WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → А судді хто?, або яким повинен бути менеджер освіти - Реферат

А судді хто?, або яким повинен бути менеджер освіти - Реферат

рішення не буде реалізоване; ризик 10% означає, що 10% планованого рішення не буде реалізовано.
Американський теоретик менеджменту М.Уотермен відзначив, що йти вперед із ризиком - значить загубити духовний спокій, залишатися на місці - означає загубити себе.
Доцільність ризику при досягнені цілі можна визначити за такою формулою:
Можлива вигода на випадок успіху х Імовірність вдачі = ?
Можливі збитки у разі невдачі Імовірність невдачі
У випадку, якщо результат дорівнює або більше "1", то Ви можете ризикувати.
Ризик може бути виправданим або невиправданим, ситуативним (виграш на випадок успіху перевершує розмір втрат), або надситуативним (ризик заради ризику).
Ступінь ризику безпосередньо пов'язаний з рівнем домагань керівника - чим він вищій, тим активніше людина йде на ризик, незважаючи на те, що це пов'язано з відповідальністю. Під домаганнями ми розуміємо ступінь трудності цілей, до досягнення яких людина прагне. "Я не можу назвати яку-небудь психологічну проблему - від збудження до депресії, страх перед інтимними стосунками або досягнення успіху, алкоголізм або наркоманія, тяжіння до самогубства або злочинні схильності - щоб не простежувалися її витоки від низької самооцінки", - підтверджував Н.Брендон.
Базою ризику є повторювальність подій і самобутній досвід. Дані досліджень свідчать про те, що тільки 5% керівників навчальних закладів у містах і 3% у сільській місцевості виявляють схильність до виправданого ризику. Підґрунтя ризику утворюють:
1) рішучість - уміння приймати і запроваджувати в життя швидкі, обгрунтовані і тверді рішення, особливо в ситуаціях, пов'язаних із ризиком;
2) дисциплінованість свідоме підпорядкування своєї поведінки загальноприйнятим нормам. Дисципліна. Це слово має корінь "учень, той що вчиться". Головне призначення дисципліни - згуртувати масу індивідуумів в організований колектив, що діє як єдине ціле, спрямований на досягнення єдиної цілі і скутий єдиною волею. Тільки вищий ступінь дисципліни створює підґрунтя для самоконтролю. Але існує велика різниця між дисципліною, що обмежує і дратує, і дисципліною, що виступає як корисний спонукальний мотив. Стійка дисципліна визначається такими умовами:
1. Керівник знає кожного із своїх підлеглих.
2. Кожний працівник знає свого керівника.
3. Керівник солідаризується з колективом.
4. Група об'єднана в колектив, що надихається керівником.
5. Група натхнена високим духом товариства.
6. Колектив добре навчений, енергійний і ініціативний.
Більш високі результати в організації дисципліни дають не репресивні методи, а експресивні.
Комунікативні характеристики особистості передбачають: здібність до співтворчості, вміння співпрацювати, зв'язок з громадськістю, орієнтація на роботу в колективі, вміння розпізнавати людей, коректність у спілкуванні, готовність до діалогу, педагогічний і психологічний такт, управлінська культура.
Ділові якості, у нашому випадку управлінські, - це перш за все організованість, послідовність, здатність бачити нове, енергійність, рішучість, оперативність, стриманість, здатність приймати нестандартні рішення, об єктивність в оцінюванні, творча спрямованість, рефлексія, бачення перспективи, критичність, широкий кругозір, ерудиція, здатність до лідерства, володіння здібностями до психорегуляції.
Діяльність менеджера* освіти потребує характеристики з точки зору наявності в нього суто педагогічних якостей. Узагальнення теоретичних доробок (О.В.Сухомлинська, Н.Ф.Тализіна, Ю.В.Карпов) показують, що до основних з них, притаманних керівнику як педагогу, слід віднести: високий рівень інтелектуального розвитку; широке коло інтересів і навичок; живий і активний характер; гнучкість, уміння переглядати свої погляди, постійно вдосконалюватися; наявність творчого, оригінального особистісного світогляду; впевненість у своїх силах; багата уява та розвинена інтуїція тощо
Суттєвим критерієм оцінки професіоналізму керівника як педагога є рівень відповідності його діяльності таким показникам: досягнення максимально можливих результатів; раціональне використання часу; використання нових підходів до навчання, виховання і розвитку; раціоналізація навчально-виховного процесу у світлі нових завдань, з метою розвитку творчих можливостей студентів, їх талантів та обдарованості; реалізація принципів педагогіки співробітництва; уміння прогнозувати нові педагогічні ідеї, оригінальні моделі навчання і виховання; здатність до критичного самоаналізу своєї професійної діяльності та науково-дослідницької роботи; володіння формами і методами керівництва творчою навчальною діяльністю студентів.
У спеціальній літературі можна знайти різні варіанти ключових сфер, які характеризують управлінську діяльність керівника як менеджера.
Наприклад, М.Вудкок і Д.Френсіс [27] їх виділяють одинадцять: уміння керувати собою; особистісні цінності; особистісні цілі; саморозвиток; навички рішення проблем; уміння реалізації творчого підходу; уміння впливати на людей; розуміння управлінської роботи; навички керівництва; уміння навчати; здібність формувати колектив.
Особливості діяльності менеджера в освітній галузі та притаманні йому риси розглядаються в працях В.В.Крижка, Є.М.Павлютенкова, Н.І.Селіверстової, О.І.Мармази, Л.А.Пермінової, Л.М.Калініної, В.Я.Якуніна, Н.Л.Коломінського, Н.В.Кузьміної, Г.C.Сухобської.
Як вважає Н.Л.Коломінський [56], специфічність менеджерської діяльності обумовлена не тільки психологічними властивостями, необхідними людині для ефективного процесу управління взагалі, а й соціально-психологічними особливостями колективів, характерними для установ освіти.
Згідно з розробленою психограмою професія менеджера освіти повинна відповідати таким вимогам: діагностичним; прогностичним; проектувальним; організаторським; комунікативним; мотиваційним; емоційно-вольовим; оцінювальним; мовним; моральним; фізіологічним; гностичним
Результати дослідження Л.А.Пермінової дають підстави стверджувати, що для працівників управлінської сфери освіти вкрай необхідні такі якості, як високий професійний рівень, творчі можливості, відчуття нового, критичність, бажання постійно підвищувати рівень своєї освіти і кваліфікації; наявність економічних знань, добра підготовка до організаторської та управлінської діяльності; наявність певних психологічних якостей, цілеспрямованість, добросовісність, працелюбність, психологічна стійкість.
Що стосується безпосередньо менеджера освіти, то, крім згаданих вище якостей, слід врахувати специфіку його функціональної діяльності, тобто уміння аналізувати стан проблеми, прогнозувати розвиток з урахуванням соціально-економічних умов, визначати конкретні напрямки і форми своєї роботи. Ця сфера вимагає нетрадиційного мислення, відчуття нового, творчої спроможності, створення

 
 

Цікаве

Загрузка...