WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічна акмеологія: здобутки і проблеми - Реферат

Педагогічна акмеологія: здобутки і проблеми - Реферат

Таким чином, базовий кри-терiй професiоналiзму педагогiчної дiяльностi - це здатнiсть учнiв (студентiв) творчо використовувати отриманi знання, вмiння i навички для розв'язання-фахових i особистiснихзавдань.
Доведено, що суть професiоналiзму педагогiчної діяльності у тому, що, з одного боку, це iнтегральна якiсть, властивiсть особистостi, i, як будь-яка iнша якiсть, вона формується з дiяльностi; з iншого боку - це процес i результат дiяльностi (6,58). Експериментальне пiдтверджено, що професiоналiзм педа-гогiчної дiяльностi характеризується особистiсною i дiяльнiсною сутнiстю. Осо-бистiсну суть професiоналiзму складають знання, необхiднi для виконання про-фесiйної дiяльностi, специфiчне ставлення педагога до об'єкта, процесу, умов фа-хової дiяльностi i необхiднiсть самовдосконалення як професiонала. Дiяльнiсну (процесуальну) суть професiоналiзму складає комплекс умiнь: гностичних, само-вдосконалення, спiлкування, вмiння перебудовувати дiяльнiсть свою і учнiв, ре-конструювати навчально-виховну iнформацiю з метою отримання очiкуваного результату своєї працi (3, 15-Iб):
Розроблено i науково обгрунтовано модель професіоналiзму педагогiчної дiяльностi як динамiчної системи, iнварiантної щодо всiх педагогiчних систем (3,15-16). Ця модель включає такi структурнi елементи (див. мал. I):
- професiоналiзм знань (ПЗ) - основа, базис професiоналiзму в цілому;
- професiоналiзм педагогiчного спiлкування (ПС) - готовнiсть i й умiння ви-користовувати систему знань на практицi;
професiоналiзм самовдосконалення (ПСВ), що забезпечує динамiчнiсть, ро-звиток цiлiсної системи "професiоналiзм педагогiчної дiяльностi" шляхом спра-ведливого самооцiнювання i оперативного усунення виявлених у процесi педа-гогiчного спiлкування особистiсних недолiкiв i прогалин у необхiдних для вчи-теля знаннях.
Малюнок 1. Модель професiоналiзму педагогiчної дiяльностi.
Слiд зазначити, що подальшi експериментальнi дослiдження (9) показали, що для забезпечення успiшного функцiонування системи "професiоналiзм педа-гогiчної дiяльностi" необхiдно чiтко визначити компоненти, якi входять до вище-зазначених складових цiєї системи. Зокрема, якщо розглядати професiоналiзм знань як мiру оволодiння педагога цiлою системою фахових знань (спецiальних знань з предмета (СЗ), педагогiчних (ПЗ), методичних (МЗ), психологiчних (ПСЗ), загальних (33) та рефлексивних (РЗ) (див мал 2), то несформованiсть хоча б одного
Малюнок 2 МОДЕЛЬ ФАХОВИХ ЗНАНЬ ПЕДАГОГА
з блоків цих знань призводить як до несформованостi професiоналiзму знань, так i професiоналiзму педагогiчної дiяльностi в цiлому.
Це ж стосується i професiоналiзму педагогiчного спiлкування, пiд яким ро-зумiють мiру оволодiння педагога специфiчними групами умiнь, необхiдних для органiзацiї спiлкування на заняттi, формами педагогiчного впливу на учнiв (сту-дентiв), нормами педагогiчної етики (див, мал. З). Для структури педагогiчного спiлкування також
Малюнок 3. Модель педагогічного спiлкування педагога.
характерна взаємна інтерференція компонентів цієї моделі:
4 Проаналізовано особливості фахової діяльності педагогів у різних педаго-гічних системах (А.В. Барабанщиков, Г.К. Воєводська, З.Ф. Єсарова, Г.І. Крим-ська, Г.А. Лобич, В.В. Панчук, Л.Я. Радушкевич, О.В. Салкова, Г.Б. Скок, Дж.Глоссер та iн.). Дослiджено взаємозв'язки мiж процесом становлення
