WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування культури поведінки молодших школярів - Дипломна робота

Формування культури поведінки молодших школярів - Дипломна робота


Д И П Л О М Н А Р О Б О Т А
Формування культури поведінки молодших школярів
Зміст
Вступ………………………………………………………………………… 3
Розділ І. Стан проблеми дослідження в педагогічній теорії та шкільній практиці………………………………………………………………………
6
1.1. Моральне виховання учнів початкових класів: зміст та завдання….. 6
1.2. Моральна свідомість як показник вихованості молодших школярів. 12
1.3. Виховання культури поведінки молодших школярів. Змістовий компонент……………………………………………………………………
19
1.3.1. Мотиваційний компонент…………………………………………… 24
1.3.2. Процесуальний компонент………………………………………….. 29
Розділ ІІ. Процес і результати експериментального дослідження………. 37
2.1.Педагогічний досвід формування культури поведінки учнів початкових класів…………………………………………………………...
37
2.2. Педагогічні умови формування культури поведінки у молодших школярів…………………………………………………………………….
44
2.3. Методика експериментального дослідження………………………… 48
Висновки…………………………………………………………………….. 60
Список використаних джерел……………………………………………… 63
Додатки
Вступ
В умовах сучасного суспільства, коли у нашому житті з'являються такі негативні явища як девальвація моральних цінностей, низький рівень культури населення проблема морального виховання є особливо актуальною.
Недаремно, питання морального виховання виходить на одне з перших місць у системі виховання майбутнього громадянина незалежної української держави.
Однією із складових морального виховання є виховання культури поведінки, яку розглядаються як важливу соціальну, педагогічну і психологічну проблему від успішного розв'язання якої залежить розвиток у підростаючого покоління високих моральних якостей, глибокої інтелігенції і справжнього духовного багатства.
У педагогічній науці накопичений великий науковий фонд з проблеми формування культури поведінки молодшого школяра.
Значний інтерес мають праці вчених. Зокрема з таких проблем: морально-етичне виховання молодших школярів (А.Богуш, А.Каніщенко, А.Корнійчук, В.Мацулевич, Н.Смовська, К.Щербакова); виховання культури поведінки учнів (В.Білоусова, Н.Богданова, Т.Говорун, Н.Кисельова та ін.); етики взаємин у шкільному колективі (В.Білоусова, О.Матвієнко).
Багатоаспектність навчально-виховного процесу вимагає постійних резервів щодо застосування нових форм і методів формування культури поведінки молодших школярів. Тому виникає потреба звернутися до ретельного вивчення цього питання як ефективного засобу навчання та виховання учнів.
Зазначимо, що питання виховання культури поведінки є важливим фактором шкільного навчально - виховного процесу. Тому цілком логічно, що аналіз сьогоденної шкільної практики засвідчує підвищений інтерес до виховання культури поведінки молодших школярів.
При цьому виникає потреба наукового підходу до розробки цієї проблеми з урахуванням умов, у яких перебуває суспільство і початкова школа зокрема.
Здійснений нами аналіз наукового фонду та стану шкільної практики свідчить про недосконалість цілісної виховної технології в зазначеному аспекті в початковій школі.
Неадекватна оцінка можливостей різних форм і методів морального виховання та неналежне їх використання у виховному процесі початкової школи, значно збіднює моральну вихованість молодших школярів.
Актуальність та недостатній рівень розробки визначеної проблеми в теорії та шкільній практиці зумовили вибір нами теми дипломного дослідження.
Об'єкт дослідження - процес формування культури поведінки учнів початкових класів.
Предмет дослідження - педагогічні умови використання форм і методів формування культури поведінки молодших школярів.
Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально апробувати педагогічні умови та методику формування культури поведінки учнів в початковій ланці освіти.
Гіпотеза дослідження - полягає у припущенні того, що використання методики формування культури поведінки у початкових класах буде ефективною за таких умов:
- врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів початкових класів;
- єдність вимог зі сторони шкільного колективу;
- систематичність виховної роботи;
- культура поведінки вчителя;
- співпраця з сім'єю;
- опора на життєвий досвід учнів.
Відповідно до мети та гіпотези дослідження, були встановлені такі завдання:
- вивчити стан проблеми у педагогічній теорії та шкільній практиці;
- визначити педагогічні умови формування культури поведінки у початкових класах, та експериментально перевірити;
- Дати характеристику психологічних особливостей молодшого школяра та обґрунтувати необхідність її врахування при підборі форм і методів формування культури поведінки молодших школярів;
- зробити кількісний та якісний аналіз результатів експериментального дослідження.
Теоретична значущість дипломної роботи випливає з важливих завдань удосконалення виховного процесу у плані підвищення його ефективності. Матеріали дослідження можуть використовувати вчителі початкової школи для ефективної реалізації виховного потенціалу в урочний та позаурочний час.
Основні методи дослідження:
- аналіз літературних джерел;
- вивчення шкільних документацій;
- аналіз продуктів дитячої діяльності;
- вивчення та аналіз передового педагогічного досвіду;
- бесіда;
- спостереження;
- анкетування;
- педагогічний експеримент.
Базою дослідження виступила Голубицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, Бродівського району, Львівської області. В експерименті приймали участь 46 учнів початкових класів.
Структура дипломної роботи: вступ, два розділи, вісім параграфів, висновки, список використаної літератури, додатки.
Розділ І. Стан проблеми дослідження в педагогічній теорії та шкільній практиці.
1.1. Моральне виховання учнів початкових класів: зміст та завдання.
Велике значення морального виховання в розвитку та формуванні особистості усвідомлювалось в педагогіці ще з давніх давен. Багато видатних педагогів минулого підкреслювали, що підготовка доброзичливої людини не може зводитися тільки до її освіти і розумового розвитку, і на перший план у вихованні висували моральне формування особистості.
З педагогів минулого найбільш повно і яскраво характеризував роль морального виховання у розвитку особистості видатний вітчизняний педагог К. Ушинський. Він писав: "Звичайно, освіта розуму і збагачення його пізнанням багато принесе користі, але…, я ніяк не вважаю, що ботанічні чи зоологічні знання… змогли б зробити гоголівського городничого чесним службовцем, і абсолютно впевнений, що якби Павло Іванович Чичинов був би посвяченим у всі таємниці органічної хімії чи політичної економії, він залишився б тим же, дуже шкідливим для суспільства пройдисвітом.
Ні, одного розуму і тільки знань ще недостатньо для викорінення в нас тогоморального почуття, того суспільного цементу, який іноді згідно з нашим

 
 

Цікаве

Загрузка...