WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Антологія ціннісних підвалин української національної освіти - Реферат

Антологія ціннісних підвалин української національної освіти - Реферат

єдиний спаяний колектив. Першоосновою такого єднання В.О. Сухомлинський розглядав численні нитки духовних зв'язків між особистостями, пильну увагу до індивідуальності кожного вихованця.
Відстоюючи необхідність і переваги гуманістичної концепції виховання, В.О. Сухомлинський справедливо допускав, що саме такий підхід дозволить зробити дитину щасливою і вільною. Останнє положення в трактуванні В.О. Сухомлинського безпосередньо відбиває ідеї вільного розвитку особистості, запровадження творчої діяльності, яка приносить вищу насолоду.
Не претендуючи на повноту викладу гуманістичних ідей В.О. Сухомлинського, спробуємо визначити складові аксіосфери вчителя в його інтерпретації. Для цього позначимо основні ідеї гуманістичної парадигми В.О. Сухомлинського: визнання особистості людини вищою соціальною цінністю; глибоке вивчення особливостей дитини; опора на здібності, прагнення, дитячі бажання в педагогічному процесі; бачення вихованця в майбутньому; гармонійний розвиток розуму і почуттів дитини; насичення виховання проблемами людини, її духовного світу; гуманізація міжособистісних стосунків; виховання красою навколишнього світу; забезпечення максимально сприятливих умов для вільного і творчого розвитку особистості і т.ін.
Таким чином, головні складові аксіосфери сучасного вчителя з урахуванням принципової позиції В.О. Сухомлинського у визначенні гуманістичної системи виховання школярів - моральні, екзистенціальні, політичні, естетичні і художні цінності.
Об'єктивною є потреба суспільства у вчителеві, який володіє, насамперед моральними цінностями. Тезаурус цієї сфери надзвичайно широко представлений у роботах В.О. Сухомлинського. З погляду глибини проникнення в життя людини моральний шар містить високу чуйність учителя до духовного світу дитини, широкий емоційний діапазон особистості, педагогічну етику, красу як засіб виховання чуйної совісті, добрі почуття і багато чого іншого.
В.О. Сухомлинський відзначає, що істинною сутністю високої педагогічної культури є виховання почуттів учителя, зважаючи, що справедливість, сердечність, доброта, скромність, правдивість, щиросердність - непросто абетка людської культури, а основа професійної роботи педагога. Особливо слід виокремити почуття любові до дітей, що В.О. Сухомлинський вважав критерієм цінності свого життя. Основними соціальними цінностями системи В.О. Сухомлинського є людяність, праця, природа; професійними - спілкування, любов до дітей, педагогічна етика; особистісними - щирість, доброта, краса.
Серед інших аксіологічних ліній педагогічної діяльності, необхідних сучасному вчителеві, В.О. Сухомлинський виділяє політичні (патріотизм, громадянськість, діяльне служіння Батьківщині і т.ін.), екзистенціальні (висока цінність людського життя, сенс життя, гідність людини і т.ін.), естетичні (краса в різноманітних проявах, піднесені почуття, поетичний початок т.ін.).
Ціннісні орієнтації вчителя, представлені у роботах видатних педагогів, є свого роду генетичною підставою стратегічних задач розвитку сучасної освіти. Осмислення найбагатшої спадщини класики вітчизняної педагогіки дозволяє зробити висновок про гуманістичну спрямованість її сфери відносин. З проведеного аналізу деяких педагогічних концепцій вітчизняних педагогів видно: їхні ціннісні пріоритети сходяться в площині "особистість", що може розглядатися як фундамент і основне джерело функціонування освіти. Специфіка ціннісних позицій педагогів підсилює особистісну складову освіти і дозволяє побачити якісну своєрідність педагогічного процесу.
Пропагуючи на практиці ці ідеї, вітчизняна педагогіка й освіта сьогодні зобов'язані зробити все можливе для відродження і поширення цінностей, що забезпечують нашому народові справжню духовність. У цьому - застава нашого гідного виходу з того "неясного часу", що переживає сьогодні Україна. Сьогодні не політичні, не економічні, не військові, а саме гуманітарні, ціннісні аспекти є визначальними для світового розвитку, точніше, навіть не для розвитку, а для збереження людського світу.
Література
Авер'янов В. Адміністративна реформа. Науково-правове забезпечення// Віче.-2002.-№3.
Азарова Ольга /Газ.Управління освітою.-№24.- 2003.-С.9.
Айер А.Д. Язык, истина и логика/Аналитическая философия.Избранные тексты.- М.,1993.-С.50-56.
Акофф Р. Планирование будущего корпорации.- М.:Прогресс,1985.-327с.
Алексеева В.Г.Молодой рабочий.-М.:1983.-С.17.
Альтшулер Д.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей:от озарения к технологии.(Теория и практика решения изобретательских задач).- Кишенев: Карта Молдовеняске,1989.-381с.
Ананьев Б.Г.Человек как предмет познания.-Л.:Изд-во ЛГУ,1968.-338с.
Андрущенко В.П. Модернізація освіти: політика і практика//Педагогіка і психологія.-№ 3.-2002.-С.12.
Андрущенко В.П.Етнонаціональний фактор освіти//Етнокультурні аспекти українського державотворення:історія і сучасність.-Мелітополь,2001.-С.2-8.
АндрущенкоВ.П.,Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія.-К.: Генеза,1996.-368с.
Анисимов С.Ф. Духовные ценности: призводство и потребление. М.: 1988.
Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые. - М.: Мысль, 1970. - 181с.
Анисимов С.Ф.Теория ценностей в отечественной философии ХХ века. Весник Моск. ун.-та, 1994.- серия 7.- №4. -С. 40.
Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект. - К.: Твім інтер, 2003.- 391с.
Архангельский Л.М. Моральные ценности: сущность и реализация// Современная цивилизация и моральные ценности. - М., 1982 - С.4.
Аспект самообразования личности школьника, методические рекомендации в помощь классным руководителям, учителям и студентам педагогических вузов. - Запорожье - 1991. - 46с.
Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей.-М.: Московский псих.-соц. ин-т; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЕК", 2000.-272с.
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций.- М.: Юрид. лит., 1997.- 400с.
Афанасьев В.Г., Урсул А.Д. Эффективность социального управления: системно-деятельностный подход// Информация и управление. Философско-методологические аспекты / Отв. ред. Антипенко А.Г., Кремянский В.И. - М.: Наука, 1985.-284с.
Бадюл Світлана. Професійно-педагогічні цінності як психолого-педагогічна основа процесу становлення майбутнього вчителя початкових класів // Рідна школа. - 2002.- №6.- С.14-15.
Бакуменко В. Методологічна база державно-управлінських рішень// Вісник УАДУ. -2000. - №1.- С. 5-19.
Балл Г.О. Особистісна свобода і гуманізація освіти// Практична психологія та соціальна робота - 2001. - №1. - С.3.

 
 

Цікаве

Загрузка...