WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Iнформацiйно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови - Реферат

Iнформацiйно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови - Реферат

вузу.
Iнформацiйно-методичнi матерiали, що включають основнi (випущенi видавництвами i видавничими органiзацiями) й додатковi (створенi вузами), повиннi вiдповiдати вимогам, виробленим III Всесоюзною науково-методичною конференцiєю, яка відбулася у Москві 22-24 листопада 1988 р., а саме:
При створеннi книг керуватися тим, що пiдручники для вищої школи повиннi вiдзначатися високим науково-теоретичним рiвнем викладання матерiалу, вмiщувати необхiдний довiдковий апарат, орiєнтований на пiдвищення ефективності СРС.
Забезпечити доступнiсть i практичну скерованiсть викладу навчального матерiалу в книгах, тiснi міжпредметнi зв'язки, послідовність i зв'язаність змiсту вузiвських пiдручникiв та посiбникiв з книгами для iнших рiвнiв освiти.
Посилити увагу до питань створення професiйно орiєнтованих пiдручникiв із загальнонаукових та загальнотехнiчних дисциплiн з урахуванням необхiдностi застосування ЕОМ.
Ознаки, що вiдрiзняють програмоване навчання iноземної мови вiд непрограмованого, такi:
наявнiсть чiтко сформульованої, що пiддається вимiру, цiлi навчальної роботи й алгоритму досягнення цiєї мети;
розчленованiсть навчальної роботи на кроки, пов'язанi з вiдповiдними дозами iнформацiї, що забезпечують здiйснення кроку;
завершення кроку самоперевiркою, результати якої дають можливiсть судити про те, наскiльки крок успiшний, i подача студентовi достатньо ефективного засобу для цiєї самоперевiрки, а якщо потрiбно, то й вiдповiдний коригуючий вплив;
використанняавтоматичних i напiвавтоматичних навчаючих обладнань: при цьому друкованi програмованi посiбники, що реалiзуються без допомоги будь-яких технiчних засобiв, i програмованi звукозаписи також розглядаються як навчаючi обладнання;
iндивiдуалiзацiя навчання [4].
Дидактичний комплекс з навчання iноземної мови повинен поєднати загальноприйнятi, традицiйнi методи з методами програмованого навчання. Завдяки цьому створюється така навчальна ситуацiя, коли студент переважно самостiйно проводить ознайомлення, закрiплення й активiзацiю мовного матерiалу, а формування мовних навичок i умiнь здiйснюється пiд безпосереднiм керiвництвом викладача.
Розширення традицiйного арсеналу способiв, засобiв, прийомiв самостiйної роботи за рахунок широкого застосування iнформацiйних технологiй навчання, зокрема, залучення комп'ютерних технологiй повинно сприяти вдосконаленню навчального процесу у вищiй школi. Використання комп'ютерних навчаючих програм у самостiйнiй роботi при оволодiннi iноземною мовою студентами немовних вузiв є полiфункцiональним.
Впровадження комп'ютера покликане створити умови для вироблення навичок й умiнь працювати самостiйно (це випливає iз специфiки роботи з комп'ютерними програмами); дає можливiсть здiйснити диференцiйований та iндивiдуальний пiдхiд як у виборi матерiалу, так i в темпах роботи окремих студентiв; сприяє розширенню та поглибленню знань з фаху (iнформацiйнi можливостi комп'ютерної мережi необмеженi); ставить студента перед необхiднiстю глибоких знань iноземної мови, без чого неможливе одержання професiйно орiєнтованої iнформацiї. Цим використання комп'ютерних програм у самостiйнiй роботi при вивченнi iноземної мови студентами немовних вузiв виявляє знання iноземної мови i знання з фаху як взаємонеобхiднi й достатнi умови як для вдосконалення мовної пiдготовки, так i для професiйного зростання. Дані процеси відбуваються паралельно. Має мiсце взаємопроникнення i взаємовдосконалення дисциплiн.
Самостiйна робота, в якiй використовуються сучаснi дидактичнi засоби, може i повинна забезпечити:
формування самостiйностi студента;
забезпечення контролю дiй студента;
iнформування студентiв про рiвень досягнення цiлей;
визначення вимог до результатiв дiяльностi студента;
створення зовнiшнiх i внутрiшнiх умов дiяльностi;
урахування iндивiдуальних особливостей кожного студента;
надання студентовi можливостей планування своїх дiй;
забезпечення студентовi можливостей коригувати свої дiї.
Отже, програмованi дидактичнi комплекси покликанi забезпечити взаємовдосконалення i формування мовної, фахової, загальнокультурної компетенцiї спецiалiстiв - випускникiв немовних вузiв. Данi програмованi комплекси повиннi вiдповiдати таким дидактико-методичним вимогам програмованого навчання:
орiєнтованості i можливості навчання студентiв з рiзним рiвнем успішності;
розподiлу подачi нового iномовного матерiалу залежно вiд ступеня успішності;
поетапному одержанню iнформацiї про наслiдки дiяльностi;
акценту на самостiйну роботу.
Такi дидактичнi комплекси повиннi сприяти активiзацiї й ефективності самостiйної роботи i покликанi створити умови для:
вдосконалення мовної пiдготовки випускникiв немовних вузiв;
формування навичок i умiнь самостiйної роботи майбутнього квалiфiкованого фахiвця;
вироблення такої важливої якостi особистостi, як самостiйнiсть;
розширення i поглиблення знань з фаху;
пiдвищення комп'ютерної грамотностi.
Література
1. Козаков В. А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение: Учебн. пособие. - К.: Вища школа, 1990. - С. 15.
2. Ляховицкий М. В. Методика преподавания иностранных языков: Учебн. пособие для филол. фак. вузов. - М.: Высшая школа, 1981.
3. Куписевич Ч. Основы общей дидактики. - М.: Высшая школа, 1986.
4. Салистра И. Д. Вопросы программирования в учебном процессе по иностранному языку: Учебн. пособие. - М.: Высшая школа, 1977.

 
 

Цікаве

Загрузка...