WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Ціннісні орієнтації освітнього простору - Реферат

Ціннісні орієнтації освітнього простору - Реферат

соціального Навчання
Особливості психічних процесів Воля, почуття, пам'ять, сприйняття, мислення, відчуття, емоції Частіше більше соціального, ніж біологічного Вправи
Біопсихічні властивості Темперамент,статеві, вікові властивості Соціального майже немає Тренування
Є.М. Павлютенков, вдосконаливши схему К.К. Платонова, встановив таку кореляцію: "потреби - соціальні установки - ціннісні орієнтації - інтереси - мотиви".
З ціннісними орієнтаціями особистості тісно пов'язана проблема вольової регуляції поведінки. Ряд дослідників (В. Франкл, В. Іванніков, В. Сусленко) вибір поведінки на основі цінностей особистості визначають як функцію волі.
У психології, на теренах СНД, якості провідна, системостворююча характеристика особистості визначається її спрямованість. При цьому вчені або ототожнюють це поняття з категорією "ціннісні орієнтації", або ж вважають ціннісні орієнтації квінтесенцією спрямованості особистості.
Розглядаючи специфіку ціннісних орієнтацій людини, Б.Г. Ананьєв відзначає, що в психології вони виступають як центр духовного розвитку особистості, як цілісна сукупність, або система свідомого ставлення особистості до суспільства, групи, праці, самої до себе, взаємопроникнення змісту і значення, динаміка установки, моральні позиції і мотиви поведінки особистості, яка формується .
Д.Н. Узнадзе довів, що установка своїм змістом бере не який-небудь частковий момент - психологічний або фізіологічний, - а суб'єкт як цілісну реальність і тим самим дозволяє безпосередньо вивчити закономірності цілого. Реалізуючи принцип єдності психіки і діяльності, Д.Н. Узнадзе в поняття установки вклав основні моменти, які визнані необхідними складовими для побудови психологічної теорії.
Д.Н. Узнадзе визначив, що установка, стосовно матеріалу, який отримується за допомогою всіх органів рецепції, є не їх спеціальною функцією, а загальним станом індивіда. Установка, на думку Д.Н. Узнадзе, - особливий загальний стан, який стосується не окремих яких-небудь органів суб'єкта, а діяльності його як цілого.
Установка означає готовність активного суб'єкта до діяльності. Отже, установка, яка виникла на основі єдності потреби і середовища, яке її задовольняє, включає в себе і дію, і активну особистість. Будучи суб'єктивним станом, установка дає можливість адекватно до ситуації оцінити сам об'єкт.
Діяльність, яка виникла на ґрунті установки, протікає на двох рівнях: на рівні єдності актуальної потреби і ситуації, що задовольняє цю потребу, і на рівні єдності потреби й уявної ситуації, створеної в результаті об'єктивації діяльності. Таким чином, на думку Д.Н. Узнадзе, модус активності особистості - особливості структури установки - накладає відбиток на всі її сторони.
Д.Н. Узнадзе відзначав, що виникненню свідомих психічних процесів передує саме установка як готовність до активності, виникнення якої залежить від наявності потреби, яка актуально діє в даному організмі, і об'єктивній ситуації задоволення цієї потреби. Саме потребу і наявність ситуації Д.Н. Узнадзе називає необхідними і цілком достатніми умовами для виникнення установки.
С.Л. Рубінштейн ввів поняття динамічної тенденції особистості як прояв спрямованості і ціннісних орієнтацій. Треба відзначити, що спрямованість, з погляду С.Л. Рубінштейна, включає два пов'язаних між собою моменти: предметний зміст (спрямованість на щось) і напруга, яка при цьому виникає. С.Л. Рубінштейн виділяє установку як позицію особистості, яка полягає у визначеному ставленні до цілі, або завдань і виражається у вибірковій мобілізованості та готовності до діяльності, спрямованій на їх здійснення. При цьому всяка установка - це установка на якусь лінію поведінки, і цією лінією вона визначається. Установка, на думку С.Л. Рубінштейна, відіграє значну роль у всьому житті людини, оскільки, складаючись і постійно розвиваючись у процесі життєдіяльності особистості, містить у собі цілий спектр компонентів: від елементарних потреб, потягів - до світоглядних поглядів і позицій. Установка дозволяє перерозподіляти значимість різних моментів, по-особливому розставити акценти й інтонації, виділити істотне, все уявити в іншій перспективі.
Дослідженню психологічної природи ціннісних орієнтацій присвячені роботи соціологів А.Г. Здравомислова і В. Ядова. Вони, зокрема, стверджували, що ціннісні орієнтації - це установка особистості на цінності матеріальної або духовної культури соціуму, що це найважливіший компонент структури особистості, у якому акумулюється весь життєвий досвід, накопичений людиною. Доречною є думка про те, що ціннісні орієнтації являють собою вісь свідомості, навколо якої обертаються помисли і почуття людини і з погляду якої вирішуються багато життєвих питань.
Ці дослідники вважали, що поняття ціннісної орієнтації досить близьке до таких категорій, як установка, потреба, інтерес. Складна структура потреб, мотивів, інтересів, ідеалів, переконань (спрямованості особистості), яка виражає ставлення до дійсності, до самого себе і виявляється в активності особистості, на думку В. Ядова, виступає психологічною базою ціннісної орієнтації особистості.
Можна визначити ще декілька аспектів ціннісної проблематики, з якими зустрілися названі вище дослідники теорії ціннісних орієнтацій. Зокрема, проблема невідповідності уявлень особистості про її ціннісні орієнтації і реальної поведінки, прагнення особистості. В. Ядов і його колеги, вивчаючи це протиріччя, дійшли висновку про можливу розбіжність між декларованими ціннісними орієнтаціями і реальною поведінкою особистості.
В. Ядов запропонував диспозиційну структуру, центральною ланкою якої є диспозиція особистості (лат. dispositio - нахил, схильність). Аналізуючи поняття "диспозиції особистості", він відзначає також, що орієнтації можуть являти собою продукт "зіткнення" потреб і ситуацій (умов), за яких потреби можуть бути задоволені. Припускаючи те, що диспозиції в результаті онтогенезу можуть закріплюватися в особистісній структурі, він запропонував їх ієрархію.
На нижчому рівні ієрархічної системи диспозицій знаходяться елементарні фіксовані установки. Вони формуються у найпростіших ситуаціях, на основі життєвих потреб. Ці установки позбавлені модальності (переживання "за" і "проти") і неусвідомлювані. Вони не є змістом свідомості, але знаходяться в основі свідомих процесів.
До другого рівня диспозиційної структури належать соціальні фіксовані установки. Вони мають складну структуру, яка містить емоційний (оцінний), когнітивний (розумовий) і поведінковий компоненти. Соціальна фіксована установка формується на основі соціальних потреб і відповідних соціальних ситуацій. Інакше соціальна фіксована установка може бути визначена як "відношення" або "атитюд". Соціальні установки, на думку В. Ядова, формуються на

 
 

Цікаве

Загрузка...