WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні умови використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах - Дипломна робота

Педагогічні умови використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах - Дипломна робота

кругозір і знання дитини про навколишнє середовище.
Отже, Г. Нагорна зазначає, що систематичне і послідовне ознайомлення молодших школярів з краєзнавчим матеріалом допомагає їм краще вивчити свою місцевість, її своєрідність. І що використання цього матеріалу пожвавлює уроки природознавства, робить їх цікавими.
Після аналізу програм і підручників з читання 1 - 4 класів можна зауважити, що і в цьому предметі використовується краєзнавчий матеріал. Оскільки, учні вивчають твори усної народної творчості - малі фольклорні форми: загадки, скоромовки, прислів'я, приказки, ігровий фольклор; легенди, казки; твори українських письменників - класиків, які ввійшли в коло дитячого читання. І, наприклад, такі теми як: "Наша мова", "Як з'явилася друкована книга", "Народні пісні", "Прислів'я і приказки" тощо виховують патріотизм, любов і шанобливе ставлення до минулого свого рідного краю (культури, традиції і освіти). І навіть сама перша сторінка читанки за 3 - і клас заставляє дитину гордо замислитися над тим, що вона справжній громадянин своєї держави і знає досконало її символіку (зокрема це гімн України). [55;158]
Щодо вивчення української мови у молодших класах, то із програм ми також бачимо ймовірність використання краєзнавчого матеріалу під час письмових робіт. І саме Валентина Савицька доцент кафедри філологічних дисциплін розглядала питання про письмові роботи на краєзнавчому матеріалі, написавши в журналі "Початкова школа" одну із своїх статей.
Ось що вона пише: "Однією з важливих форм розвитку творчої думки учнів початкових класів є письмові роботи на краєзнавчому матеріалі. Вони виховують почуття любові до рідного краю, до його історії, героїчних традицій, поглиблюють знання учнів про природу, свою місцевість, кращих людей". [65;68]
Вона зазначає, що письмові роботи на краєзнавчому матеріалі слід запроваджувати у 3 - х - 4 - х класах. Доцільно давати різні види письмових робіт а також перекази як усні, так і письмові. Їх мета, як вона зазначає навчити учнів зв'язно викладати матеріал, грамотно писати, вміти зробити творчі доповнення, складати план усної відповіді та близько до тексту передавати зміст.
Робота ця може здійснюватися у таких напрямках:
- збагачення словникового запасу;
- оволодіння нормами української літературної мови;
- прищеплення вмінь і навичок зв'язного, логічного й послідовного викладу думок.
Саме на уроках зв'язного мовлення Савицька В. зазначає, що учені мають засвоїти поняття про тему й основну думку висловлювання, написати переказ тексту розповідного характеру. Велику роль при написанні відіграють лексичні вправи. Вони включають роботу над багатозначними словами, словами вжитими в прямому і переносному значеннях, синонімами, антонімами. Саме такі заняття з розвитку зв'язного мовлення є одним з головних засобів збагачення словникового запасу дітей.
Наводить фрагменти уроків з теми: робота над словом, словосполученням, текстом під час написання переказів (див. додаток Б).
Отже, з аналізу змісту програм, підручників і вивчення передового педагогічного досвіду дає підстави стверджувати, що краєзнавчий матеріал використовуються в навчально-виховному процесі початкової школи. Однак не всі резерви його ще використані.
2.2 Педагогічні умови використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах.
Для того, щоб провести дослідницьку роботу, необхідно визначити педагогічні умови ефективного використання краєзнавчого матеріалу на уроках в початкових класах, адже від цього у значній мірі залежить результат навчання і виховання школярів.
Саме у початковій школі закладаються основи світогляду дитини, виховується любов до рідного краю, повага до свого народу, формується відповідальне, гуманне ставлення до природи. Одним із засобів, що допомагають успішному вирішенню цих завдань, є шкільне краєзнавство із його невичерпними можливостями для навчання і виховання учнів.
У сучасних умовах розвитку школи необхідність та важливість використання краєзнавства в системі навчально - виховної роботи сумнівів не викликає як у педагогів та методистів, так і у вчителів практиків. Це знайшло відображення і в чинних навчальних програмах. Зокрема, в пояснювальній записці до програми з природознавства зазначається: "Найдоступнішим для учнів початкових класів є матеріал місцевої природи. Тому в основу вивчення програмного матеріалу покладено краєзнавчий принцип, який орієнтує вчителя на ознайомлення учнів з природними об'єктами своєї місцевості". Однак практична реалізація цієї вимоги в педагогічному досвіді вчителів початкових класів зустрічає перешкоди. Це зумовлене багатьма причинами, серед яких головними, на наш погляд, є недостатня розробка науково - теоретичних основ краєзнавства у початковій школі та брак науково обґрунтованих методичних рекомендацій щодо використання на уроках краєзнавчого матеріалу.
Аналіз результатів цілеспрямованих спостережень, проведених на багатьох уроках природознавства та ознайомлення з навколишнім, свідчить про те, що краєзнавчий матеріал, як правило, використовується епізодично, без детально розробленої методики його опрацювання.
Успішність цієї роботи, як свідчили результати дослідження, визначається сукупністю взаємопов'язаних дидактичних умов, що забезпечують ефективне використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах, а саме:
- у процесі добору краєзнавчого матеріалу до уроку необхідно дотримуватись критеріїв: науковості, доступності, багатофункціональності, емоційної насиченості та особистої значущості для учнів;
- використання краєзнавчих відомостей має здійснюватися систематично та цілеспрямовано;
- під час розробки методики використання краєзнавчого матеріалу необхідно враховувати пізнавальні особливості молодших школярів, специфіку навчальних предметів та спиратись на пізнавальну активність учнів.
Сутність поняття "краєзнавчий матеріал" визначається нами як сукупність відомостей про природу, історію, економіку та культуру рідного краю, адаптованих до опрацювання їх на уроці учнями під керівництвом вчителя. Під поняттям "рідний край" розуміємо окремі історико - етнографічні регіони, на які поділяється територія України: Полісся, Поділля, Середня Наддніпрянщина, Слобожанщина, Закарпаття, Прикарпаття та ін.
Краєзнавчий матеріал за своїм змістом є дуже різноплановим (природничим, історичним, літературним, географічним і т.д.).Основними джерелами його надходження є: краєзнавча література(науково - популярна, довідкова, художня); місцева періодична преса (обласні та районі газети і журнали); повідомлення місцевого радіо та телебачення; власні спостереження учителя та учнів за природою та працею людей своєї місцевості; матеріали краєзнавчих музеїв, краєзнавчих куточків; натуральні наочні краєзнавчі посібники (колекції місцевих корисних копалин, зразки ґрунту, гербарії рослин та ін.); ілюстрації, малюнки, фотокартки, діапозитиви із зображенням місцевих краєвидів, рослин, тварин, архітектурних пам'яток і т.ін.; спогади. Розповіді старожилів прос вій край.
Вихідною умовою, що забезпечує ефективне використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах, є добір його змісту за

 
 

Цікаве

Загрузка...