WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Визначення професійного рівня закладів освіти в перенавчанні незайнятого населення - Реферат

Визначення професійного рівня закладів освіти в перенавчанні незайнятого населення - Реферат

закінчення навчання 50-100 % Низький (Н), середній (С), високий (В).
У2 - Рівень отриманих знань (компетентності) слухачів 1-12 балів Низький (Н), нижчий від середнього (Нс), середній (С), вищий від середнього (Вс), високий (В)
У3 - Рівень задоволеності роботодавця слухачем 1-5 балів Низький (Н), середній (С), високий (В).
У4 - Рівень задоволеності слухача викладачами 1-5 балів Низький (Н), середній (С), високий (В).
Z1 - Середня тривалість навчання одного учня 0-6 місяців Менша за нормативний термін (Мн), нормативний термін (Н), більша за нормативний (Бн)
Z2 - Відсоток слухачів, які самостійно оволоділи навчальним матеріалом у процесі навчання 0-100 % групи Не оволоділи (нО), оволоділи менше половини групи (Омп), оволоділа половина групи (Опг), оволоділа більша частина групи (Обч), всі оволоділи (Ов).
Узагальнений алгоритм оцінки рейтингу навчального закладу центрами зайнятості такий:
o побудова схеми логічного висновку, яка визначить послідовність подальших розрахунків наведена на Рис. 1, де одинарними колами позначено фактори, що впливають на оцінку рейтингу навчального закладу, які зведено в табл. 1;
o фазифікація вхідних змінних: задається терм-множина для оцінки кожної змінної та будуються функції належності кожного терму надискретній універсальній множині. Використовуючи ці функції належності, формуючи базизнань, отримуємо аналітичні моделі функцій належності термів;
o задаються нечіткі бази знань для співвідношень (1-4) та задаються значення всіх вхідних змінних;
o обчислюються значення функцій належності термів - оцінок для всіх змінних і згідно із логічними рівняннями (1-4) значення функцій належності для всіх нетермінальних вершин;
o обчислюються значення функцій належності для термів комплексного показника оцінки рейтингу навчального закладу та за допомогою дефазифікації нечіткої множини визначається ранг конкретного проекту.
Детальніше розглянемо побудову функцій належності на прикладі фактора х1 - "безпосередня вартість навчання одного слухача". Для лінгвістичної оцінки фактора х1 використовується множина нечітких термів (низька, нижче середньої, середня, вище середньої). Універсальна множина, на якій задається параметр х1, U(x1) = (50-150)%. Матриця, що відображає парні порівняння різних значень безпосередньої вартості навчання одного слухача з точки зору їх близькості до терму "низька", має такий вигляд:
Елементи останнього рядка даної матриці визначались експертним шляхом, решта елементів - відповідно до правил, наведених у роботі (1), де також подано розрахунок ступеня належності елементів u1... u5 до терму "низька" (µ (ui)), значення яких наведено в табл. 1. Аналогічно будуються матриці парних порівнянь для решти термів, кінцеві результати ступенів належності елементів до яких для параметра "безпосередня вартість навчання одного слухача" також наведена в табл. 2.
Таблиця 2. Ступені належності елементів до термів
Ступені належності елементів до термів Елементи
u1 u2 u3 u4 u5
µ низький (uі) 0,36 0,28 0,20 0,12 0,04
µ нижчий від середнього (u) 0,226 0,29 0,226 0,161 0,097
µ середній (uі) 0,152 0,212 0,273 0,212 0,152
µ вищий від середнього (u і) 0,097 0,161 0,226 0,29 0,226
µ високий (uі) 0,04 0,12 0,20 0,28 0,36
Отримані результати функцій належності нормуються шляхом ділення на найбільший ступінь належності. Внаслідок цього фактор "безпосередня вартість навчання одного слухача" представлений у вигляді таких нечітких множин. Наведемо приклад розрахунку для терму "низька":
o безпосередня вартість навчання одного слухача "низька":
Визначення рейтингу навчального закладу центрами зайнятості за відомими значеннями факторів, від яких він залежить, здійснюється за допомогою нечітких логічних рівнянь, які зв'язують функції належності різних рівнів висновку вхідних та вихідних змінних, що наведені на схемі логічного висновку (див. рис. 1).
