WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів - Реферат

Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів - Реферат

культури, мистецтва в органічній єдності із здобутками людства і інтегративними процесами, що відбуваються в науці та виробництві, розкриття цілісної картини розвитку природи і суспільства.
Важливим завданням навчально-пізнавальної діяльності є оволодіння школярами змістом загальнолюдських і культурно-національних цінностей, що є основою для формування національної свідомості і самосвідомості. Учень у школі має справу як із готовим культурно-національним "продуктом", так і з самим процесом творення ціннісних орієнтацій. Участь вихованця у збагаченні національних і загальнолюдських цінностей, у розвитку культурних і духовних надбань є для нього процесом національного самовдосконалення. Засвоєнню змісту загальнолюдських і національних цінностей, формуванню національної самосвідомості сприяє вивчення рідної мови і літератури, історії України Конституції України, фольклору та етнографії, історії рідного краю та інших предметів.
На основі врахування регіональних і національних особливостей, відмінностей в інтелектуальній, емоційній, моральній сферах учнів, у темпах і рівнях психічного розвитку дітей забезпечується варіативність, гнучкість, інтегрованість, відкритість, диференціація змісту освіти.
Оволодіння учнями змістом навчального матеріалу має здійснювати-ся не стільки шляхом передачі готових висновків, скільки шляхом роз-витку творчих задатків, здібностей, спрямованих на створення цінностей, знань і умінь, прилучення учнів до самостійних узагальнень. Пояснюваль-но-ілюстративні та репродуктивні методи повинні органічно поєднуватися з проблемними методами, які ставлять учня в умови самостійного набуття знань.
Важливою умовою, що забезпечує гармонію взаємовідносин між учителем та учнями, сприятливий емоційний фон уроку, реалізацію по-тенційних можливостей школярів, є створення у навчально-пізнавальній діяльності ситуацій гарантованого успіху. Такі ситуації моделюються пе-дагогом з урахуванням індивідуально-психологічних відмінностей, віко-вих особливостей учнів, рівня їх навчально-пізнавальної активності. Адже лише діяльність, яка приносить успіх і задоволення учневі, стає для нього неабияким чинником розвитку. Ситуація успіху розглядається в психолого-педагогічній науці як суб'єктивне відчуття, особливий стан задоволення людиною результатами фізичної або розумової роботи.
Забезпечення ситуацій успіху у навчально-пізнавальній діяльності досягається за умови, коли учень звільнений від страху перед майбутньою роботою, а завдання, що пропонується йому, є доступним, посильним, в ньому він може показати свої здібності, розкрити потенційні можливості.
Виховний і розвивальний характер навчально-пізнавальної діяльнос-ті на уроці поглиблюється за умови постійного включення учнів у ситуації, де вони повинні:
- захищати свою думку, наводити на її захист аргументи, докази, ко-ристуватися здобутими знаннями;
- ставити запитання вчителю, товаришам, з'ясовувати незрозуміле, поглиблювати процес пізнання;
- рецензувати відповіді однокласників, твори, інші творчі роботи, вносити корективи, давати поради;
- ділитися своїми знаннями з іншими;
- допомагати товаришам, коли вони відчувають утруднення, пояснювати незрозуміле;
- виконувати завдання максимум, розраховане на читання додаткової літератури, першоджерел, на тривалі спостереження;
- спонукати до знаходження не одного лише рішення, а декількох самостійно зроблених;
- вільно вибирати завдання, переважно пошукового і творчого ха-рактеру;
- залучати до самоперевірки, аналізу особистих пізнавальних і практичних дій;
- урізноманітнювати діяльність, включати в пізнання елементи праці, гри, спілкування
У навчально-виховному процесі сільської школи, крім уроку, використовуються й інші форми навчальних занять: лекції, семінари, навчально-практичні заняття, дидактичні ігри, колоквіуми, факультативи тощо шляхом поєднання їх у раціональній системі.
Зокрема, факультативні курси та заняття спрямовані на підвищення інтелектуального і культурного рівня школярів і передбачають виявлення та задоволення пізнавальних інтересів і здібностей дітей, поглиблення та розширення знань у галузі науки, культури і мистецтва. Організація фа-культативів різного типу: з поглибленого вивчення навчальних предметів, міжпредметних, з вивчення додаткових дисциплін - має на меті створити умови для учнів сільських шкіл для більш глибокого вивчення певної галузі наук, оволодіння методами наукового пізнання, ознайомлення їх з певним відкриттям, розвитку творчості і самостійності.
Щоб постійно підтримувати і підвищувати в школярів інтерес до фа-культативних занять, розвивати навички творчої діяльності, необхідно надавати їм. можливість займатися різними видами дослідницької діяль-ності, що значно наближує процес навчання др наукового пізнання.
Логічним продовженням урочної навчально-пізнавальної діяльності є позакласна, яка спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей. При її організації, крім загальнодидактичних, необхідне керуватися і такими специфічними принципами, як добровільність, ініціатива учнів, самодіяль-ність, заняття за інтересами.
До масовок позаурочної роботи необхідно віднести ті види і форми, які охоплюють велику кількість учнів, а саме: предметні тижні, екскурсії, конференції, конкурси, вікторини, виставки творчих робіт, свята знань, усні журнали і т. ін.
Спеціальні групові форми позакласної роботи включають предметні гуртки, олімпіади, наукові товариства, творчі об'єднання, літературні студії тощо.
Значний пізнавальний інтерес в учнів викликають тематичні вечори з навчальних предметів. Зокрема, для любителів математики можна про-вести "Математичний ринг" - вечір для учнів 4-х класів, що включає в себе конкурс на швидкість розв'язування задачі, а також "Математичний цирк" - вечір, де артисти разом з глядачами обговорюють і розв'язують математичні завдання, висувають гіпотези, доводять або спростовують їх, розгадують софізми і фокуси, читають вірші та співають пісні математичного змісту. З великою цікавістю учні беруть участь у предметних КВК, конкурсах "Наука навколо нас". Активні читачі бібліо-теки залучаються до проведення читацьких конференцій, зустрічей з письменниками, поетами. Ось лише деякі назви вечорів поезії: "Ми - Шевченкові онуки", "Поезії чарівні звуки", "Рідна мова - тичудова".
Розвиткові пізнавальних інтересів учнів сприяють екскурсії на вироб-ництво, в природу, після яких вони готують письмові твори, створюють гербарії, колекції комах, мінералів, навчаються узагальнювати і синтезу-вати результати спостережень. Ефективною формою навчально-піз-навальної діяльності учнів сільської школи є колективна справа "Світ моїх захоплень", яка супроводжується розповідями, моделями, саморобками, колекціями, ілюстраціями, фотографіями школярів. Значний інтерес в учнів викликають тривалі пізнавальні подорожі, екскурсії, колективне обговорення науково-популярних телепередач, книг, журнальних статей. При цьому значна увага має бути приділена формуванню навичок культури розумової праці.
Завдання школи - на основі вивчення індивідуальних особливостей учнів виявляти обдарованих вихованців, допомагати їм у самопізнанні, розвиткові, заохочувати дитячу творчість, виробляти індивідуальну прог-раму організації навчально-пізнавальної діяльності, аби оптимально завантажувати розумові здібності обдарованого школяра.
Уже кілька уроків на базі ряду вищих навчальних закладів освіти працюють малі академії наук для учнів сільських районів.

 
 

Цікаве

Загрузка...