WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Визначення поняття ”цінність” - Реферат

Визначення поняття ”цінність” - Реферат

зміни в культурі, соціальній системі, суспільних інститутах, структурі особистості.
В.П. Тугаринов переконливо показав актуальність ціннісної проблематики в політиці, етиці й естетиці. Учений виділив дійсні, реальні, уявні, бажані й ідеальні цінності. Він підкреслив, що всі цінності виводяться з реальних умов, а їх осмислення є результатом роботи свідомості, встановив зв'язок цінностей з потребами, інтересами, ідеалами та цілями, визначив як головну цінність, яка дає початок будь-якій аксіологічній системі, людини, - її життя і здоров'я. В основу класифікації цінностей В.П. Тугаринов поклав основні сфери громадського життя: матеріальну (виробничо-економічну), соціально-політичну, духовну і побутову.
Зауваження В.П. Тугаринова про те, що особисті цінності обумовлені цінностями соціальної групи або суспільства, дозволяє прийняти думку про залежність ціннісних орієнтацій педагога від цінностей професійної спільноти. З розробкою теорії цінностей вчений пов'язував розкриття нових сторін дійсності і людських відносин, визначення перспектив життєдіяльності людини.
Філософи, що вперше звернулися до категорії "цінність" у ХІХ столітті, віднесли її до чуттєвої сфери, вважаючи, що це свого роду емоційні установки, які сприяють орієнтації в досвіді людини. Це те, що не існує, але своєю оригінальною внутрішньою силою творить світ культури. Важливим виступає і судження про те, що цінності - це основа вирішення питання про сенс життя, призначення людини.
Представники різних філософських шкіл (неокантіанці, натурфілософи, екзистенціалісти, феноменологи й ін.) по-різному визначали феномен цінностей, однак усіх їх поєднувала позиція, пов'язана з емоційно-чуттєвим базисом цінностей, обґрунтуванням за допомогою аксіологічного підходу цілісності духовного життя.
Ще один висновок є також важливим: цінності здатні допомогти людині пізнати себе й у цьому пізнанні стати вільною і гуманною. Імовірно, тому ціннісна система завжди знаходилася на межі етики, естетики, логіки.
"Визначене ставлення" є одним з найбільш розповсюджених підходів філософів до визначення категорії "цінність": зацікавлене ставлення до світу, спрямованість суб'єкта на об'єкт.
На наш погляд, варто виділити ідею вітчизняних філософів ХХ - початку ХХІ століття: цінності - це ставленнялюдини до самої себе, до навколишніх людей, суспільства. Існує думка про те, що ціннісне ставлення є вихідним, первинним ставленням до світу, таким, що визначає всі інші відносини.
У соціології, так само, як у філософії, одночасно розвивається кілька підходів до визначення цінностей. Однак переважає точка зору, що цінності визначають норми поведінки людей і є підставою для осмислення поведінки. Цінність може виступати свого роду стандартом при виборі альтернативних життєвих орієнтирів.
Ніщо із земних інститутів і співтовариств не може стояти вище людини, але парадокс полягає в тому, що одночасно лише те, що поза і вище людини, гідно її і може забезпечувати її розвиток. Саме тому основне завдання психології особистості - усвідомлений вибір цих орієнтирів, а потім дослідження механізмів і закономірностей шляхів їхнього досягнення.
Це завдання здається сьогодні найбільш важливим і значущим. Його вирішення може скласти предмет нової галузі психологічного знання, започаткованої Б. Братусем - аксіопсихології особистості.
Таким чином, із основних положень теорії цінностей в філософії можна зробити наступні висновки:
1) цінність приймається як об'єктивна властивість речей, закладена у їх власній природі;
2) цінність визначається виключно людською свідомістю; 3) цінності не можна нав'язати або відняти силою;
4) цінності логічно та науково довести неможливо, не- можливо побудувати ідеальну класифікацію цінностей через мінливість та багатогранність критеріїв цінностей та їх функцій;
5) цінності виступають стрижнем життя, без них воно губить свій сенс.
Отже, незалежно від формулювань визначення цінності, дослідники єдині в одному - діяльності людини притаманні аксіологічні властивості.
Література
Авер'янов В. Адміністративна реформа. Науково-правове забезпечення// Віче.-2002.-№3.
Азарова Ольга /Газ.Управління освітою.-№24.- 2003.-С.9.
Айер А.Д. Язык, истина и логика/Аналитическая философия.Избранные тексты.- М.,1993.-С.50-56.
Акофф Р. Планирование будущего корпорации.- М.:Прогресс,1985.-327с.
Алексеева В.Г.Молодой рабочий.-М.:1983.-С.17.
Альтшулер Д.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей:от озарения к технологии.(Теория и практика решения изобретательских задач).- Кишенев: Карта Молдовеняске,1989.-381с.
Ананьев Б.Г.Человек как предмет познания.-Л.:Изд-во ЛГУ,1968.-338с.
Андрущенко В.П. Модернізація освіти: політика і практика//Педагогіка і психологія.-№ 3.-2002.-С.12.
Андрущенко В.П.Етнонаціональний фактор освіти//Етнокультурні аспекти українського державотворення:історія і сучасність.-Мелітополь,2001.-С.2-8.
АндрущенкоВ.П.,Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія.-К.: Генеза,1996.-368с.
Анисимов С.Ф. Духовные ценности: призводство и потребление. М.: 1988.
Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые. - М.: Мысль, 1970. - 181с.
Анисимов С.Ф.Теория ценностей в отечественной философии ХХ века. Весник Моск. ун.-та, 1994.- серия 7.- №4. -С. 40.
Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект. - К.: Твім інтер, 2003.- 391с.
Архангельский Л.М. Моральные ценности: сущность и реализация// Современная цивилизация и моральные ценности. - М., 1982 - С.4.
Аспект самообразования личности школьника, методические рекомендации в помощь классным руководителям, учителям и студентам педагогических вузов. - Запорожье - 1991. - 46с.
Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей.-М.: Московский псих.-соц. ин-т; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЕК", 2000.-272с.
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций.- М.: Юрид. лит., 1997.- 400с.
Афанасьев В.Г., Урсул А.Д. Эффективность социального управления: системно-деятельностный подход// Информация и управление. Философско-методологические аспекты / Отв. ред. Антипенко А.Г., Кремянский В.И. - М.: Наука, 1985.-284с.
Бадюл Світлана. Професійно-педагогічні цінності як психолого-педагогічна основа процесу становлення майбутнього вчителя початкових класів // Рідна школа. - 2002.- №6.- С.14-15.
Бакуменко В. Методологічна база державно-управлінських рішень// Вісник УАДУ. -2000. - №1.- С. 5-19.
Балл Г.О. Особистісна свобода і гуманізація освіти// Практична психологія та соціальна робота - 2001. - №1. - С.3.

 
 

Цікаве

Загрузка...