Для складання нечітких логічних рівнянь задаються бази знань у вигляді експертних висловлювань про зв'язки нечітких термів вхідних та вихідних лінгвістичних змінних у співвідношеннях (1-4). Лінгвістичним висловлюванням відповідають отримані нечіткі логічні рівняння на відповідному ієрархічному рівні: системному, вартості навчання, якості навчання, тривалості навчання, зв'язують функції належності вхідних і вихідних змінних, що обумовлено використанням при їх побудові операцій "mах" та "min". Тобто логічні операції "І" (^) та "АБО" ( ) над функціями належності замінюються на операції "mах" та "min" [3]:
Розглянутий алгоритм використовує ідею ідентифікації лінгвістичного терму за максимумом функції належності і узагальнює цю ідею на всю матрицю знань. Якщо вхідний параметр змінюється неперервно, то функції належності не можуть бути використані. Вхідна змінна може приймати значення не тільки Ui, але й проміжні (Ui*). Для отримання аналітичних виразів таких функцій належності застосовується рівняння прямої, яка проходить через точки з координатами (Ui, µі) та (Ui+1, µі+1), [3, с. 79].
Використовуючи функції належності та відповідні формули, знаходимо аналітичні моделі функцій належності оцінок вхідних змінних для всіх термів.
Наведено параметри рівнянь моделей функцій належності. Оскільки бувають випадки, коли максимальні функції належності однакові для двох сусідніх термів і це ускладнює ранжування проектів, для більшої наочності пропонується інтервал змін вхідного параметра - показника оцінки рейтингу навчального закладу центрами зайнятості - розглядати як неперервний іранжувати проекти по заданій шкалі (D1: D2). Для отримання чіткого числа, що відповідатиме рангу проекта, у цьому інтервалі слід застосовувати операцію дефазифікації, тобто операцію перетворення нечіткої інформації в чітку або кількісну.
Розрахунок нечіткої логічної множини D* наведено для показника комплексної оцінки рейтингу навчального закладу центрами зайнятості в заданій точці факторного простору.
Тоді згідно з принципом центру ваги дефазифі-кація нечіткої множини дає кількісну оцінку D* - ранг показника комплексної оцінки рейтингу навчального закладу центрами зайнятості при заданих вхідних факторах (5):
де m - кількість термів змінної В;
D1, D2 - нижня та верхня межа діапазону змінної D;
µui (D) - функція належності змінної D нечіткому терму Uі.
Розглянемо приклад, за якого один із навчальних закладів подав заявку в центр зайнятості на участь у тендері щодо здійснення професійного навчання безробітних громадян з врахуванням вхідних даних, наведених у Табл. 3, в результаті чого був оцінений рейтинг навчального закладу центрами зайнятості.
Таблиця 3. Значення вхідних факторів
Фактор Значення Одиниця виміру Фактор Значення Одиниця виміру
Х1 100 % У3 4 балів
Х2 5 балів У4 3 балів
У1 75 % Z1 3 місяці
У2 8 балів Z2 80 %
Відповідно до побудованих функцій належності кожного терму на дискретній універсальній множині логічними рівняннями (1-4) значень функцій належності для всіх нетермінальних вершин отримано значення функцій належності терміво-цінок для всіх змінних, та значення функцій належності для всіх нетермінальних вершин.
Приймаємо шкалу для ранжування рейтингу за комплексним показником прийнятності від 1 до 5. Розбиваючи цей інтервал на три рівних проміжки, одержуємо інтервали, відповідні трьом рішенням щодо оцінки рейтингу навчального закладу (d1, d2, d3), у відповідності до (5):
Запропонована модель, на наш погляд, дозволить оптимально і раціонально оцінити й вибрати ті навчальні заклади, які зможуть організувати професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації економічно активного населення в комплексі з урахуванням таких важливих факторів: як вартість, якість і тривалість навчання і з ефективністю вкладати державні кошти в них.
Література
1. Заюков І. Механізм вибору рейтингу навчальних закладів центрами зайнятості // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. - Дніпропетровськ, 2005. - Вип. 210. - С. 571-576.
2. Звіт про діяльність фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України та випадок безробіття // Урядовий кур'єр. - 2005. - № 7. - С. 14.
3. Ротштейн О. П., Ларюшкін Е. П., Катєльніков Д. І. Бага-тофакторний аналіз технологічного процесу біоконверсії на основі лінгвістичної інформації // Вісник ВПІ. - 1997. - № 3. - С. 38-45

 
 

Цікаве

Загрузка...