WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Умови координації наукових досліджень у закладах післядипломної педагогічної освіти за умов децентралізації управління - Реферат

Умови координації наукових досліджень у закладах післядипломної педагогічної освіти за умов децентралізації управління - Реферат

аналітичний звіт;
" розподіл функцій з НДР, організаційно-методичної роботи;
" аналіз і узагальнення результатів;
" розподіл функцій щодо пропаганди (впровадженню результатів НДР).
Як свідчить аналіз літератури, координація й інтеграція раніше була відображена у таких документах:
" координаційно-тематичному плані НДР у системі;
" проблемно-тематичних планах окремих проблем;
" планах інститутів;
" планах безпосередніх підрозділів [3].
Аналогічні документи можна запровадити, узгоджуючи діяльність центру координації і творчих груп.
Про необхідність створення центру координації свідчать результати опитування ректорів інститутів післядипломної педагогічної освіти з метою виявлення їхніх поглядів і думок щодо проблеми координації наукової діяльності установ післядипломної педагогічної освіти. Так, зокрема, у процесі опитування було виявлено таке розуміння мети координації наукової діяльності ІППО:
" конкретизація напрямків наукових досліджень, спрямування наукової діяльності ОІППО на сучасні наукові проблеми; визначення актуальних пріоритетних проблем ППО;
" уникнення дублювання наукової тематики; оптимальний розподіл наукових сил; узгодженість наукової діяльності ІППО;
" збереження і розвиток ППО як самостійної галузі педагогічної науки.
" Аналіз відповідей на запитання щодо форм і методів координації наукової діяльності дозволив установити, що більшість ректорів визначає за необхідне:
" створення творчих колективів з різних напрямів наукової діяльності;
" проведення науково-практичних конференцій; семінарів (установчих, ознайомлювальних, науково-теоретичних, рефлексивних) з метою узгодження планів дослідження, виокремлення найперспективніших досліджень і сприяння організації, апробації перспективних ідей, координації впровадження результатів;
" створення сайтів, обмін науковою інформацією з використанням сучасних засобів зв'язку;
" започаткування збірників наукових праць, доступних кожному в системі ППО.
На думку ректорів ОІППО, координації наукової діяльності сприятимуть такі умови:
" зовнішні:
- чинна нормативно-правова база, що врахує всі аспекти НДР;
- наявність координаційного центру і, відповідно, координаторів наукової діяльності;
- цілеспрямована робота з проректорами з наукової діяльності ОІППО;
- фінансове забезпечення;
- видання збірників наукових праць;
" внутрішні:
- налаштованість на співпрацю;
- відкритість, гласність, обмін думками;
- зацікавленість у результатах.
Серед причин, що заважають ефективному здійсненню процесу координації в сучасних умовах, ректори ОІППО назвали:
" недостатнє фінансування;
" невисокий статус закладів ПО; відсутність запиту результативності НДР у системі ППО з боку держави;
" епізодичність у підбитті підсумків наукової діяльності;
" відсутність форм висвітлення результатів наукової діяльності;
" відсутність розуміння значення координації;
" недостатня інформованість; відсутність порівняльного аналізу тощо.
ВИСНОВКИ
В умовах децентралізації управління актуальним є здійснення координації наукових досліджень в системі післядипломної педагогічної освіти. Зважаючи на результати теоретичного аналізу літератури й емпіричного дослідження, можна визначити умови, які сприятимуть цьому процесу, а саме:
" створення центру координації, що є мобільним залежно від регіону, який має найбільший потенціал для розв'язання такої наукової проблеми,
" створення творчих груп як безпосередніх розробників актуальних для системи ППО наукових проблем;
" започаткування систематичних науково-практичних конференцій і семінарів і за їх результатами - збірників наукових праць;
" розробка системи стимулювання наукової діяльності ОІППО, зокрема, безкоштовні публікації, сприяння у вступі до аспірантури, докторантури тощо;
" започаткування систематичних семінарів для проректорів ОІППО з наукової роботи, зокрема, з метою узгодження планів наукових досліджень.
Список використаних джерел
1. Жерносек І.П., Колібабчук В.В. Організація відділом освіти науково-методичної роботи в районі: Навч.-метод. посібник. - К., 2001. - 104 с.
2. Коломінський Н.Л. Психологічні проблеми формування змісту підвищення кваліфікації менеджерів освіти / Актуальні проблеми психології. Том 1: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. - Київ: Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 2001. Випуск 1. - С. 150-157.
3. Координация научной медицинской информации по проблеме союзного значения: Методические рекомендации / Под ред. Дубининой Е.И. - М.: ВНИИММТИ, 1976. - 38 с.
4. Крисюк С.В. Становлення та розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні. - Автореф… докт. пед. наук. - К., 1996. - 48 с.
5. Маслікова І. Особистісно-розвивальна модель методичної служби // Директор школи. - 2002. - № 7. - С. 13-23.
6. Матушанський Г.К. концептуальным основам системы непрерывного образования вузовских преподавателей // Alma mater. - 2000. - №11. - С. 40-41.
7. Мельниченко О.С. Модель неперервної педагогічної освіти в регіоні // Рідна школа. - 1994. - №3-4. - С. 34-36.
8. Моисеев В. Непрерывное образование: принципы и парадигма // Горизонты образования. - 2002. - №1. - С. 17-20.
9. Научная деятельность в системе современной культуры: Сб. научн. трудов / Отв. ред. Мархинин В.В. - Новосибирск, 1987. - 242 с.
10. Научная деятельность: структура и институты / Под ред. Э.М. Мирского, Б.Г. Юдина. - М.: Прогресс, 1980. - 432 с.
11. Организация науки в социалистических странах / Отв. ред. Бромлей Ю.В. - М.: Наука, 1986. - 128 с.
12. Организация науки в системе высшей школы СФРЮ: Научно-аналитический обзор / Отв. ред. Ракитов А.И. - М., 1990. - 51 с.
13. Организация научно-информационной деятельности / Под ред. Кедровской Л.П. - М.: ИПКИР, 1987. - 94 с.
14. Повышение квалификации педагогических кадров / Под ред. И.Ф. Жерносека, М.Ю. Красовицкого, С.В. Крисюка. - К.: Освита, 1992. - 190 с.
15. Післядипломна освіта в регіоні: стратегія і перспективи. Матеріали наук.-практ. конференції (28 лютого 2002 р.) / Ред. кол.: Є.М. Хриков та ін. - Луганськ, 2002. - 105 с.
16. Післядипломна освіта педагогічних кадрів: проблеми розвитку. Матеріали звітної наукової конф. 31 жовтня - 1 листопада 1996 р. / За ред. М.І. Дробнохода, С.В. Крисюка, Г.А. Дмитренка та ін. - К.: УІПКККО, 1997. - 297 с.
17. Последипломное образование: потребности, проблемы, тенденции: Сб. науч. трудов / Отв. ред. Чернышев А.П. - М.: НИИВО, 1992. - 211 с.
18. Розвиток інститутів удосконалення вчителів як науково-методичних центрів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів / За ред. Жерносєка І.Ф., Красовицького М.Ю. - К.: ЦІУВ, 1991.
19. Шляхи розвитку та вдосконалення системи післядипломної освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 24-25листопада 1994 р. - В 2-х ч. - К.: МО України, УІПКККО, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...