WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Ціннісні орієнтації освітнього простору - Реферат

Ціннісні орієнтації освітнього простору - Реферат

інтересах і з врахуванням при визначенні дії потреб колективу.
Свій науковий статус ціннісні орієнтації отримали завдяки зусиллям таких наук, як психологія, соціальна психологія та соціологія, хоч і в філософії це поняття мало певний розвиток. На загальному філософському рівні ціннісні орієнтації розглядалися як вид ціннісних відносин. Їх специфіка вбачалася в тому, що вони начебто утворювали "механізм зв'язку практичної та пізнавальної взаємодії суб'єкта та об'єкта".
Спочатку, говорячи про ціннісні орієнтації в контексті ціннісних відносин, дослідники, як правило, віддавали перевагу яким-небудь цінностям, тобто орієнтацію на цінності. Проте наступні дослідження поглибили та розширили зміст і функції цього поняття. Увагу звернули на те, що при загальному підході до ціннісних відносин суб'єкт і об'єкт відіграють однаково значну роль, а в дослідженнях ціннісних орієнтацій помічається акцентування ролі суб'єкта: ціннісні орієнтації тепер розглядаються як результат відображення в людській свідомості наявних в суспільстві ціннісних відносин. Саме проблема активності визначила актуальність розробки цього поняття в соціології, соціальній психології та психології.
Як вважають психологи, специфіка орієнтовної діяльності полягає втому, що на основі вже сформованих у процесі життєдіяльності образів індивід мислено здійснює дію, начебто "приміряючись" до нової ситуації. При цьому орієнтаційна діяльність складається з ряду дій: складення уяви про ситуацію, визначення її значення для себе, розробка плану дій, контроль за його виконанням. Основні операції орієнтовної діяльності можуть виконуватися в пізнавальній, емоційній та вольовій формі.
Орієнтовна діяльність у психології вивчається як орієнтація поведінки людини.
Уточнення поняття орієнтації визначенням "ціннісна" виводить її на новий змістовний рівень, де орієнтовна діяльність підпорядкована досягненню заздалегідь визначеної цілі або цілей.
Як вже відзначалося, виникнення поняття "ціннісні орієнтації" пов'язують з іменами У. Томаса та Ф. Знанецького, які виводили його із установок діяльності. У Т. Парсонса ціннісні орієнтації стали складовою частиною його теорії соціальної дії. Проте поява поняття "ціннісні орієнтації" в категоріальному апараті західної науки не означало, що за ним стоїть визначений, визнаний всіма зміст, оскільки воно, як правило, залежало від змісту того чи іншого дослідження.
У СРСР ціннісні орієнтації не відразу отримали статус самостійного поняття. Так, в одній із перших праць, де ціннісні орієнтації були включені в апарат прикладного дослідження з вивчення взаємовідносин колективу та особистості, автор бачить в них систему визначених цінностей особистості, детермінованих соціально-психологічними факторами, зокрема груповою свідомістю. На думку В.Б. Ольшанського, в ціннісних орієнтаціях вбачався один із способів функціонування цінностей у свідомості особистості.
Заслуга В.А. Ядова полягає в побудові теорії диспозиційної регуляції, яка враховує загальні та соціальні умови діяльності особистості, умови, які визначають не лише специфіку мікросфери, але й детермінують і вищі регулятивні сфери соціально-установчої діяльності - систему ціннісних орієнтацій особистості.
Відомі й інші погляди на природу феномена ціннісних орієнтацій. Так, Н. Навозовим це поняття розглядалося як система відносин визначеного суб'єкта до явищ зовнішньої дійсності, а також до потенцій самого суб'єкта, усвідомлених як визначні для його буття.
На думку Л. Фоміної, ціннісні орієнтації - це загальна соціальна спрямованість людини, яка реалізується в актах її поведінки.
П. Ігнатенко вважає, що схема психологічної структури ціннісної орієнтації вчителя будується так: потреби - установки (налаштованість, ставлення) - інтереси - мотиви - цілі - ідеали - свідомість (самосвідомість) - переконання - вибір - цінності.
Визначивши поняття "ціннісної орієнтації", він визнає його найважливішим компонентом внутрішнього світу людини, у якому відображені світоглядні і моральні позиції особистості.
І.Т. Левикін вказує, що "ціннісна орієнтація може розглядатися і як емоційне, ефективне пристосування, і як раціональний шлях до належного. Ціннісна орієнтація в той же час може розглядатися як "внутрішня" потреба самої особистості, коли деякі цінності "інтеріоризовані" (тобто перетворилися у внутрішній стан особистості) і виступають як бажання, інтереси людини".
Розуміючи під професійними цінностями вчителя елемент внутрішньої структури особистості, який виражає її суб'єктивне ставлення до суспільно значимих цінностей праці та окремих компонентів педагогічної діяльності, ми виділили сім груп ціннісних орієнтацій:
- на комунікаційну діяльність (КД);
- на діагностичну діяльність (ДД);
- на прогностичну діяльність (ПД);
- на організаційно-методичну діяльність (ОМД);
- на конструктивну діяльність (КонД);
- на дослідницьку діяльність (ДосД);
- на суспільну діяльність (СД).
Таблиця 10
Розмиті
особисті цінності Чіткі
особисті цінності
Не здатний до рефлексії власних цінностей. Часто піддає сумніву свої цінності
Ігнорує все, що розходиться з його цінностями. Змінює цінності під впливом накопичених знань.
Несерйозно ставиться до ціннісних проблем. Серйозно ставиться до питання
про цінності.
Непослідовний. Послідовний.
Поводиться всупереч декларованим цінностям. Поводиться відповідно до цінностей, які декларуються.
Не висловлює своїх поглядів. Оголошує свої погляди для обговорення, готовий до дискусії.
Вважає чужі погляди невірними. Намагається зрозуміти чужі погляди.
Життєва позиція пасивна. Активний у житті.
Не бажає займати тверду позицію. Твердо стоїть на своєму.
Уникає відповідальності за свої цінності. Готовий до відповідальності за свої цінності.
У структурі ціннісних орієнтацій у цілому виділяються три підсистеми:
1) когнітивна - ціннісні уявлення людини (знання про предмети, явища, процеси, світогляд, уявлення про своє життя);
2) емоційна - відносно стійкі почуття людини до об'єктів, що виражається в емоційній оцінці (емоційно-ціннісні відносини до світу, своїх зв'язків, почуття);
3) діяльнісна - схильність до того або іншого типу соціальної поведінки; загальна спрямованість діяльності людини щодо об'єктів і явищ соціальної значимості, шлях досягнення життєвих планів.
Е.В. Соколов вважає, що ціннісні орієнтації виступають регуляторами спрямованості та змісту всіх вищих психічних процесів особистості і на різних рівнях організації особистості ціннісні орієнтації можуть виконувати п'ять основних функцій: експресивну, адаптивну, захисну, пізнавальну та функцію внутрішньої координації.
Ціннісні орієнтації у суспільстві для кожної людини і соціальних груп

 
 

Цікаве

Загрузка...