WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Типології загальнолюдських та освітніх цінностей (пошукова робота) - Реферат

Типології загальнолюдських та освітніх цінностей (пошукова робота) - Реферат


Пошукова робота
на тему
Типології загальнолюдських та освітніх цінностей
Основним чинником, що формує найпоширеніші серед людей ціннісні орієнтири, є, звичайно, суспільство. Кожний історичний час, кожний конкретний етап у розвитку суспільства характеризується своєю сиcтeмою цінноcтeй, визначається найбільш поширеною їх ієрархією, яка виступає щодо індивіда як нормативна, з якою він має співвідносити свої особистiсні цінності. Pадикальні соціальні зміни зумовлюють докорінну зміну набору базових життєвих цінностей та їх ієрархії, перегляд масових уявлень про те, що є цінним, значущим, а що ні. Ці ціннісні ієрархії є предметом значного інтересу представників різних наукових дисциплін - філософії, соціології, педагогіки. Деякі (А. Маслоу, В. Брожик, Л. Сохань) дослідники виділяють моделі ціннісних ієрархій, які проходять через усю європейську культуру.
Великий арсенал педагогічних цінностей вимагає їх упорядкування на підставі обраної системостворюючої ознаки. За таку основу обиралися типові потреби особистості (В. Сластьонін), рівень існування цінностей (Є. Шиянов), цілі діяльності (Є. Павлютенков), досвід педагогічної діяльності (В. Бездухов) та інші підходи.
Типологія цінностей є одним із методів наукового пізнання, який дозволяє на основі структурно-системного підходу розчленовувати та групувати системи об'єктів за допомогою узагальненої, ідеалізованої моделі. Багато вчених: філософи, соціологи, психологи, педагоги - робили спробу впорядкування й опису системи цінностей. Природно, що в процесі типологізації дослідники спиралися на виявлення рис подібності і несхожості ціннісних орієнтацій, на пошуки способів їх ідентифікації.
Першою системою загальнолюдських цінностей можна вважати заповіді Нагірної проповіді І. Христа.
Очевидно, що послідовне прийняття тієї чи іншої ієрархії цінностей суспільством веде до значних наслідків в соціальному житті і зокрема в освіті.
Одна з перших типологій цінностей була запропонована на початку ХХ століття вченим Г. Мюнстербергом. Запропонована таблиця виявляла закономірність побудови ціннісного осмислення світу людиною.
Таблиця 3
Типологія цінностей (Г. Мюнстерберг)
Цінності Логічні Естетичні Етнічні Метафізичні
Життєві Цінності
буття (предмети сприйняття) Цінності
єдності (предмети радісного переживання) Цінності розвитку
(предмети піднесення) Божественні
цінності (предмети віри)
Зовнішнього світу Речі
Природа Гармонія
Мистецтво Розвиток
Господарство Творіння
Всесвіт
Найближчого оточення Істоти
Історія Любов
Поезія Прогрес
Право Відкриття
Людство
Внутрішнього
світу Оцінювання
Розум Щастя
Музика Саморозвиток
Звичаї Спасіння
Надія
Культурні Цінності взаємозв'язку (предмети пізнання) Цінності краси (предмети захоплення) Цінності створення (предмети визнання) Основні цінності
(предмети переконання)
Як видно із запропонованої типології, цінності умовно поділяються на дві великі групи: цінності буття і цінності культури. Причому в обох групах розглядаються змістовні площини та їх втілення в житті і культурі. Через логічне, естетичне, етичне, метафізичне наповнення світу пропонується виділити основні цінності життя (речі, гармонія, ріст, стан у зовнішньому світі, оцінювання, щастя, порятунок у внутрішньому світі, любов, одкровення в найближчому оточенні і т.д.) і цінності культури (у зовнішньому світі - природа, всесвіт, образотворче мистецтво, у внутрішньому світі - розум, музика, вдача, поверхня, у найближчому оточенні - історія, поезія, людство і т.п.).
Широку популярність мала типологія Н. Ресчера. У ній відзначалося, з якими потребами, інтересами і бажаннями людини пов'язані цінності:
1) матеріальні і фізичні (здоров'я, безпека);
2) економічні (продуктивність, впевненість, ефективність); 3) моральні (чесність, справедливість);
4) соціальні (благодійність, ввічливість);
5) політичні (свобода, рівноправність, законність);
6) естетичні (краса, гармонія, симетрія);
7) релігійні (покора, просвітницька свідомість);
8) інтелектуальні (знання, логічність);
9) професійні (визнання, успіх);
10) сентиментальність (кохання, дружба, привабливість).
Значна заслуга у філософському обґрунтуванні спроб класифікації цінностей належить словацькому досліднику В. Брожику. Він відзначав, що будь-яка ієрархізація цінностей, будь-яка їх типологія є вираженням досить визначеного, історично досягнутого стану суспільства; типологізація та ієрархізація цінностей завжди були завершальним пунктом теорії цінностей, а саме:
1.Якщо певна об'єктивна ціннісна предметність дійсності виступає умовою певного людського існування, то в цій своїй якості вона не рівною мірою важлива для всякого об'єкта. Отже, сама ціннісна предметність об'єктивно ієрархізована.
2.Упорядкування цінностей за мірою їх важливості залежить не лише від характеру функцій, яку вони виконують сьогодні, але й від ідеалів, які сприймаються суб'єктом, і від цілей, яких він хоче досягти своїми діями.
3.Всяка ієрархія цінностей вразлива для критики і може тією чи іншою мірою відповідати існуючим умовам та зумовленим ними бажанням, намірам та цілям суб'єкта".
В. Брожик запропонував класифікувати цінності:
а) за характером - предметності цінності;
б) за поняттям "норми" - нормативності цінностей;
в) за характером виконуваних функцій;
г) за ґенезою застосування;
ґ) за часом;
д) за цільовим призначенням;
е) за сферами суспільного життя.
З цього приводу Питирим Сорокін зауважував, що жодна система не містить у собі всю істину, також як і жодна інша не є цілком помилковою.
На думку соціологів, особисті цінності деякою мірою обумовлюються загальноприйнятими цінностями, соціальними нормами. У соціальній психології норма - існуючий у соціальній спільності чи групі стандарт, порівняння з яким визначає прийнятність і досконалість об'єктів, процедур і продуктів діяльності.
Ф.М. Щербак дійшов висновку, що в первинній абстракції ціннісно-нормативного регулювання можна вибудувати шкалу ознак, які розподіляються за принципом дихотомічного поділу, де одні ознаки закріплені за нормою, а інші - за цінністю
Норма Цінність
імперативність
обов'язковість
необхідність
рамки
регулятивність
суспільна думка
суспільне
ідеологічне
орієнтація
зовнішнє особиста прихильність
бажаність
свобода
творчість
волевиявлення
самооцінка
особисте
совість
самоорганізація
внутрішнє
Через усю європейську культуру пройшла класифікація ціннісних ієрархій Л.В. Сохань:
1.Діонісійська ієрархія: першість посідають такі цінності, як споживання, зручне життя, комфорт. Для людини, якій властива ця ціннісна модель, життя лише тоді має сенс, коли вона має змогу споживати якомога більше товарів, благ,зручностей, використовувати блага індустріальної цивілізації. Жити - означає мати і користуватися.
2.Геркулесівська ієрархія:

 
 

Цікаве

Загрузка...