WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічні умови використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах - Дипломна робота

Педагогічні умови використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах - Дипломна робота


Д И П Л О М Н А Р О Б О Т А
Педагогічні умови використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах
Зміст
Вступ…………………………………………………………………… 3
Розділ І. Стан проблеми дослідження в педагогічній теорії та шкільній практиці……………………………………………………..
7
1.1. З історії шкільного краєзнавства………………………………… 7
1.2. Аналіз сутності, функцій та джерел шкільного краєзнавства…. 13
1.3. Особливості психічного розвитку молодших школярів як передумова успішного використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах…………………………………………...
22
Розділ ІІ. Процес і результати експериментального дослідження…. 30
2.1. Використання краєзнавчого матеріалу у педагогічному досвіді вчителів початкових класів……………………………………………
30
2.2. Педагогічні умови використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах…………………………………………...
37
2.3. Методика експериментального дослідження…………………… 44
Висновки………………………………………………………………... 56
Список використаної літератури……………………………………… 59
Додатки
?
В С Т У П
Актуальність теми дослідження визначається концептуальними положеннями реформування вітчизняної загальної середньої освіти і вдосконаленням системи національної освіти та виховання, зокрема обумовленістю таких стратегічних цілей системи, як національна спрямованість освіти, її невіддільність від національного ґрунту; органічне поєднання з національною історією і традиціями; відтворення і трансляція в навчальному процесі культури та духовності в усій різноманітності вітчизняних і світових зразків.
Нові реалії педагогічної дійсності об'єктивно створюють передумови для вдосконалення навчально-виховного процесу у початкових класах, оволодіння школярами системою знань, умінь і навиків необхідних для подальшого успішного засвоєння навчального матеріалу в школі. Саме тому значний інтерес становить шкільне краєзнавство як поліфункціональний транслятор суспільно-наукового досвіду у конкретному регіоні щодо розв'язання актуальних проблем навчання, виховання і психічного розвитку молодших школярів.
Державні документи і національна програма "Освіта", концепція гуманітаризації освіти орієнтують вчителів початкової школи на усвідомлення важливих цілей і завдань гуманітаризації освіти, що передбачає новітні технології навчання, спрямовані на формування життєвих цінностей, соціальної орієнтації учнів та реалізацію їх творчих можливостей.
Відтак, особливої значимості набуває проблема використання краєзнавчого матеріалу у початковій ланці освіти, як засобу вдосконалення навчально-виховного процесу у початкових класах. Аналіз шкільної практики засвідчує наявність суперечностей між завданнями, що передбачені навчальною програмою початкової школи та недостатньо розробленим методичним фондом. Зняття цих протиріч передбачає організацію цілеспрямованої системи роботи щодо формування в учнів краєзнавчих понять. Однак, вчителі початкових класів ще не досконало володіють сучасними методиками і технологіями навчання учнів початкової ланки освіти, що сповільнює розвиток означуваної проблеми. В цьому зв'язку важливої значущості набуває вчителів самоосвіта та самовдосконалення, вивчення передового педагогічного досвіду.
Педагогічна наука має певний досвід щодо визначення шляхів і засобів використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах. Значний інтерес мають праці вчених, зокрема з таких проблем: вдосконалення навчально-виховного процесу з урахуванням своєрідності краєзнавчого матеріалу (Ю.К. Бабанського, Н.Н. Баранського, А.С. Баркова, Н.Н. Беленко, П.П. Блонського, В.П.Буданова та інших); формування у молодших школярів готовності до дослідницько-краєзнавчої роботи (І.Л.Гермаковського, Н.М. Головіна, П.В.Іванова, Ю.Ф.Коронова, Н.П. Мілонова, А.А. Половинкіна, Н.Г. Ніколаєва та інших). Крім того, щодо проблем психічного розвитку молодшого школяра багато цінних ідей є в працях таких психологів як Б.Г. Ананьєва,О.О. Бодальова, Л.Ч. Божович, Л.С. Виготського, О.М.Леонтьєва, С.Л. Рубінштейна, Л.І.Уманського та інших.
Багатоаспектність навчально-виховного процесу вимагає постійних резервів щодо застосування краєзнавчого матеріалу у комплексному розвитку особистості молодшого школяра. Тому виникає потреба звернутися до ретельного вивчення шкільного краєзнавства як ефективного засобу навчання та виховання дітей. Саме шкільне краєзнавство є "підсилювачем" у розв'язанні актуальних проблем вдосконалення початкового навчання через вагомі потенційні можливості в цьому плані, які пов'язані з регіональною своєрідністю наукових здобутків.
Зазначимо, що краєзнавчий матеріал є природним стимулюючим фактором шкільного навчально-виховного процесу .Можливості його важко переоцінити, якщо співвіднести із сучасними завданнями гармонійного розвитку молодших школярів до гуманізації початкової освіти. Тому цілком логічно, що аналіз сьогоденної шкільної практики засвідчує підвищений інтерес до краєзнавчого матеріалу.
При цьому виникає потреба наукового підходу до розробки цієї проблеми з урахуванням умов, у яких перебуває суспільство і початкова школа зокрема.
Здійснений нами аналіз наукового фонду та стану шкільної практики свідчить про недосконалість цілісної краєзнавчої технології навчання учнів початкових класів.
Неадекватна оцінка можливостей краєзнавчого матеріалу та неналежне його використання у навчально-виховному процесі початкової школи, значно збіднює краєзнавчу підготовку молодших школярів.
Актуальність та недостатній рівень розробки визначеної проблеми в теорії та шкільній практиці зумовили вибір нами теми дипломного дослідження.
Об'єкт дослідження - процес використання краєзнавчого матеріалу на уроках природознавства у початкових класах.
Предмет дослідження - педагогічні умови використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах.
Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально апробувати педагогічні умови та методику використання краєзнавчого матеріалу у початковій ланці освіти
Гіпотеза дослідження полягала у припущенні того, що використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах буде ефективним за умов:
- відбору його за критеріями науковості, доступності, цілеспрямованості, багатофункціональності для учнів;
- врахування специфіки навчальних предметів, зв'язку краєзнавчого матеріалу з основним програмним;
- врахування рівня розвитку психічних пізнавальних процесів;
- стимулювання пізнавальної активності молодших школярів.
Відповідно до мети та гіпотези дослідження були встановлені такі завдання:
- вивчити стан проблеми у педагогічній теорії та практиці;
- визначити педагогічні умови використання краєзнавчого матеріалу на
уроках у початкових класах та експериментально їх перевірити;
- дати характеристику психологічних особливостей молодшого школяра та обґрунтувати необхідність її врахуванняпри підборі та застосуванні краєзнавчого матеріалу;
- вивчити роль краєзнавчого матеріалу у психічному розвитку молодших школярів;
- зробити кількісний і якісний аналіз результатів експериментального

 
 

Цікаве

Загрузка...