WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю - Дипломна робота

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю - Дипломна робота

того, виховується уміння мобілізувати свої знання у відповідальний момент, витримувати значні психологічні та розумові навантаження. Екзамени - це один із засобів морального і психологічного загартування учнів, оскільки вони пов'язані з певними хвилюваннями і труднощами.
Важливу стимулюючу роль відіграють перевідні екзамени, позитивно впливаючи на ставлення учнів до навчальної діяльності та їх успішність. Екзамени є логічним завершенням процесу навчання, який у сучасній школі часто має проблемний характер. Завдання школи не тільки озброїти учнів знанням основ наук, а й сформувати у них навички самоосвіти, навчити самостійно мислити і працювати. Через це одна із важливих вимог до екзаменів - проводити їх проблемно, тобто перевіряти насамперед міру володіння знаннями, рівень самостійності учнів у засвоєнні і застосуванні знань.
Крім екзаменів, у середній школі проводяться за прикладом вищої школи заліки, які мають дещо інший характер: вони проводяться лише з окремих, найбільш важливих тем по завершенні роботи над ними, на уроці, на якому присутній весь клас. Залік у школі лише диференційований, і оцінка ставиться за п'ятибальною системою.
4. Методи контролю знань
Методи контролю знань - це засоби спільної діяльності вчителя та учня, направленої на виявлення та оцінювання знань, а також фіксацію результатів. їх традиційна класифікація базується на врахуванні мети перевірки знань, умінь і навичок. Існують такі методи контролю: спостереження за різними видами діяльності учнів на уроці, в навчальних майстернях, на пришкільній ділянці і т. д.; усна перевірка; письмова перевірка (контрольні роботи, твори, письмові домашні завдання і т. д.); графічна перевірка; перевірка практикою (лабораторні роботи з фізики, хі-мії, біології, робота в майстернях, на пришкільній ділянці, в учнівських бригадах, на уроках креслення і т. д.); програмована перевірка (використання тестів, перфокарт, контрольних завдань у ході безмашинного програмованого навчання).
Найбільш поширені усна і письмова перевірки, які проводяться з усіх предметів, на усіх заняттях, при найрізноманітніших дидактичних ситуаціях.
Спостереження за навчально-трудовою діяльністю учнів. Цей метод може бути виділений як метод контролю лише умовно, тому що він органічно входить до всіх методів навчання і контролю, виконуючи допоміжну роль. На уроці вчитель завжди спостерігає за кожним із учнів, як він працює, наскільки уважний, яка у нього культура поведінки. Н. К. Крупська підкреслювала, що "вчитель має невтомно спостерігати, перевіряти свої спостереження, і знову дивитися, і знову спостерігати". Спостереження допомагають вчителеві одержати вірогідне уявлення про кожного з його учнів, про його ставлення до предмета, знання, здібності.
Усне опитування. Під час усного опитування на уроці учні набувають навички і уміння мислити, аргументувати, викладати свої думки грамотно, логічно, у розгорнутій формі, образно, емоційно, відстоювати свою точку зору, дискутувати. Це особливо важливо у старших класах, коли учні оволодівають мистецтвом усного викладу складних положень, думок. Але усне опитування має й певні недоліки: нерідко воно займає більшу частину уроку, не залишаючи достатнього часу для оволодіння новими знаннями. Звичайно це трапляється, як показує досвід, через недостатню методичну підготовленість учителя, непередбачену дискусію на уроці навколо суперечливих положень, захоплення окремими деталями, незадовільні відповіді учнів тощо.
Усне опитування - один із досить складних методів роботи вчителя, що вимагає ретельної підготовки та уміння. Треба, щоб під час опитування усі учні працювали, були уважними. Ефективність усного опитування залежить насамперед від того, як сформульовані і поставлені питання вчителя. Питання повинні бути зрозумілими, лаконічними, чіткими, посильними, вести думку учнів у правильному напрямку. Найбільш ефективні проблемні питання. В таких питаннях міститься протиріччя, а необхідність долати протиріччя - один з дійових стимулів активної творчої думки, розвитку мислення. Відповідаючи на питання, учень має самостійно розв'язати певну проблему, подолати пізнавальне затруднения, яке викликає протиріччя між тим, що учень знає, і тим невідомим, що знаходиться у запитанні.
Різновидом усного опитування є прийом, який одержав назву "взаємне рецензування". Вчитель задає класу питання, дає учням час для підготовки до відповіді (можна навіть скласти її план), а потім викликає одного з них відповідати, водночас виділяючи: рецензента, який повинен проаналізувати та оцінити відповідь,, доповнити її, виправити помічені ним помилки. Решта учнів мають доповнити і виправити як того, хто відповідає, так і "рецен-зента". Стійка увага всіх учнів класу під час опитування особливо зберігається у тому випадку, коли "рецензент" призначається після закінчення відповіді, отже кожен учень повинен бути готовим дати "рецензію".
Досить поширене на уроках з різних дисциплін так зване ущільнене опитування, з застосуванням карток. Наприклад, два учні, отримавши картки з питаннями і завданнями, працюють біля дошки, розділеної у разі необхідності пополам. Ще декілька учнів можуть виконувати завдання учителя письмово. Після роздачі карток вчитель ставить питання для усної відповіді класу, викликає учня відповідати. Потім приходить черга тих, хто готувався біля дошки. Учень прочитує завдання, яке викладене у картці, щоб привернути увагу класу, потім відповідає по суті. Ущільнене опитування дає можливість за 15-20 хвилин перевірити знання значної частини учнів (5-12 чоловік). Але слід враховувати, що учні, які працювали над картками, на деякий час виключалися із загальної роботи класу. Ущільнене опитування може застосовуватися лише в певних дидактичних ситуаціях, зокрема f при повторенні, на контрольно-перевірочних уроках, і не повинне ставати універсальним засобом.
Письмова перевірка має свої переваги у порівнянні з усною. Вона дає вчителю документальний матеріал, який він може уважно проаналізувати, визначити характер допущених учнями помилок, визначити засоби їх подолання.
У практиці роботи вчителів найбільш поширені такі види письмового контролю, як твори, перекази, диктанти, класні контрольні роботи, різноманітні домашні завдання, реферування літератури, складання тез, анотацій і т. п. Письмові роботи є дійовим засобом підготовки учнів до самоосвіти, оволодіння методами самостійної роботи. Як засоби контролю, вони служать надійним показником того, як учні володіють набутими знаннями, навичками і уміннями. На контрольну роботу в залежності від її призначення відводиться від 15 до 45 хвилин. До підсумкових контрольних учні готуються завчасно. Інші, короткочасні, проводяться без попередження, завдання їхдосить обмежене - закріплення і оперативна перевірка знань з окремої теми, параграфа. Контрольні роботи використовуються не лише для перевірки практичних умінь і навичок, але й для засвоєння учнями теоретичних знань (формул, теорем, правил і т. д.). Важлива їх роль у систематизації учнями навчального матеріалу і його

 
 

Цікаве

Загрузка...