освіті. Ця позиція є керівною, вона закріплює позитивно-ціннісний статус педагога і вихованця. Разом з ціннісними феноменами до педагогічної системи входить духовність, яка поєднує розумовий і моральний початок. Дослідник Є. Галицьких виділяє три рівні духовного розвитку людей:
1) духовно ліниві. Вузький естетичний кругозір, відсутність бажання його розширювати, навчання як неприємний обов'язок, домінують негативні оцінки оточуючих;
2) духовно-пробуджені. Інтерес до відкриття духовних джерел, до смислу життєвих питань, досвід самопізнання і навики духовного розвитку знаходяться в стадії становлення. Це "зона найближчого розвитку";
3) духовно-шукаючі. Пріоритет духовних цінностей, усвідомлення мети життя та покликання, активна внутрішня робота щодо самовдосконалення, яка стає "зоною актуального розвитку" за умови пошуково творчого режиму підготовки до професійної діяльності. Імператор Наполеон стверджував, що духовна сила відноситься до фізичної, як три до одного.
Когнітивний компонент ціннісної орієнтації являє собою своєрідне інформаційне "поле", окремі елементи якого характеризують особливості особистості, взаємостосунків в освітній сфері, специфіку роботи вчителя, предметний зміст навчання і презентують багато інших знань, необхідних для повноцінної організації педагогічного процесу. При актуалізації когнітивного компоненту з нього добираються знання, необхідні в конкретній ситуації. Як правило, ситуація викликає емоції, пов'язані з провідними інтересами особистості. У даному випадку знання входять вже в іншу систему, підсилюючи або послаблюючи процес актуалізації ціннісної орієнтації. Виникає когнітивно-емоційне утворення, тобто свого роду емоційно забарвлені знання, необхідні для формування поведінкової готовності, а на більш складному рівні і поведінкових програм.
Когнітивна підсистема ціннісних орієнтацій вчителя є основою його професійної діяльності. Це пов'язано з тим, що знання вчителя як вербально оформлений базис включають ідеї, закономірності, принципи і т.п., засвоєння яких дозволяє визначити ставлення педагога до навколишньої дійсності, педагогічної системи і її ядра - людини. Професійно-педагогічні знання виступають як інформація, яка відображає стан освітнього простору, можливі шляхи роботи в рамках цієї системи, вибудовує надзвичайно важливий компонент - лінії стосунків у системах "учитель - учень", "учень - учень", "учитель - батьки" і т.д.
Особливе місце в когнітивній підсистемі ціннісних орієнтацій учителя посідають різні педагогічні концепції і теорії. Їх значення дозволяє педагогові зорієнтуватися в професійній діяльності і визначити її пріоритетні позиції.
Література
Авер'янов В. Адміністративна реформа. Науково-правове забезпечення// Віче.-2002.-№3.
Азарова Ольга /Газ.Управління освітою.-№24.- 2003.-С.9.
Айер А.Д. Язык, истина и логика/Аналитическая философия.Избранные тексты.- М.,1993.-С.50-56.
Акофф Р. Планирование будущего корпорации.- М.:Прогресс,1985.-327с.
Алексеева В.Г.Молодой рабочий.-М.:1983.-С.17.
Альтшулер Д.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей:от озарения к технологии.(Теория и практика решения изобретательских задач).- Кишенев: Карта Молдовеняске,1989.-381с.
Ананьев Б.Г.Человек как предмет познания.-Л.:Изд-во ЛГУ,1968.-338с.
Андрущенко В.П. Модернізація освіти: політика і практика//Педагогіка і психологія.-№ 3.-2002.-С.12.
Андрущенко В.П.Етнонаціональний фактор освіти//Етнокультурні аспекти українського державотворення:історія і сучасність.-Мелітополь,2001.-С.2-8.
АндрущенкоВ.П.,Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія.-К.: Генеза,1996.-368с.
Анисимов С.Ф. Духовные ценности: призводство и потребление. М.: 1988.
Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые. - М.: Мысль, 1970. - 181с.
Анисимов С.Ф.Теория ценностей в отечественной философии ХХ века. Весник Моск. ун.-та, 1994.- серия 7.- №4. -С. 40.
Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект. - К.: Твім інтер, 2003.- 391с.
Архангельский Л.М. Моральные ценности: сущность и реализация// Современная цивилизация и моральные ценности. - М., 1982 - С.4.
Аспект самообразования личности школьника, методические рекомендации в помощь классным руководителям, учителям и студентам педагогических вузов. - Запорожье - 1991. - 46с.
Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей.-М.: Московский псих.-соц. ин-т; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЕК", 2000.-272с.
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций.- М.: Юрид. лит., 1997.- 400с.
Афанасьев В.Г., Урсул А.Д. Эффективность социального управления: системно-деятельностный подход// Информация и управление. Философско-методологические аспекты / Отв. ред. Антипенко А.Г., Кремянский В.И. - М.: Наука, 1985.-284с.
Бадюл Світлана. Професійно-педагогічні цінності як психолого-педагогічна основа процесу становлення майбутнього вчителя початкових класів // Рідна школа. - 2002.- №6.- С.14-15.
Бакуменко В. Методологічна база державно-управлінських рішень// Вісник УАДУ. -2000. - №1.- С. 5-19.
Балл Г.О. Особистісна свобода і гуманізація освіти// Практична психологія та соціальна робота - 2001. - №1. - С.3.

 
 

Цікаве

Загрузка...