WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Нагальні проблеми побудови громадянського суспільства в Україні - Реферат

Нагальні проблеми побудови громадянського суспільства в Україні - Реферат

життя і тим меншою є небезпека узурпації політичної влади тими чи іншими її органами або окремими осо-бами.
Богдан Кістяківський [53], відомий український правник і політолог, підкреслював взаємозалежність, взаємну обумовленість правової держави і громадянського суспільства "Правильне і нормальне справляння державних функцій у правовій державі залежить од самодіяльності суспільності і народних мас, - писав учений. - Без активного ставлення до правового порядку і державних інтересів, що виходить із надр самого народу, правова держава немислима". Але так само й громадянське суспільство неможливе без правової держави, яка "неодмінно передбачає широкі громадянські та народні організації, завдяки яким зростає і її власна зорганізованість".
Г.Дмитренко [36] вважає, що системоутворюючим чинником стосовно виникнення громадянського суспільства є моральне начало.Викривлення моральних принципів веде до жахливих наслідків. У Конституції Україну проголошено демократичною, соціальною, правовою державою. Циніки говорять: "Конституція світить, але не гріє". Так, саме через порушення морального начала пересічні українці не виявили готовності ані розбудовувати цю державу, ані жити в ній.
Громадянське суспільство в Україні - це система правових інститутів, яка забезпечує самоорганізацію, структурування і самотворення її населення в цілісний і повновладний суб'єкт конституційного права - український народ. Рівень розвитку громадянського суспільства в Україні вимірюється добробутом найменш забезпечених її громадян, рівністю їх доступу до отримання освіти та інших соціальних благ.
За матеріалами дискусій, організованих в рамках проекту при ООН "Освітня політика та освіта "рівний-рівному" у 2004 році було визначено, що громадянська компетентність передбачає такі здатності: 1) орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя в Україні, знати процедури участі в діяльності політичних інститутів демократичної держави, органів місцевого самоврядування; 2) застосовувати процедури й технології захисту власних інтересів, прав і свобод своїх та інших громадян, виконання громадянських обов'язків у межах місцевої громади та держави загалом; 3) застосовувати способи та стратегії взаємодії з органами державної влади на користь собі й громадянському суспільству; 4) використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що відповідають чинному законодавству України, задовольняють власні інтереси особи та захищають права людини й громадянина; 5) робити свідомий вибір та застосовувати демократичні технології прийняття індивідуальних і колективних рішень, враховуючи інтереси й потреби громадян, представників певної спільноти, конфесії, суспільства та держави.
В рамках ЮНЕСКО та міжнародних освітніх організацій прийшло до вжитку поняття "стейкголдери"(знову не "наше"). Стейкголдери* - це люди чи групи людей, що мають спільні інтереси в якій-небудь діяльності та заці-кавлені в її результатах. Усі учасники освітнього процесу - це потенційні чи пасивні стейкголдери. Стейкголдери в освіті охоплюють різні групи: батьків, учителів, асоціації батьків і вчителів, професорсько-викладацький склад навчального закладу, платників податків, учительські спілки, громадських працівників, працівників за контрактом, робітників, професійні організації тощо. Ці групи зацікавлені у визначенні освітніх проблем та у формуванні громадських організацій для участі в освітній політиці.
Великі сподівання покладає український народ на результати "помаранчової" революції 2004-2005 років. На разі перші ластівки справжнього громадянського устрою: строга, наповнена протиріччями у вимогах до держави та можновладців "Пора", створення освітянського спілки "ГРОНУ"…
Сподіваємось, сподіваємось!...
?
ЛІТЕРАТУРА
Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. - М.: Мысль, 1999. - 299с.
Авер'янов В. Адміністративна реформа. Науково-правове забезпечення// Віче. - 2002. - № 3.
Автономова Н.С. Власть в психоанализе и психоанализ власти // Власть: очерки современной политической философии Запада. Под ред. В.В.Мшвениерадзе, И.И.Кравченко и др. - М.: Наука, 1989.
Адлер А. О нервическом характере. "Ун-я кн.", СПб-М.: АСТ, 1997.
Айер А.Д. Язык, истина и логика/ Аналитическая философия. Избранные тексты. - М., 1993. - С.50-56.
Акофф Р. Планирование будущего корпорации. - М.: Прогресс, 1985. - 327с.
Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект. - К.: Твім інтер, 2003. - 391с.
Асташова Н. А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей. - М.: Московский псих.-соц. ин-т; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЕК", 2000. - 272с.
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. - М.: Юрид. лит., 1997. - 400 с.
Афанасьев В. Г., Урсул А. Д. Эффективность социального управления: системно - деятельностный подход // Информация и управление. Философско-методологические аспекты / Отв. ред. Антипенко А.Г., Кремянский В.И. - М.: Наука, 1985. - 284 с. - С. 7.
Бахтин М.К. Философия поступка//Философия и социология науки и техники. - М., 1985. - С.117.
Бердяев Н.А. О назначении человека. - М.: Республика, 1993. - С. 62.
Бех І.Д. Почуття цінності іншої людини як моральний пріоритет особистості // Початкова школа. - 2001. - №12
С.34.
Большой энциклопедический словарь. - М., 1998. - 1252 с.
Вебер М. Избранные произведения. - М., 1990. - с.380
Вебер М. Исследование по методологии науки. Ч.1. - М.: ИНИОН, 1980. - 202с. - С.48.
Ведель Ж. Административное право Франции: Пер. с фр.-М.:Прогресс,1973. - 512 с.
Вилкинсон Р. Wilkinson R. Unhealthy Societies, London, Routledge. 1996. P. 211-215.
Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. - М.: Изд-во МГУ, 1990, с.46-82.
Виндельбанд В. История новой философии в связи с общей культурой и отдельными науками. Спб., 1905, С.379
Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Матеріали ІІІ Міжнародної наук. - практ. конференції. - Острог, 1998. - 444с.
Вишневський О.І. Теоретичні основи педагогіки: Курс лекцій. - Дрогобич, Відродження, 2001. - С.83
Власть: очерки современной политической философии Запада. Под ред. В.В.Мшвениерадзе, И.И.Кравченко и др. - М.: Наука, 1989.
Войтович Р. Філосовсько - методологічні засади системи державного управління// Вісник УАДУ. - 1999. - № 3. - С. 294 -306.
Волков И.П. О личном авторитете руководителя // Социальная психология личности. - Л.: Знание, 1974. - С. 77-87.

 
 

Цікаве

Загрузка...