WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічна акмеологія: здобутки і проблеми - Реферат

Педагогічна акмеологія: здобутки і проблеми - Реферат

адекватностi уявлення про фаховий iдеал;
- адекватностi оцiнки перспектив своєї фахової динамiки.
Експериментально доведено, що iснує прямий звязок мiж рiвнем про-фесiоналiзму педагога та рiвнем фахової саморефлекцiї. Тому в педагогiчних си-стемах "пiдвищення квалiфiкацiї викладачiв" та "вища педагогiчна освiта", "пе-рекваліфікація", "перенавчання", "донавчання"слід надавати велику увагу на-вчанню прийомам i методам самоконтролю i самопiзнання, методам наукових дослiджень з метою отримання реальних знань про себе i свою дiяльнiсть:
- фактор самовдосконалення, що передбачає такi чинники, як:
- потреба педагога у самовдосконаленнi;
- бажання вдосконалити свiй професiйний рiвень;
- практична дiяльнiсть, спрямована самовдосконалення (розширення блокiв фахових знань, тренiнг умiнь i навичок, практичний аналiз i планування фахової дiяльностi, корекцiя фахових стереотипiв).
У ходi дослiдження було встановлено, що характерною рисою педагогiв вищого рiвня професiоналiзму е гостра, глибоко усвiдомлювана ними потреба у самовдосконаленні. На вiдмiну вiд iнших, цим педагогам притаманна iнтернальнiсть самовдосконалення, тобто вмiння знаходити у окладних умовах фахової дiяльностi внутрiшнi резерви i можливостi здiйснення практичної дiяльностi, спрямованої на досягнення фахового iдеалу. Тому самовдоскона-лення є чинником безпосереднього впливу на динамiку професiоналiзму;
6) фактор задоволеностi фаховою дiяльнiстю, який передбачає:
- задоволенiсть педагога спiвпрацею з учнями (студентами);
- взаємну, контактнiсть педагога i учнiв (студентiв);
- iнтерес до професiї i його динамiку;
- характер ставлення педагога до професiї;
- характер труднощiв, з якими педагог зустрiчається, у фаховiй дiяльностi;
- сприйняття фахової дiяльностi як джерела насолоди, задоволення;
7) фактор творчої актуалізації фахово-особистісного потенцiалу викладача (нестандартне розв'язання фахових завдань, розширення рамок фахової дiяльностi).
III. Об'єктивно-cуб'єктивнi фактори, якi дiють на всiх рiвнях i безпосеред-ньо впливають на об'єктивнi i суб'єктивнi фактори. До них вiдносяться:
1) фактор цiннiсного ставлення до професiоналiзму, що полягає в
недооцiнцi суспiльної, фахової, особистiсної, значущостi професiоналiзму як якiсної характеристики дiяльностi, педагогiчної, зокрема.
(На всiх рiвнях вiдсутня чiтка система вiдбору i атестацiї кадрiв при прийомi на роботу, вiдсутнє також заохочення, у тому числi матерiальне, фахiвцiв висо-кого рiвня). Тому слiд не тiльки змiнити уявлення про професiоналiзм як про цiннiсть, але й забезпечити умови для професiйного зростання фахiвцiв;
фактор престижу педагогiчної професiї (падiння соцiального статусу педа-гога);
фактор соцiальної домiнантностi педагога, що передбачає необхiднiсть ная-вностi високого рiвня вiдповiдальностi за результати своєї працi, почуття обов'я-зку перед суспiльством в цiлому i перед окремими людьми.
У ходi дослiдження встановлено, що безпосереднiй вплив на динаміку про-фесiоналiзму педагогiчної дiяльностi мають саме суб'єктивнi фактори, а об'єк-тивнi i об'єктивно-суб'єктивнi - опосередкований.
Разом з тим доведено, що iснує не лише вплив однiєї групи факторiв на iншу, але й взаємний вплив факторiв у межах групи, а також окремих факторiв однiєї групи на окремі фактори іншої групи. (див. мал. 4).
