WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Дослідницький континіум цінності - Реферат

Дослідницький континіум цінності - Реферат

свідомості, як своєрідного гасла, яке використовується для раціоналізації дії шляхом розгортання позитивної налаштованості щодо передбачуваного корисного стану речей. Принагідно Н. Решер визнає цінність не абсолютною, а відносною властивістю, яка викристалізовується не з оцінки, а з природної взаємодії об'єкта з суб'єктом. Цінність речі, за Решером, є рівновагою надбань і втрат.
Аксіологічний натуралізм (Р. Перрі, Д. Паркер, Ф. Теннант) піддали нищівній критиці представники аналітичної філософії. Зокрема, Дж. Мур вважав, що цінність є простою, неемпіричною властивістю предмета. Тому вона не зводиться до інших властивостей, серед них і емпіричних, і сприймається тільки в безпосередньому акті інтуїції. Отже, судження про цінності є синтетичними судженнями "арrіоrі", а аксіологія - апріорною наукою, яка методологічно істотно відрізняється від емпіричних наук.
Представники аксіологізму А. Айєр, Дж. Урмсон причину невизначеності оцінних термінів вбачають у тому, що таким термінам не відповідає те, що могло б бути для них предметним десигнатом. Через це проблема їх пізнання знімається як неіснуюча. Емпірично констатується лише факт оцінки, який як психологічний акт досліджується психологією, як соціальний - соціологією, як мовний - метааксіологією. Головне завдання метааксіології полягає, таким чином, у демонстрації ілюзорності предмета аксіології, а відтак - у її ліквідації. Отож емотивісти відмовляють у пізнавальній функції й етиці, обмежуючи її лише функціями пропагандистськими.
Намагаючись уникнути недоліків усіх згаданих вище концепцій цінності, сучасна аксіологічна думка розробляє також онтологічну парадигму ціннісного ставлення людини до світу. Її прихильники наполягають на тому, що засади цінностей слід шукати в підвалинах буття. Отож усі цінності мають онтологічне джерело. Всі культури виробляють притаманні для них визначальні цінності з базисної концепції або символу, який репрезентує основи буття. Коли усвідомлення зв'язків між підвалиною буття і цінностями втрачається, цінності починають руйнуватися.
Отже, давня філософсько-дидактична, риторична й духовна думка визначала пріоритет виховання духовної людини на основі міцної віри, високої моральності, загальної культури аж до етикетних рекомендацій, які не обмежували людину, а олюднювали її спілкування з іншими, гармонізували із макрокосмосом.
Термін "аксіологія" (гр. axios - цінний, logos- поняття, вчення) увійшов до вжитку на початку ХХ сторіччя. Авторство належить П. Лапі (1902) і Е. Гартману, вони позначили ним новий та самостійний розділ філософії, що займається ціннісною проблематикою. Вони увели як самостійне поняття "значущість" на відміну від "існування", яке не залежить від досвіду та відіграє роль критерію істини у пізнанні.
Американський психолог А. Маслоу, який визначав самість як внутрішню природу або серцевину людини - її власні смаки, цінності, цілі, вважав, що людина має потребу в ціннісній системі відліку, у такій філософії, відповідно до якої можна жити і розуміти життя, тією ж мірою, у якій вона має потребу у сонці, у кальції й у коханні.
Солідарною з цим була і позиція російського філософа М. Бердяєва, який зазначав, що особистість є категорія аксіологічна, оціночна. Особистість не може мислити ні біологічно, ні психологічно, ні соціологічно. Особистість - духовна і передбачає існування світу. Цінність особиcтості є вища ієрархічна цінність у світі, цінність духовного порядку. Треба позбутися повністю хибної ідеї другої половини ХІХ століття, що людина є створенням соціального середовища. Навпаки, соціальне середовище є витвором людини.
Література
Авер'янов В. Адміністративна реформа. Науково-правове забезпечення// Віче.-2002.-№3.
Азарова Ольга /Газ.Управління освітою.-№24.- 2003.-С.9.
Айер А.Д. Язык, истина и логика/Аналитическая философия.Избранные тексты.- М.,1993.-С.50-56.
Акофф Р. Планирование будущего корпорации.- М.:Прогресс,1985.-327с.
Алексеева В.Г.Молодой рабочий.-М.:1983.-С.17.
Альтшулер Д.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей:от озарения к технологии.(Теория и практика решения изобретательских задач).- Кишенев: Карта Молдовеняске,1989.-381с.
Ананьев Б.Г.Человек как предмет познания.-Л.:Изд-во ЛГУ,1968.-338с.
Андрущенко В.П. Модернізація освіти: політика і практика//Педагогіка і психологія.-№ 3.-2002.-С.12.
Андрущенко В.П.Етнонаціональний фактор освіти//Етнокультурні аспекти українського державотворення:історія і сучасність.-Мелітополь,2001.-С.2-8.
АндрущенкоВ.П.,Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія.-К.: Генеза,1996.-368с.
Анисимов С.Ф. Духовные ценности: призводство и потребление. М.: 1988.
Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые. - М.: Мысль, 1970. - 181с.
Анисимов С.Ф.Теория ценностей в отечественной философии ХХ века. Весник Моск. ун.-та, 1994.- серия 7.- №4. -С. 40.
Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект. - К.: Твім інтер, 2003.- 391с.
Архангельский Л.М. Моральные ценности: сущность и реализация// Современная цивилизация и моральные ценности. - М., 1982 - С.4.
Аспект самообразования личности школьника, методические рекомендации в помощь классным руководителям, учителям и студентам педагогических вузов. - Запорожье - 1991. - 46с.
Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей.-М.: Московский псих.-соц. ин-т; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЕК", 2000.-272с.
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций.- М.: Юрид. лит., 1997.- 400с.
Афанасьев В.Г., Урсул А.Д. Эффективность социального управления: системно-деятельностный подход// Информация и управление. Философско-методологические аспекты / Отв. ред. Антипенко А.Г., Кремянский В.И. - М.: Наука, 1985.-284с.
Бадюл Світлана. Професійно-педагогічні цінності як психолого-педагогічна основа процесу становлення майбутнього вчителя початкових класів // Рідна школа. - 2002.- №6.- С.14-15.
Бакуменко В. Методологічна база державно-управлінських рішень// Вісник УАДУ. -2000. - №1.- С. 5-19.
Балл Г.О. Особистісна свобода і гуманізація освіти// Практична психологія та соціальна робота - 2001. - №1. - С.3.

 
 

Цікаве

Загрузка...