WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аксіологічний підхід до духовного потенціалу освіти України - Реферат

Аксіологічний підхід до духовного потенціалу освіти України - Реферат

(корпоративних) цінностей, свого роду кодекс честі, вважаємо, що вони допомагають зберегти свою ідентичність, своєрідність, але при цьому простір духовних цінностей набагато ширший, і вагоміший.
Цінність діяльності залежить від багатьох складових: 1) соціальна престижність виконуваної роботи; 2) реалізація здібностей особистості: організаторських, конструктивних, перцептивних, експресивних, комунікативних, психомоторних та ін.; 3) можливості самовираження особистості; 4) реалізація творчого потенціалу; 5) актуальність життєвого світу.
За Ж.Омельченко [88] ключовими моментами у філософсько-педагогічному обґрунтуванні концепції відбору і змісту загальнолюдських цінностей виступають такі:
1) сфокусуватисмисложиттєві, системоутворюючі, інтегративні за змістом цінності;
2) подати їх як універсальні конструкти в системі, у ієрархічній структурі;
3) кількість цінностей не може бути велика;
4) ці цінності активізуються як критерії при оцінці і виборі модусу поведінки, цілей і способів їх діяльності;
5) конкретний набір загальнолюдських цінностей виробляється історією цивілізації, культури і виступає як умовний;
6) це передбачає можливість і необхідність на основі емпіричних історико-порівняльних і гносеологічних досліджень створення авторської концепції відбору і змісту загальнолюдських цінностей (Л.Виготський, К.Обуховський, Л.Колберг, Л.Божович, М.Ященко, І.Мартинюк, Г.Терещук, В.Караковський, І.Дементьєв, І.Кон).
До речі, освітянські перетворення у Норвегії, відомі під назвою "Реформа-97" [46], у галузі морального виховання передбачали: 1) сприяння зростанню усвідомлення та розумінню основних християнських цінностей; 2) підтримку відчуття цінностей у дорослих; 3) формування свободи думок та виховання толерантності; 4) усвідомлення, що люди рівні і мають рівні права.
Найважливішою характеристикою системи ціннісних орієнтацій є принцип ієрархічності, який передбачає "розташування" цінностей у порядку від вищих (високої організації, духовні) до нижчих (екзистенціальних), що дозволяє визначити структуру ціннісних орієнтацій особистості (групи). Останнім часом виділяється ще принцип нелінійності, оскільки систему ціннісних орієнтацій можна розглядати як багатомірний динамічний простір, обумовлений впливом різних типів соціальних відносин.
В залежності від того, що виступає об'єктом оцінного ставлення людини (людей), - матеріальний світ, інша людина або власне "я", цінності умовно поділяються на матеріальні, соціальні і духовні.
І.Г.Єрмаков [104] вибудував наступну, на нашу думку, завершену багатоаспектну ціннісну Я-ієрархію:
"Я - людина"
"Я - член сім'ї"
"Я - учень школи"
"Я - житель села"
"Я - житель Київщини"
"Я - громадянин України"
"Я - житель планети".
Є.М.Павлютенков [93], опрацювавши цей перелік, взяв його як основу моделі компетентного учня та випускника школи.
При вивченні проблеми ціннісних орієнтацій виділяється перспективна точка зору, яка здатна підсилити педагогічну позицію в розгляді аксіологічної складової освіти і управління нею. Ціннісні орієнтації в її трактуванні пов'язуються з основами стратегічного напрямку життя людини.
Найважливішою справою життя кожної людини є визначення, вибір і реалізація цінностей [1]. Причому мова йде про цінності найвищого рівня - духовні. А якщо взяти до уваги те, що ці цінності повинні придбати статус життєвих принципів, то їх реалізація і є базисом життєвої стратегії. При цьому існує умова, без якої розвиток аксіологічної сфери особистості неможливий, - це наявність гармонії між свідомістю і почуттями. Саме розвинуті почуття складають сенс життя людини і виступають основою для активних духовно-інтелектуальних пошуків.
К.О.Абульханова-Славська [1] розглядає цінність, як сенс життя, в широкому аспекті. Сенс життя відбиває процес вироблення, присвоєння і здійснення цінностей. Він виражається і у здатності людини "переживати цінність життєвих проявів своєї особистості".
Сенс життя, система цінностей особистості, активно впливає на вибір життєвих цінностей і зусилля особистості щодо їх досягнення. Крім того, у цьому процесі цінності виступають у якості внутрішньої життєвої "опори", що додатково вказує на могутній потенціал аксіологічних орієнтирів.
Необхідно відзначити і те, що життєві цілі і цінності безпосереднім чином взаємопов'язані, а досягнення життєвих цілей, здійснення цінностей підсилює сенс життя і висуває нові перспективи.
Аксіологічна система в трактуванні І.Д.Беха, К.О.Абульханової-Славської розвивається в динамічно мінливих відносинах, орієнтованих на життєві цінності. На вищому рівні відносин реалізуються духовні цінності. У цих умовах затверджується цінність іншої людини, що є найважливішою передумовою оптимального функціонування освітньої сфери. Крім того, такий підхід вимагає величезних щиросердечних сил, такту, доброти.
Для підготовки професіонала особливе значення має система відносин, яка включає ділові і ціннісні параметри умов професійного росту особистості. Щоб досягти досконалості в професійній діяльності, важливо будувати життя відповідно до цінностей, вчитися їх переживати, психологічно засвоювати і вести пошук нових цінностей як двигуна життєвої стратегії.
Фундаментально проблема виховних цінностей розроблялася Б.Т.Лихачовим, який проаналізував сутність і основний зміст категорії "цінність", виявив джерела і запропонував оригінальну класифікацію цінностей виховної системи. З погляду Б.Т.Лихачова, виховні цінності - це духовні і матеріальні феномени, що позитивно впливають на людину в силу суб'єктивно-об'єктивних суспільних умов, обставин, стосунків. Одним з важливих аспектів, що розшифровує сутність виховних цінностей, є наявність ідеалу особистості, сучасних уявлень про сутність і призначення людини, що обумовлює розвиток особистості. Виховні цінності в системі Б.Т.Лихачова являють собою такі якості, властивості, прагнення особистості, які мають багатий внутрішній потенціал і здатні за певних соціальних умов зробити людину щасливою і корисною для суспільства.
Принциповою є ідея Б.Т.Лихачова [71] про те, що виховні цінності "складають духовну основу, базисний духовний компонент особистості, визначають сутність її внутрішнього світу". Природно, що це духовне ядро особистості виявляється в спрямованості і світогляді людини, у її знаннях, уміннях і життєвій силі, яскраво виступаючи особистісною характеристикою в соціально обумовлених відносинах, діяльності і спілкуванні.
Б.Т.Лихачов дійшов до висновку про наявність чотирьох основних інтегративних джерел виховних цінностей: генетичного, індивідуально-особистісного, природного, соціумного, соціально-космічного. Перше джерело включає такі феномени, як інстинкти, психічні процеси, енергетичні ресурси організму, і здатне, на думку

 
 

Цікаве

Загрузка...