WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю - Дипломна робота

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю - Дипломна робота

учнів почуття відповідальності за свою навчальну роботу, формує потребу працювати систематично. Але він не повинен перетворюватися на дріб'язкову опіку за діями учня, ставати на перешкоді розвитку його самостійності.
3. Види контролю знань
Отже, контроль знань здійснюється на всіх етапах навчання. Залежно від місця застосування у навчальному процесі і дидактичної мети прийнято виділяти попередній, поточний, тематичний, періодичний (внутрішкільний і інспекторський), підсумковий контроль і самоконтроль.
Попередній контроль виконує в основному діагностичну функцію. Він проводиться, як правило, на початку навчального року з метою виявлення того запасу знань, з яким учні прийшли до школи. У ході цієї перевірки визначаються загальна підготовленість учнів, рівень володіння вихідними поняттями того предмета, вивчення якого вони розпочинають. У процесі попереднього контролю мобілізуються знання учнів, їх особистий досвід, визначається матеріал для повторення, відбувається "вирівнювання знань", що передує роботі над новим матеріалом. Попередній контроль передбачає обізнаність вчителя з успішністю учнів за попередній період, їхнім рівнем розвитку. Все це дозволяє йому раціонально організувати процес навчання.
Поточний контроль проводиться на всіх етапах процесу навчання. Головне його призначення полягає в одержанні точних даних про рівень знань учнів і якість навчально-виховного процесу на уроці. У ході поточного контролю вчитель одержує інформацію про те, як засвоюють учні навчальний матеріал, як відбувається у них формування умінь і навичок. Така інформація дозволяє йому намітити раціональні форми організації і методи навчальної роботи, правильно дозувати навчальний матеріал, який підлягає засвоєнню, здійснювати постійне керівництво їх пізнавальною діяльністю, активізувати увагу, збуджувати інтерес до матеріалу, що вивчається.
Під час поточного контролю перевіряються та оцінюються різні сторони і рівні знань учнів, нагромаджується фонд оцінок, що дозволяє виводити неформальні підсумкові оцінки. Він стимулює учнів до систематичної праці, сприяє формуванню у них умінь і навичок самостійно працювати. Поточна перевірка забезпечує повноту і міцність засвоєння знань, а також їх системність - міцний зв'язок нових уявлень і понять у свідомості учня з знаннями, що набуті раніше.
Тематичний контроль. Головна мета його - перевірка та оцінка знань учнів не з поточних питань, що вивчаються у коленому конкретному випадку на уроці, а з кожної із тем навчального предмета. Вчитель поділяє навчальний матеріал, що підлягає вивченню протягом чверті, на декілька самостійних тем (частин). Смисл тематичного контролю полягає в тому, щоб кожний учень протягом чверті мав позитивні оцінки з кожної із визначених частин.
Оцінювання знань по темах усуває елементи випадковості при виведенні підсумкових оцінок, що трапляється, коли вчитель орієнтується лише на поточний контроль. Відмінна відповідь учня з окремого питання в ході поточної перевірки ще не є свідченням глибокого засвоєння предмета в цілому. Проблемні питання, творчі роботи, контрольні і практичні завдання з установкою на самостійне їх виконання, застосування знань у життєвих ситуаціях становлять основний зміст тематичного контролю.
Тематична перевірка передбачає такі види самостійної роботи учнів, як підготовка рефератів, письмові відповіді на питання, усні повідомлення і т. п. Вона сприяє підвищенню в учнів інтересу до своєї праці і її результатів, спонукає їх регулярно працювати. Учитель виводить кожному учневі загальну оцінку з кожної окремої теми, враховуючи поточні оцінки. Так учень ставиться в умови, які вимагають від нього вивчення кожної теми, що позитивно впливає на його успішність, привчає його до систематичної роботи по засвоєнню знань.
Періодичний контроль. Основна його мета - встановити, наскільки успішно учні оволодівають системою знань і самостійно володіють ними, який загальний рівень засвоєння знань щодо сучасних вимог.
До періодичного контролю відносяться внутрішкільна (директорська) та інспекторська перевірки.
Внутрішкільну перевірку проводять керівники школи з метою виявлення рівня знань учнів, якості роботи вчителів і надання їм допомоги. Вона передбачає контроль за виконанням всеобучу, станом викладання навчальних предметів, роботою методичних комісій, організацією і проведенням факультативних занять, виконанням державних програм, веденням шкільної документації, позакласної роботи. Цей контроль має велике значення для спрямування роботи школи, координування і підвищення якості навчання. Зміст внутрішкільного контролю, його завдання, форми і методи розкриваються в інструктивних листах, інструкціях Міністерства освіти СРСР і УРСР, а також в інструктивно-методичних посібниках.
Для проведення інспекторської перевірки органами народної освіти створюються комісії, до участі в яких залучаються працівники освітніх установ, методичних кабінетів, інститутів удосконалення вчителів, педагогічних науково-дослідних установ, вчителі з інших шкіл, громадські інспектори, представники зацікавлених організацій. Інспекторська перевірка буває двох видів - фронтальна, яка охоплює з усіх сторін роботу школи, та тематична - з окремих питань (наприклад, викладання іноземної мови, фіз-культурно-спортивна робота, початкова військова підготовка учнів і т. д.). Фронтальна перевірка в початковій школі проводиться щорічно, а в восьмирічних та середніх школах, як правило, не частіше одного разу на п'ять років.
Самоконтроль є органічною частиною навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці і дома, при виконанні домашніх завдань. Учню необхідно переконатися, що він добре розуміє, міцно запам'ятав матеріал, правильно розв'язав завдання. Він переказує вголос і "про себе" вивчене правило, теоретичні положення, зміст параграфів підручника, читає напам'ять вірш, перевіряє правильність виконання практичного і письмового завдання тощо. Самоконтроль - важливий фактор розвитку самостійності і творчості учня. Він дозволяє йому оцінити правильність своїх дій, скоректувати їх, внести необхідні поправлення. Роль самоконтролю надзвичайно велика. З ним пов'язане формування таких особистих якостей, як вимогливість і самокритичність, уміння контролювати свої дії, вчинки, передбачати їх наслідки. Через те так важливо навчити учня контролювати свої дії, критично їх оцінювати.
Підсумковий контроль - це екзамени і заліки, в ході яких здійснюється всебічна перевірка.
Екзамени мають державний характер і повинні проводитись так, щоб вони стали видатною подією у житті учнів. Результати їх свідчать про якість роботи школи, підготовленість її випускників до самостійної практичної діяльності. Разом з тим вони є важливою умовою здійснення принципу систематизації знаньучнів. Готуючись до екзаменів, учні остаточно приводять знання до ' системи, відбувається підсумкове закріплення, в результаті якого в учнів формується чітке уявлення про предмет, що вивчається, як про цілісне явище, і вони глибоко осягають закономірності науки, її методи. Крім

 
 

Цікаве

Загрузка...