WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Трудове навчання. Технологічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання на заняттях у навчальних майстернях - Реферат

Трудове навчання. Технологічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання на заняттях у навчальних майстернях - Реферат

більш, ніж питання методики навчання складання технології виготовлення виробів [5]. Це деякою мірою пояснює низький рівень технологічної підготовки школярів.
Викладачі ВНЗ вимушені вносити корективи до організації навчального процесу практикуму в навчальних майстернях, враховуючи різний рівень підготовки студентів у школі, задля досягнення головної мети - підготовка вчителя трудового навчання, який виявить здатність всебічно виконувати професійні завдання та буде відповідати постійно зростаючим вимогам.
Вдало організована технологічна діяльність студентів при проходженні практикуму дозволяє вирішувати взаємозв'язані питання в трьох напрямках.
1. Виявити та усунути недоліки шкільної підготовки. Як свідчить досвід, технологічна необізнаність менш шкідлива, ніж графічна та технічна. Вирішення навіть простих технологічних завдань потребує хоча б початкової графічної та технічної підготовки. Тому поповнювати свої знання студенти повинні насамперед вивчаючи самостійно технічні відомості, а також спираючись на графічну підготовку у ВНЗ. Слід врахувати, що самостійна робота студентів, як і аудиторні заняття, здійснюється під керівництвом викладача, який визначає індивідуальні здібності та рівень підготовки студентів.
2. Навчити майбутніх учителів трудового навчання розробляти технологічні карти і оформляти їх у вигляді технологічної документації, тобто підготувати їх до самостійної технологічної діяльності. На практичних заняттях студенти повинні розробляти технічну документацію на всі вироби, що виготовляють, і ця робота є складовою трудового завдання.
У шкільних майстернях учні використовують навчальну технічну документацію. Так само і студенти вчаться розробляти відповідну документацію спрощеної форми, але зміст технологічних карт повинен бути більш докладним і конкретним. Визначена послідовність операцій технологічного процесу повинна якомога повніше відтворювати всі дії виконавця, а починатися обов'язково з операцій отримання заготовок. У відповідних графах потрібно зазначати які саме інструменти, обладнання та пристосування використовуються для виконання кожної технологічної операції, тобто їх повну назву. Треба зауважити, що переповнювати зміст технологічної карти все ж не доцільно. Наприклад, для операції свердління розмір отвору достатньо вказати тільки на ескізі обробки.
3. Активізувати увесь навчальний процес практикуму. Оскільки технологічна діяльність студентів є проміжною ланкою між вивченням теоретичного матеріалу і практичною роботою, то саме ця діяльність сприяє зміцненню зв'язку теорії з практикою. Для вирішення технологічних завдань студентам недостатньо мати певні техніко-технологічні знання, треба вміти використовувати їх на практиці, більш того, заповнення технологічних карт потребує вільного володіння технічною термінологією.
В процесі технологічної діяльності у студентів формується система узагальнених знань та вміння регламентувати свою роботу. Аналізуючи технологічність конструкції, вони залучаються до конструкторської діяльності, тобто розв'язують завдання не лише технологічного характеру, а й конструкторського. Отже, ця робота сприяє розвитку творчих здібностей студентів.
Звичайно, вдало організована технологічна діяльність студентів дозволяє вирішувати значно більше коло питань, але навіть ті можливості, що зазначені вище, дають підстави зробити важливий висновок, який потребує критичного аналізу самої системи трудової підготовки майбутніх учителів.
Технологічна діяльність студентів не лише формує технологічні знання, а й дозволяє організувати навчальний процес таким чином, щоб забезпечити спільне вирішення загальних завдань практикуму в навчальних майстернях. Таким чином, враховуючи об'єднуючий фактор технологічної діяльності, слід вважати технологічну підготовку студентів ключовою. У зв'язку з цим доцільно замість предметно-операційної системи до структуру навчального матеріалу програми практикуму закласти таку систему трудової підготовки, яка дозволить змінити акценти в завданнях практикуму. Пріоритет повинен бути за розвитком творчих здібностей студентів.
Зміни у навчальному плані підготовки вчителів трудового навчання та креслення також спонукають переглянути програму практикуму в навчальних майстернях. Зменшення терміну проходження практикуму вимагає більш ефективного використання навчального часу.
Суттєво підвищує роль практикуму введення державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр". При складанні одного з державних екзаменів, а саме "Трудове навчання з методикою трудового навчання", контролюється, зокрема, і рівень підготовки, здобутий студентами під час проходження практикуму в навчальних майстернях. Треба зауважити, що на державних екзаменах перевіряється не лише рівень знань, а й уміння застосовувати здобуті знання на практиці. Тому на державних екзаменах студенти повинні виконувати практичні завдання.
Враховуючи специфіку практикуму в навчальних майстернях, доцільно до білетів державного екзамену ("Трудове навчання з методикою трудового навчання") як практичне завдання включити розробку технологічної карти за кресленням. Функціональні обов'язки вчителя трудового навчання передбачають таке вміння.
Підготувати майбутнього вчителя трудового навчання до самостійної технологічної діяльності задля успішної організації занять у шкільних майстернях - справа важка та відповідальна, а головне - обов'язкова.
Як вже зазначалось раніше, трудове навчання потребує реформування, і насамперед - докорінного оновлення змісту. Перші кроки зроблено. Останнім часом загальноосвітні школи працюють за новими експериментальними програмами з трудового навчання для 5-9 класів, побудованих за модульною системою. Усі технологічні модулі цих програм реалізують проектно-технологічний підхід [3]. Таким чином, уже сьогодні вчителі трудового навчання повинні вирішувати питання організації технологічної підготовки школярів на більш високому рівні.
Оновлення змісту трудовогонавчання в загальноосвітній школі передбачає і проект Державного стандарту освітньої галузі "Технологія", що, в свою чергу, потребує відповідних змін у підготовці майбутніх учителів. Виходячи з основних засад загальної характеристики, освітня галузь "Технологія" виконує завдання загальної середньої освіти: формує не лише технічно, а і технологічно освічену особистість, забезпечує підготовку її до трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного суспільства, а також сприяє професійному самовизначенню учнів, розвиває здібності до творчої діяльності, прищеплює їм навички культури праці тощо. Враховуючи специфіку змісту, освітня галузь "Технологія", між інших, виконує і таку функцію: забезпечення технічної та технологічної освіти [1].
Беручи до уваги основні положення проекту Державного стандарту освітньої галузі "Технологія", ми стверджуємо, що зміст підготовки вчителів трудового навчання потребує коригування і насамперед, зміни повинні відбутися у структурі навчального матеріалу програми практикуму в навчальних майстернях.
ЛІТЕРАТУРА
1. Державні стандарти базової і повної середньої освіти. Освітня галузь "Технологія". Проект (Витяги) // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - № 1. - С.11-14.
2. Ільченко О.Г. Технологізовані знання та інтелект підростаючих поколінь // Шлях освіти. - 1999. - № 3. - С.18-23.
3. Коберник О.М. Проектно-технологічна система трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - № 4. - С.8-12.
4. Тхоржевський Д.О., Курок В.П. Про підготовку вчителя трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000. - № 4. - С.6-7.
5. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання. - 4-е вид., перероб. та доп. - К.: РННЦ Дініт, 2000. - Частина 1. Теорія трудового навчання. - 248 с.
6. Чепок В.І. Проблемам трудового навчання і креслення - належну увагу на державному рівні // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2002. - № 2. - С.3-5.

 
 

Цікаве

Загрузка...