WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Типології загальнолюдських та освітніх цінностей (пошукова робота) - Реферат

Типології загальнолюдських та освітніх цінностей (пошукова робота) - Реферат

співвідноситься з організацією виховного процесу на основі щоденного ціннісного вибору.
Ціннісні джерела педагогічної діяльності присутні в багатьох освітніх системах педагогів української школи та шкіл братніх народів (М.П. Гузик, Т.І. Гончарова, В.А. Караковський, А.Є. Кондратенков, М.П. Щетинін та ін.).
Система цих орієнтирів приваблива тим, що вона містить можливості для звернення до національних цінностей, оскільки одним з провідних у ній виступає поняття "Батьківщина", а ряд таких цінностей, як праця, культура, світ, дозволяє осмислювати їх з урахуванням національних реалій. Але яку б систему цінностей не обрала освітня система або не прийняв учитель, процес духовного виховання слід будувати з урахуванням психологічних закономірностей перекладу цих цінностей у план особистісних змістів людини, що визначають її поведінку.
Бажання виявити спектр ціннісних орієнтацій педагога привело відомих дослідників освітньої сфери до переконання про пріоритетні позиції у вчительській справі. М.П. Щетинін довів, що головний предмет у викладанні будь-якого вчителя - сенс життя, справжнє людське щастя. У зв'язку з цим в основу ціннісної піраміди він пропонує помістити турботу про дитину, чесність учителя.
А.Є. Кондратенков вважає, що головними особистісними характеристиками вчителя, які є ціннісними орієнтирами його професійної діяльності, виступають "щедрість душі, любов і постійний інтерес до дітей, готовність віддавати усі свої сили їх розвитку". Треба взяти до уваги професійно важливе зауваження про джерела педагогічного впливу. Зрозуміло, що повноцінним вплив на особистість вихованців може бути за ситуації, коли педагог не тільки майстерно викладає наукові, моральні й інші цінності, але й сам дотримується цих аксіологічних орієнтирів у житті. Такого учителя вважають життєво значимим, за ним натхненно йдуть, його слухаються.
Сам світ цінностей досить часто пов'язується із стилем поведінки педагога. Причому деякі дослідники, вивчаючи специфіку ціннісних орієнтацій, намагаються розглядати їх у порівнянні з тими нормативними ціннісними орієнтаціями, які задавалися десятиліттями "зверху", як свого роду поведінкові стереотипи, пряме вираження авторитарної педагогіки. Наприклад, дослідник Г.Ю. Ксьонзова, проводячи порівняльний аналіз індивідуальних і нормативних ціннісних орієнтацій, показує їх специфіку через особливості поведінки вчителя.
Таблиця 7
Специфіка індивідуальних і нормативних ціннісних орієнтацій
Індивідуальна
орієнтація вчителя Нормативна
орієнтація вчителя
1.Аналізує особливості ситуації і свою поведінку в ній. 1.Орієнтується на стійкі характеристики здібностей.
2.Робить обережні прогнози. 2.Робить довгострокові прогнози.
3.Сильних сварить за погіршення,
слабких хвалить за поліпшення. 3.Сильних хвалить завжди, слабких - дуже рідко.
4.Заохочує за старання в процесі роботи. 4.Оцінює результат, процесу не бачить.
5.Частіше дає індивідуальні, різні за складністю задачі. 5.Частіше дає однакові завдання.
Як видно із таблиці, ставлення автора до індивідуальної педагогічної орієнтації виявляється на рівні гуманістичних підходів у вирішенні питань освітнього процесу; явно виділяються якісні характеристики особистості педагога, які включають моральні аксіологічні позиції. Нормативна орієнтація, можливо, не цілком об'єктивно, відбиває авторитарний підхід у педагогіці, що не припускає пріоритетний особистісний початок у діяльності педагога. У цілому ж, у підході автора ми виявляємо глибоке розуміння того, що ціннісні орієнтації завжди визначають розуміння сутності професійно-педагогічної діяльності, системи відносин в освітній сфері, спрямовують вибір способів дії.
Таким чином, дослідницькі підходи провідних вчених-педагогів і практиків системи освіти обґрунтовують побудову основ нової педагогічної парадигми, у якій аксіологічний базис буде унікальним інтерфейсом теоретичної і практичною складової науки. Ціннісні підстави дозволять перебороти описово-статичний підхід у педагогіці і змістовно наповнити освітню сферу. Розробка основ педагогічної аксіології має на увазі виявлення природи і джерел цінностей, закономірностей їх функціонування, діалектики загальнолюдських і національних цінностей.
У цілому ж розробка аксіологічної парадигми освіти дозволить визначити стратегію і перспективи розвитку педагогічної системи, розкрити потенціал і змістовне наповнення вітчизняної освіти.
Література
Авер'янов В. Адміністративна реформа. Науково-правове забезпечення// Віче.-2002.-№3.
Азарова Ольга /Газ.Управління освітою.-№24.- 2003.-С.9.
Айер А.Д. Язык, истина и логика/Аналитическая философия.Избранные тексты.- М.,1993.-С.50-56.
Акофф Р. Планирование будущего корпорации.- М.:Прогресс,1985.-327с.
Алексеева В.Г.Молодой рабочий.-М.:1983.-С.17.
Альтшулер Д.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей:от озарения к технологии.(Теория и практика решения изобретательских задач).- Кишенев: Карта Молдовеняске,1989.-381с.
Ананьев Б.Г.Человек как предмет познания.-Л.:Изд-во ЛГУ,1968.-338с.
Андрущенко В.П. Модернізація освіти: політика і практика//Педагогіка і психологія.-№ 3.-2002.-С.12.
Андрущенко В.П.Етнонаціональний фактор освіти//Етнокультурні аспекти українського державотворення:історія і сучасність.-Мелітополь,2001.-С.2-8.
АндрущенкоВ.П.,Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія.-К.: Генеза,1996.-368с.
Анисимов С.Ф. Духовные ценности: призводство и потребление. М.: 1988.
Анисимов С.Ф. Ценности реальные и мнимые. - М.: Мысль, 1970. - 181с.
Анисимов С.Ф.Теория ценностей в отечественной философии ХХ века. Весник Моск. ун.-та, 1994.- серия 7.- №4. -С. 40.
Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект. - К.: Твім інтер, 2003.- 391с.
Архангельский Л.М. Моральные ценности: сущность и реализация// Современная цивилизация и моральные ценности. - М., 1982 - С.4.
Аспект самообразования личности школьника, методические рекомендации в помощь классным руководителям, учителям и студентам педагогических вузов. - Запорожье - 1991. - 46с.
Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей.-М.: Московский псих.-соц. ин-т; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЕК", 2000.-272с.
Атаманчук Г.В. Теория государственногоуправления: Курс лекций.- М.: Юрид. лит., 1997.- 400с.
Афанасьев В.Г., Урсул А.Д. Эффективность социального управления: системно-деятельностный подход// Информация и управление. Философско-методологические аспекты / Отв. ред. Антипенко А.Г., Кремянский В.И. - М.: Наука, 1985.-284с.
Бадюл Світлана. Професійно-педагогічні цінності як психолого-педагогічна основа процесу становлення майбутнього вчителя початкових класів // Рідна школа. - 2002.- №6.- С.14-15.
Бакуменко В. Методологічна база державно-управлінських рішень// Вісник УАДУ. -2000. - №1.- С. 5-19.
Балл Г.О. Особистісна свобода і гуманізація освіти// Практична психологія та соціальна робота - 2001. - №1. - С.3.

 
 

Цікаве

Загрузка...