професiонала та формування професiоналiзму i iндивiдуальним стилем дiяльностi (Н.А. Амiнов, К.М. Гуревич, Е.П. Ільїн, Е.М. Климов, А.Д. Коротаєв, В.С. Мерлiн, Н.Ю. Посталюк, М.Р. Лукiн та iн.), iз професiйними стереотипами (Б.З. Вульфов, Р.М. Грановська, Т.В. Форманюк та.iн.), iз професiйно значущи-ми якостями та здiбностями (А.Н.Капустiна, Н.В. Кузьмiна, К.М. Левiтан, В.Д. Шадрiков, I.М. Юсупов та iн.). Є спроби дослiдити особливостi професiоналiзму через призму фiлософсько-етичної парадигми, використовуючи поняття про-фесiйної компетентностi, (Т.Г. Браже), професiйної свiдомостi (Д.В. Ронзiн, Л.В. Оборiна), професiйної духовностi (Б.З.Вульфов), професiйної культури (Т.В. Iванова), якi, втiм, потребують окремого дослiдження.
5 Визначено та нуково обгрунтовано основнi психолого-педагогiчнi факто-ри, що впливають на динамiку професiоналiзму педагога (9;10). Пiд цими фак-торами розумiють основнi внутрiшнi i зовнiшнi причини, що обумовлюють рух iндивiдуальностi педагога до вершин професiоналiзму i пiддаються корекцiї або компенсацiї, на рiвнi педагогiчних систем. На основi експериментального дослiдження iндивiдуальних систем фахової дiяльностi викладачiв рiзного рiвня професiоналiзму та теоритичного системного рівневого аналізу отриманих да-них було видiлено 16 факторiв, якi за змiстом i рiвнями впливу вiдносяться до трьох груп:
I. Об'єктивнi фактори, пов'язанi з умовами органiзацiї фахового середови-ща, на якi педагог як префесiонал не має безпосереднього впливу. До цiєї групи вiдносяться:
- фактор мети вивчення того чи iншого предмета, його відповідності соцiальному замовленню суспiльства, на даному етапi;
- фактор iнформацiйно-методичного забезпечення;
- фактор матерiально-технiчного забезпечення;
- фактур органiзацiї викладання того чи iншого предмета, що передбачає наявнiсть достатньої кiлькостi навчальних годин, неперевантаженiсть навчальних планiв педагогiв, комплектацiй класiв чи навчальних груп у залежностi вiд рiвня знань та здiбностей учнiв (студентiв);
5) фактор відбору та контролю фахівців, що передбачає адекватнiсть вiдбору фахiвцiв при прийомi на роботу та контролю за їх дiяльністю, наявнiсть, здорової конкуренцiї мiж педагогами, стимулювання: їх дiяльностi керiвниками;
фактор колективу, суть якого полягає у можливостях, встановлення вiдносин спiвпрацi як на дiловому, так i на особистiсному рiвнiв.
Cуб'єктивнi фактори, тобто такi, що безпосередньо пов'язанi з педагогом як суб'єктом фахової дiяльностi. Вплив цих факторiв може свiдомо регулюватися i коригуватися самим вчителем. У цю групу входять:
фактор мети фахової дiяльностi, що передбачає орiєнтири викладача:
- соцiальне замовлення суспiльства;
- програму викладання того чи iншого предмета;
- власнi мотиви, потреби чи iнтереси;
- навчання чи виховання;
Дослідження показало, що вершин професiоналiзму досягають тi педагоги, у яких власнi потреби i мотиви фахової дiяльностi, фаховi цiлi спiвпадають з соцiальним замовленням суспiльства, котре передбачає виховання через навчан-ня i навпаки:
- фактор знань;
- фактор умілості;
- фактор фахової саморефлексiї, що передбачає оцiнку педагогом себе як професiонала залежить від;
- адекватності оцiнки педагогом рiвня свого професiоналiзму;
- адекватностi оцiнки своїх фахово-особистiсних якостей;
- адекватностi оцiнки педагогом своєї дiяльностi та дiяльностi колег та сту-дентiв;
-

 
 

Цікаве

Загрузка...