Малюнок 4. Взаємний вплив, об'єктивних, об'єктивно-суб'єктивних та су-б'єктивних факторів.
Як видно iз схеми, iснує системний зв'язок мiж суб'єктивними та об'єктивно-суб'єктивними факторами як усерединi груп, так i на рiвнi груп в цiлому.
Група об'єктивних факторiв-характеризується однобiчнiстю впливу на гру-пу суб'єктивних факторiв i частковою однобiчнiстю впливу на групу об'єктивно-суб'єктивних факторiв (остання впливає на фактор мети вивчення предмета, фак-тор вiдбору та контролю фахiвцiв, фактор колективу). Високий рiвень систем-ностi цього зв'язку може бути основою для часткової компенсацiї-негативного впливу об'єктивних факторiв, що доведено в ходi дослідження (а саме тим, що у процесi фахової дiяльностi педагоги вищого рiвня професiоналiзму пiдпадають пiд негативний вплив об'єктивних факторiв за рахунок високого рiвня фахової саморефлексiї, самовдосконалення, цiннiсного ставлення до фаху та iнших су-б'єктивних та об'єктивно-суб'єктивних факторiв). Тому на наш погляд, необхiдно внести певнi корективи у систему пiдготовки та перепiдготовки педагогiчних кадрiв, що передбачають свiдомий i цiлеспрямований вплив на суб'єктивнi та об'єктивно-суб'єктивнi фактори. Разом з тим розробка технологiй такого впливу може стати предметом подальших дослiджень.
Таким чином, на сьогоднiшнiй день педагогiчна акмеологiя успiшно розви-вається i має значнi здобутки. Разом з тим є ще багато невирiшених-проблем. До них ми вiдносимо розробку методичного iнструментарiю, що дозволятиме дiагностувати досягнутий рiвень професiоналiзму як окремим педагогом, так i педагогiчним колективом:
- дослiдження дiяльностi колективiв як цiлiсної фахової системи;
- лонгiтюдне дослiдження професiйної кар'єри педагогiв вищого рiвня про-фесiоналiзму та авторських систем їх дiяльностi;
- розробку проблем, пов'язаних iз механiзмами формування у професiонала фахової мотивацiї, саморефлексiї, потреби в актуалiзацiї фахово-особистiсного потенцiалу.
ЛIТЕРАТУРА
1. Державна нацiональна програма "Освiта" ("Україна XXI столiття") Освiта №44-45-46. - Грудень.-1993.
2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. - Л.: Изд-во ЛУ, 1968. -3390..
3. Багаева.И.Д. Профессионализм падагогической деятельности и основы его формиромирания будущего учителя: Автореф. дисс. ... докт. - пед, наук. - ЗI., 1991. - 36 с.
Бодалев А.А. 0 предмете акмеологии. Психологичеокий журнал. -1993. - № 1. - 73.78
Гаргай В.Б. США: персонологический подход в повышении квалификации
учителей. Педагогика. - 1993. - № 1.- С. 110-115.
6. Кримська Г. І Шляхи пiдвищення професiоналiзму та продуктивностi дiяльностi майбутнього педагога Проблеми формування особистостi вчителя та шляхи його пiдготовки до всебiчного розвитку учня: Тези доповiдей науково-практичного семiнару. - Луцьк, 1989. -С. 57-59.
7. Кузьмина Н.В. Професионализм деятельности преподавателя и мастерст-во производственного обучения профтехучилища. -Внеш. шк., 1989. -167 с.
Лотон Д. Учитель в меняющемся мире перспективы. - 1987.- №4. -С. 34-43.
9. Панчук В.В. Поихолого-педагогiчнi фактори пiдвищення про-фесiоналiзму викладача вищої школи (на матерiалi викладання iноземної мови в технiчному вузi): Дис., канд. пед. наук. - Н., 1996. -201 с.
10. Panchuk V. Psychology of High School Teaching: Acmeology Approach //Abstracts of Fifth European Congress off Psychology-Dublin, 1997. - Pp. 424-425.

 
 

Цікаве

Загрузка...