WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Iнформацiйно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови - Реферат

Iнформацiйно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови - Реферат


Реферат на тему:
Iнформацiйно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови
Епоха стрімкого й постійного оновлення i розвитку інформації, інтенсивного розширення міжнародних ділових, культурних зв'язків у галузі науки, техніки, економіки пред'являє суворі вимоги до висококваліфікованого фахівця, який повинен уміти поєднувати глибоку фахову підготовку з високим рівнем володіння іноземною мовою та комп'ютерною грамотністю. Ці вимоги взаємопов'язані, неподільні, сприяють взаємному збагаченню й удосконаленню. Але єдиною універсальною вимогою до конкурентно-здатного фахівця є його вміння самостійно, творчо мислити.
Сучасна вища школа покликана забезпечити студента міцними, оперативними знаннями, а також навчити його вчитися (тобто вчити себе) самостійно. Освічена людина сьогодні - це самостійна людина, що вміє самостійно приймати рішення, самостійно добиватися поставленої мети, має навички власними силами оволодівати знанням, удосконалювати свою фахову майстерність індивідуально.
Засобом формування й розвитку такої важливої якості є самостійна робота студентів (СРС). Поняття "СРС" можна розглядати в широкому й вузькому значенні. У широкому значенні - це активна пізнавальна творча діяльність студента, яка присутня (повинна бути присутньою) у будь-якому виді навчальних занять.
У більш вузькому значенні - це один з видів навчальних занять, специфічною особливістю якого є відсутність викладача в момент навчальної діяльності студента.
Викладач планує i направляє, координує й контролює самостійну діяльність студентів, тобто створює умови їх навчальної діяльності, організує й активізує її, створюючи й удосконалюючи iнформацiйно-методичне забезпечення СРС. Іноземна мова в немовному вузі є засобом підвищення освіченості, фахової компетенції студентів у межах вузької спецiалiзацiї. Основний шлях поліпшення мовної підготовки студентів - удосконалення СРС при вивченні іноземної мови, належна організація її iнформацiйно-методичного забезпечення.
У процесi вивчення iноземної мови викладач повинен учити студентiв працювати самостiйно, прищеплювати їм навички самостiйної роботи в аудиторiї для подальшого використання їх в позааудиторнiй самостiйнiй роботi. Завдання для позааудиторної роботи повиннi включати вправи рiзного ступеня творчостi й самостiйностi (вiдтворюючi, перетворюючi й творчi). Вони мають бути скерованi на вдосконалення всiх видiв мовленнєвої дiяльностi (аудирування, мовлення, читання, письмо) i володіти фаховою орiєнтацiєю.
Самостiйна робота може проводитися як на заняттях iноземної мови, так i поза стiнами вузу, оскiльки "самостiйна робота студента - це специфiчний вид дiяльностi навчання, головною метою якого є формування самостiйностi суб'єкта, що навчається, а формування його вмiнь, знань, навичок здiйснюється опосередковано через змiст i методи всiх видiв навчальних занять" [1].
Як форми занять з iноземної мови видiляють: аудиторнi заняття; лабораторнi й факультативнi заняття, що є позааудиторною навчальною роботою i становлять органiчне продовження аудиторних занять; позапрограмнi заняття iноземною мовою. Самостiйна робота повинна бути складовою частиною кожної з перелiчених форм роботи над iноземною мовою [2].
Самостiйна робота, її ефективнiсть значно залежать вiд пiдбору та поєднання дидактичних засобiв. Дидактичними засобами є предмети, якi, дiючи на зiр, слух, дотик студентiв, полегшують їм безпосереднє й непряме пiзнання дiйсностi. Вони не роблять вирiшального впливу на кiнцевi результати навчально-виховного процесу, але сприяють підвищенню ефективностi методiв навчання, збагачуючи їх [3].
Дидактичнi засоби становлять складову частину органiзацiйно-методичного забезпечення СРС. Забезпечення СРС - процес створення викладачем необхiдних i достатнiх умов, що сприяють задоволенню потреб студентiв в iнформацiйних джерелах i пропозицiях.
Для органiзацiйно-методичного забезпечення СРС викладачевi необхiдно:
скласти перелiк необхiдних умiнь i навичок;
розробити необхiднi професiйно орiєнтованi задачi-завдання;
визначити вимоги до продуктiв i результатiв СРС;
скласти план робiт;
розробити iнформацiйно-методичне забезпечення роботи студентiв: пiдручниками, навчальними посiбниками, методичними рекомендацiями і вказiвками, довiдковими матерiалами, таблицями, схемами, дiаграмами i т. п.;
опублiкувати все необхiдне iнформацiйно-методичне забезпечення й видати цi матерiали студентовi до початку вiдповiдного етапу його навчальної дiяльностi [1].
Iнформацiйно-методичне забезпечення СРС - це наявнiсть таких джерел iнформацiї, як текстовi (книги, брошури, газети, журнали), графiчнi матерiали (креслення, схеми, дiаграми, таблицi), аудiовiзуальнi засоби (звукозаписи, кiнофiльми, вiдеофiльми), програмнi продукти. Всi цi матерiали повиннi бути пiдiбранi з урахуванням фахової орiєнтацiї, що сприятиме розвитковi емоцiйно-мотивацiйної сфери сприйняття iнформацiйних матерiалiв, i мають забезпечувати всi види занять.
На нашу думку, найкраще навчальний процес вивчення iноземної мови буде органiзований, якщо в самостiйнiй роботi студентiв будуть використанi сучаснi засоби навчання, включаючи традицiйнi дидактичнi й засоби програмованого навчання. До них можна вiднести програмованi або частково програмованi навчальнi посiбники в комплексi з навчаючими й контролюючими комп'ютерними програмами, створенi з урахуванням специфiки фаху студентiв немовного

 
 

Цікаве

Загрузка...