WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Гносеологічний континіум поняття ”цінність” - Реферат

Гносеологічний континіум поняття ”цінність” - Реферат

цієї причини поняття толерантності має досить широкий діапазон інтерпретацій та виражає різні типи. У наукових джерелах толерантність розглядається як повага та визнання рівності, відмова від домінування та насилля, визнання багатомірності різноманітності людської культури, норм поведінки, відмова від зведення цієї різноманітності до одноманітності чи переваги якої-небудь однієї точки зору.
Толерантність фіксується у таких критеріях:
- реальна рівноправність між представниками різних народів, рівна доступність до соціальних благ для всіх людей незалежно від їх статі, раси, національності, релігії тощо;
- взаємна повага, доброзичливе та терпиме ставлення всіх членів суспільства до інших соціальних, культурних груп;
- рівні можливості всіх членів суспільства для участі в політичному житті;
- гарантоване законом збереження та розвиток культурної самобутності і мов національних меншин;
- реальна можливість розвитку традиції для всіх культур українського суспільства;
- співпраця та солідарність у вирішенні загальних проблем;
- відмова від негативних стереотипів у сфері міжетнічних, міжрасових стосунків та у ставленні між статями.
Нами зафіксовано статево-рольовий диспаритет щодо "здатності до толерантності" у студентів випускних курсів (16,6% - дівчата, проти 4% у юнаків) та "вміння працювати з учнями"(62,5% проти 36,3% у юнаків).
Якщо толерантність розглядати з політичної точки зору, то її цінність полягає у підтримці соціальної стабільності. У ХХІ столітті толерантність розглядається у контексті процесу звільнення особистості від будь-якого виду рабства та підтримки миру на Землі.
Толерантність може розглядатися як цінність соціокультурного середовища. Поза ставленням до людини толерантність - цінність неможлива.
Образ толерантної особистості включає гуманність, рефлексивність, свободу, відповідальність, гнучкість, впевненість у собі, перцепцію, варіативність та емпатію.
Взаємодія вчителя і учнів може відбуватися на різних рівнях: професійному таособистісному. Вона може бути позитивною, якщо сприяє розвиткові особистості, і негативною, коли не стимулює інтелектуального та духовного становлення учня. Стосунки "учитель - учень" можуть носити ситуативний характер, тобто виникати від випадку до випадку, а можуть бути стабільними і стійкими. Педагогічний контакт вчителя та учнів може бути змістовним і формальним. Змістовним він є в тому випадку, якщо в учнів виникає потреба досягнення визначеної вчителем мети, досягнення вершин духовних цінностей. За іншої ситуації, коли пропонована вчителем мета діяльності для учнів з якихось причин не стає актуальною, вони виступають лише в ролі загального об'єкта дій вчителя, що цілком формалізує педагогічний процес.
Суб'єкт-суб'єктні стосунки педагога та учнів можливі за умови, коли вчитель - яскрава, можливо, унікальна особистість, джерело духовного збагачення вихованців, а учні - не безлика маса, а шановані конкретні люди, яким притаманні неповторні індивідуальні риси, почуття власної гідності, тобто партнери, які прагнуть до спільного пошуку вирішення поставлених завдань. З іншого боку, і вчитель, і учні як співучасники навчально-виховного процесу освітньої установи виступають і об'єктами діяльності, оскільки очевидно вплив не тільки педагога на вихованців, але і вихованців на педагога, що спонукає його до професійного самовиховання.
Література
Авер'янов В. Адміністративна реформа. Науково-правове забезпечення// Віче.-2002.-№3.
Азарова Ольга /Газ.Управління освітою.-№24.- 2003.-С.9.
Айер А.Д. Язык, истина и логика/Аналитическая философия.Избранные тексты.- М.,1993.-С.50-56.
Акофф Р. Планирование будущего корпорации.- М.:Прогресс,1985.-327с.
Алексеева В.Г.Молодой рабочий.-М.:1983.-С.17.
Альтшулер Д.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей:от озарения к технологии.(Теория и практика решения изобретательских задач).- Кишенев: Карта Молдовеняске,1989.-381с.
Ананьев Б.Г.Человек как предмет познания.-Л.:Изд-во ЛГУ,1968.-338с.
Андрущенко В.П. Модернізація освіти: політика і практика//Педагогіка і психологія.-№ 3.-2002.-С.12.
Андрущенко В.П.Етнонаціональний фактор освіти//Етнокультурні аспекти українського державотворення:історія і сучасність.-Мелітополь,2001.-С.2-8.
АндрущенкоВ.П.,Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія.-К.: Генеза,1996.-368с.
Анисимов С.Ф. Духовные ценности: призводство и потребление. М.: 1988.
Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые. - М.: Мысль, 1970. - 181с.
Анисимов С.Ф.Теория ценностей в отечественной философии ХХ века. Весник Моск. ун.-та, 1994.- серия 7.- №4. -С. 40.
Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект. - К.: Твім інтер, 2003.- 391с.
Архангельский Л.М. Моральные ценности: сущность и реализация// Современная цивилизация и моральные ценности. - М., 1982 - С.4.
Аспект самообразования личности школьника, методические рекомендации в помощь классным руководителям, учителям и студентам педагогических вузов. - Запорожье - 1991. - 46с.
Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей.-М.: Московский псих.-соц. ин-т; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЕК", 2000.-272с.
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций.- М.: Юрид. лит., 1997.- 400с.
Афанасьев В.Г., Урсул А.Д. Эффективность социального управления: системно-деятельностный подход// Информация и управление. Философско-методологические аспекты / Отв. ред. Антипенко А.Г., Кремянский В.И. - М.: Наука, 1985.-284с.
Бадюл Світлана. Професійно-педагогічні цінності як психолого-педагогічна основа процесу становлення майбутнього вчителя початкових класів // Рідна школа. - 2002.- №6.- С.14-15.
Бакуменко В. Методологічна база державно-управлінських рішень// Вісник УАДУ. -2000. - №1.- С. 5-19.
Балл Г.О. Особистісна свобода і гуманізація освіти// Практична психологія та соціальна робота - 2001. - №1. - С.3.

 
 

Цікаве

Загрузка...