WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Техніко-економічні проблеми виробництва лабораторних комплексів засобів навчання з фізики загальноосвітньої школи - Реферат

Техніко-економічні проблеми виробництва лабораторних комплексів засобів навчання з фізики загальноосвітньої школи - Реферат

Ремонтоздатність.
Визначення першочерговості розробки, виготовлення та постачання до загальноосвітніх навчальних закладів ЗН з фізики потребує детального аналізу забезпеченості, частотності використання та рейтингу важливості засобів навчання. Такий аналіз проведено Інститутом засобів навчання АПН України [2].
Аналіз вартості кабінету фізики
Виходячи з того, що фінансування оснащення кабінету фізики обладнанням загального призначення (меблі, зашторювання вікон тощо) покладено на місцеві органи влади, розглянемо вартість кабінету фізики з точки зору забезпечення обладнанням, яке необхідне для виконання навчальних планів і відноситься до індустрії ЗН. В цьому випадку вартість кабінету (Ск) складається з вартості робочих місць (nСрм), і вартості демонстраційного обладнання (Сдо):
, (1)
де - кількість робочих місць в кабінеті фізики,
Срм - вартість одного робочого місця, обладнання якого забезпечує проведення всіх фронтальних лабораторних робіт (ФЛР), що передбачені державною компонентою навчальних планів, тобто
де m - кількість ФЛР,
i - номер фронтальної лабораторної роботи.
Для врахування можливості використання певної кількості приладів та обладнання, призначеного для виконання ФЛР, для використання у демонстраційному експерименті (ДЕ), введемо поняття відносної вартості одного робочого місця учня (арм)
.
З (1) маємо відносну вартість кабінету (Вк)
(2)
Залежність вартості кабінету від кількості робочих місць (відносно вартості демонстраційного обладнання) при різних а наведено на рис. 6.
Рис. 6
Верхній графік побудовано для значення параметру а = 0,8.
Відносно вартості одного робочого місця маємо:
Залежність вартості кабінету від кількості робочих місць (відносно вартості одного робочого місця) при різних а наведено на рис. 7.
Рис. 7
Верхній графік побудовано для значення параметру а = 0,2.
Залежність відносної вартості демонстраційного обладнання від кількості робочих місць кабінету та різни значень а наведено на рис. 8.
?
Рис. 8
Верхній графік відповідає а = 0,2.
Залежність відносної вартості робочого місця від кількості робочих місць кабінету та різних значень а наведено на рис. 9.
Рис. 9
Верхній графік для значення параметру а = 0,8.
Аналіз показує, що вартість кабінету суттєво залежить від кількості робочих місць та тієї частки обладнання для ФЛР, які можуть бути використані в процесі ДЕ. З рис. 9 можна побачити, що частка такого обладнання раціональна вже при а = 0,5. До такого обладнання багатоцільового призначення можна віднести обладнання та прилади, розміри яких надають можливості використовувати їх як в ФЛР, та і в ДЕ, що має бути враховано підчас визначення параметрів і технічних характеристик відповідного обладнання.
Аналогічний аналіз можна провести для тієї частки обладнання для ФЛР, яка може бути використана для проведення фізичного практикуму (ФП), вартість якого позначимо Сфп:
.
Комплектація робочого місця учня для виконання ФП здійснюється за рахунок обладнання для ФЛР з залученням додаткового обладнання з різних комплектів для ФЛР. У цьому випадку значення параметру в може досягати 0,95.
Проблема оптимізації переліку лабораторних робіт з фізики середньої школи
Оптимізація переліку фронтальних лабораторних робіт і робіт фізичного практикуму може бути здійснена в напрямах:
1. Зменшення кiлькостi фронтальних робiт за рахунок перенесення їх частини до демонстрацiйного використання та у галузь "Технологiї".
2. Зменшення робiт практикуму за рахунок вилучення робiт iнженерного спрямування (наприклад, тих, що стосуються визначення параметрів технічних пристроїв).
3. Запровадження лабораторних робiт у моделюючих середовищах на базі спецiально розроблених педагогічних програмних засобів (ППЗ).
4. Формування фізичного практикуму з робiт, якi є розширенням фронтальних лабораторних робiт у напрямках:
- збiльшення параметрiв, що визначаються / вивчаються;
- визначення похибок вимiрювань (у тому числі з використанням спеціалізованих програмних засобів);
- графiчного презентування результатів експериментів (у тому числі з використанням спеціалізованих програмних засобів);
- графiчного та аналiтичного аналiзу явищ, що вивчаються.
5. Унiфiкацiї змісту та структури "Iнструкцiй для лабораторних робіт", "Інструкцій для робіт фізичного практикуму" для рiзних типів фронтальних робiт та робіт фізичного практикуму.
6. Всi фронтальнi лабораторні роботи та роботи фізичного практикуму мають вивчати фiзичнi явища та процеси.
7. Роботи практикуму мають бути дослiдницькими. Фізичний практикум, сформований як продовження фронтальних робiт, забезпечує наступнiсть, поширення знань, вмiнь та навичок, спрямований на формування дослiдницької компоненти навчальної дiяльностi.
Все це надасть відчутного зменшення перелiку обладнання. Але треба дотримуватися педагогiчної доцiльностi змiни структури та складу перелiку фронтальних робiт та практикуму.
Системоутворюючі фактори, що відображають педагогічну доцільність:
1. Вiдповiднiсть змiсту курсу фiзики.
2. Вiдповiднiсть рiвневостi, фаховій спрямованостi.
3. Доступність для виконання робіт учнями вiдповiдноговiкового рiвня.
4. Використання у наступнiй роботi навичок, що здобутi ранiше (при виконаннi попереднiх робiт).
5. Усунення дублювання (у тому числi i у практикумі).
Результати досліджень надали змогу сформулювати такі висновки:
1. Низька ймовірність можливості проведення лабораторних та практичних робіт з фізики, біології та хімії не забезпечує досягнення освітніх цілей, які закладені у навчальних планах загальноосвітніх навчальних закладів України.
2. Необхідна державна підтримка комплексних наукових досліджень, які мають бути спрямовані, в першу чергу, на оптимізацію переліків засобів навчання, що забезпечать можливість організації у загальноосвітніх навчальних закладах сучасного навчального середовища.
3. Перегляд змісту та структури обов'язкових лабораторних та практичних робіт доцільно, на наш погляд, здійснювати з урахуванням можливостей інформаційних і комунікаційних технологій.
4. Враховуючи великі матеріальні витрати, якими супроводжується розробка, виготовлення та впровадження нових засобів навчання, необхідне створення вітчизняної індустрії розробки, виготовлення та сервісного обслуговування засобів навчання.
5. Реалізація у системі шкільного навчального експерименту сучасних педагогічних, структурно-функціональних і техніко-технологічних можливостей має забезпечити створення і розвиток у загальноосвітніх навчальних закладах сучасного навчального середовища.
Cписок використаних джерел
1. Грабовецький Б.Є. Економічне прогнозування та планування: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 188 с.
2. Жук Ю.О. Засоби навчання як параметр освітнього простору // Фізика та астрономія в школі. - 2003. - № 1. - С.13-18.
3. Крулехт М.В., Тельнюк И.В. Экспертные оценки в образовании: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. - М.: Издательский дом "Академия", 2002. - 112 с.
4. Савченко Н.Н. Технико-экономический анализ проектных решений. Учебное издание. - Издательство "Экзамен", 2002. - 128 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...