WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю - Дипломна робота

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю - Дипломна робота

закріпленні, у розвитку логічного мислення учнів, формуванні навичок самостійної роботи і високої культури праці.
Графічна перевірка. Цей метод застосовується на уроках малювання, креслення, геометрії, тригонометрії, географії та ін. Графічна перевірка економна, хоч форми її різноманітні: складання таблиць, графіків, діаграм, схем, схематичне зображення різних механізмів, роботи органів людини тощо. На уроках історії в ході такої перевірки учні складають хронологічні таблиці, схеми державного устрою окремих країн у різні періоди їх історії, графіки і діаграми порівняльного економічного розвитку країн і т. д.; на уроках мови - схеми синтаксичної структури речень, їх розбору; ботаніки - схеми будови клітин, листя, квітки і т. д.; хімії - схеми хімічних реакцій і процесів тощо. Таким чином, сфера застосування графічного методу контролю досить широка, а його навчальна функція тим більша, що, крім спеціальних умінь і навичок, у учнів формується (і перевіряється) уміння уза-гальнювати, абстрактно мислити.
Перевірка практикою. Цей метод пов'язаний з практичною діяльністю учнів, в ході якої перевіряються їх уміння застосовувати здобуті знання на практиці. Роль такої перевірки виключно велика при вивченні предметів природничо-математичного циклу, а також на уроках праці, малювання, креслення, співів, фізкультури.
Лабораторні і практичні роботи, заняття в майстернях, на пришкільних ділянках, екскурсії, спортивні змагання і заліки, досліди- такі форми цієї перевірки, в ході якої учні мають справу з різними речовинами, матеріалами, рослинами, приладами, інструментами, апаратами, технічним обладнанням і т. д. Перевірка знань практикою є одним із засобів реалізації загальнопедагогічного принципу зв'язку теорії з життям. Методи контролю повинні тісно пов'язуватися з методами навчання, саме у комплексі вони ? дійовим засобом розв'язання загальних завдань навчання і виховання учнів. Для методів контролю властивий взаємозв'язок і взаємозаміна, діалектична єдність, відсутність універсальності. їх застосування визначається змістом навчального матеріалу, віковими та індивідуальними особливостями учнів, технічною забезпеченістю навчального процесу, а також професійною майстерністю вчителя.
Тестова перевірка. З поширенням програмованого контролю в практику роботи вчителів стала вводитися тестова методика перевірки знань учнів. Як вже відзначалося, буржуазні педагоги застосовують у своїй практиці тести інтелекту як засіб класової селекції учнів. Природно, що радянські педагоги не можуть користуватися такими тестами в своїй практиці. В радянській школі певною мірою поширені тести успішності. Це продуманий набір питань і завдань, які пропонуються учням у різних варіантах. Тести з питаннями і завданнями зростаючої складності називають градуальними.
За способами виконання розрізняють тести вибіркові (тобто при розв'язанні тестового завдання учень "вибирає" правильну відповідь з кількох запропонованих) і конструйовані (учень вільно конструює свою відповідь, вчитель зазначає результат виконання завдання). Очевидні переваги другого типу тестів, оскільки у першому випадку не виключається вгадування. Тести досить економні, вони дозволяють оперативно перевірити та оцінити за короткий час знання учнів, застосовуються вони особливо з тих предметів, зміст яких легко піддається формалізації.
5. Оцінка знань учнів
5.1. Сутність оцінки знань. Оцінювання знань - це активний систематичний і водночас разовий процес. Учитель не просто фіксує результат відповіді або письмової роботи учня, а відзначає його успіх, вказує на недоліки, заохочує до дальшої роботи. Слід виділити такі головні компоненти оцінки: встановлення фактичного рівня знань; співвідношення виявлених знань з еталонними, які визначаються програмою; вираження результату навчально-пізнавальної діяльності учнів, яка контролюється, у вигляді оцінки або іншого способу характеристики. Саме в оцінці міститься сенс контролю знань, без якого неможливе просування вперед в оволодінні знаннями, уміннями і навичками.
Оцінка є кількісним показником якості результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів, однак її роль цим не вичерпується. Адже функція оцінювання - одна з найбільш вагомих функцій навчання як цілеспрямованого процесу. Тільки тоді можна досягти поставленої, мети у навчанні, якщо те, що учні засвоюють, постійно співставляється з тим, що вони повинні засвоїти у відповідності до вимог навчальних програм. Оцінка не просто заключний акт перевірки знань, коли учитель виставляє учневі бал, а процес і водночас вираження результату. Як процес вона є специфічною стороною контролю, як результат - завершує процес контролю, який служить основою для оцінки. Саме "оцінювання" відбувається постійно: під час спостереження і вивчення вчителем учня, його здібностей, працьовитості, аналізу усних відповідей, виконання ним практичних і письмових робіт.
Оцінка, таким чином, встановлює рівень досягнутих успіхів і служить фактором, що стимулює учнів до навчання. Вона може виражатися як словесно, описово, у вигляді якісних характеристик ("правильно", "неправильно", "дуже добре", "погано" та ін.), так і у вигляді прийнятої в радянській школі єдиної п'ятибальної системи оцінки знань. Це дидактичний засіб розвитку пізнавальних сил учня, формування у нього колективістських рис. Оцінка до певної міри характеризує самого учня: його підготовленість, здібності, розвиток, ставлення до праці. Можна сказати, що в ній міститься думка вчителя про учня, його успіхи і разом з тим виявляються такі особисті якості вчителя, як такт, педагогічне вміння, освіченість. Це важливий засіб боротьби за міцні знання.
5.2. Оцінка як стимул у навчанні. Оцінка тісно пов'язана з навчальними мотивами, будучи важливим засобом коригування навчального процесу і стимулювання учнів до навчання, з розкриттям перед учнями перспектив у застосуванні набутих ними знань у майбутньому. Одна із основних функцій оцінки як дидактичного стимулу полягає в тому, щоб підтримувати в учнів інтерес до навчання, створювати у них емоційний настрій, який сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу, викликає бажання добре вчитися, зацікавлено працювати. Але оцінка знань має стимулююче значення лише у тому випадку, коли вона сприймається як нагорода за наполегливу, сумлінну працю. За таких умов вона є важливим засобом розвитку відповідального ставлення до праці протягом всього навчання учня в школі.
Оцінка, таким чином, сприяє формуванню різноманітних мотивів навчання, головні з них - мотиви пізнавального інтересу, мотиви обов'язку і відповідальності. У першому випадку йдеться про захоплення учнів навчальними заняттями, предметами, науковимипроблемами, їх прагнення до змістовної наполегливої навчально-пізнавальної діяльності, у другому - про усвідомлення учнями суспільного значення навчання як свого патріотичного обов'язку.
Оцінка пов'язана і з таким мотивом навчання, як створення в учнів гарного емоційного настрою, що сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу, викликає бажання добре вчитися, з

 
 

Цікаве

Загрузка...