WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Техніко-економічні проблеми виробництва лабораторних комплексів засобів навчання з фізики загальноосвітньої школи - Реферат

Техніко-економічні проблеми виробництва лабораторних комплексів засобів навчання з фізики загальноосвітньої школи - Реферат

органiзацiйно-технiчних форм використання ЗН;
3. Розробка педагогiчних методик ефективного використання ЗН:
- визначення змiсту iнформацiйних функцiй, дидактичної ролi i призначення рiзних видiв ЗН;
- встановлення педагогiчних основ комплексного застосування ЗН;
- визначення призначення i мiсця ЗН при використаннi комп'ютерної технiки i нових iнформацiйних технологiй навчання в школi;
- проведення педагогiчних, фiзiологiчних дослiджень з порiвняльної ефективностi рiзних видiв ЗН та методик їх використання;
- розробка системи побудови оптимальних методик застосування ЗН.
4. Створення системи доставки ЗН та необхiдного обладнання до шкiл.
Як показують спроби вiдновлення системи розробки, виробництва i постачання шкiл ЗН, що раніше iснувала в СРСР, це не можливо з двох основних причин:
- централiзована система розробки виробництва i постачання ЗН була регiонально розподiленою, i сьогоднi бiльшiсть її найважливiших компонентiв виявилися за кордоном;
- вона не є ефективною в нових умовах розвитку суспiльства.
Як показують вищенаведені розрахунки, за iснуючими сьогоднi цiнами для забезпечення лише 50% середнiх закладiв освiти України ЗН вiдповiдно до існуючих перелiкiв ЗН необхiднi кошти в обсязi близько 2,5 млрд. гривнiв. Тому для мiнiмiзацiї цих витрат важливе значення має функціонування спецiального механiзму утворення цiн на серiйне виробництво ЗН. Практика показує, що до цiєї системи треба залучити вiдповiднi управлiння та вiддiли Мiнiстерства освiти і науки України, пiдроздiли обласних та районних управлiнь i вiддiлiв освiти, обласнi iнститути удосконалення вчителiв.
5. Створення iнформацiйного банку даних розробки та впровадження ЗН у школи України для можливості здiйснення:
- аналiзу сучасних методик викладання i розробки та впровадження ЗН у школи України;
- визначення потреби шкiльної системи освiти у спецiалiстах та викладачах, якi володiють методикою i технікою використання ЗН нового поколiння;
- аналiзу потреби шкiл України у ЗН та методичних розробках щодо їх ефективного використання;
- контролю функцiонування процесу розробки та серiйного виробництва ЗН;
- аналiзу iнформацiї про перспективи розвитку ЗН в цiлому з використанням мiжнародних показникiв;
- статистичного облiку ЗН, їх найменувань, загальних методичних можливостей та педагогiчного призначення.
6. Створення системи фiнансування програми розробки. Основне її завдання -забезпечити видiлення вiдповiдних коштiв на комплексне i безперервне виконання заходiв та завдань індустрії ЗН.
Загальна сума коштiв, необхiдна для виконання програми, складається з витрат:
- на проведення науково-дослiдних робiт по створенню нових та удосконаленню iснуючих ЗН, а також розробку їх методичного забезпечення для ефективного використання у шкiльному навчальному процесi;
- на серiйне виробництво ЗН та розробку методичного забезпечення до них.
- на проведення сертифiкацiйної оцiнки ЗН, їх розподiл та доставку до шкiл України.
7. Побудова нової системи розробки, виробництва та постачання ЗН, яка б:
- гнучко реагувала на рiзноманiтнiсть дiнамiчної змiни напрямiв розвитку освiти;
- вiдповiдала вимогам кiнцевого користувача;
- створила вiдкритий ринок ЗН на основi конкуренцiї за якiсть, своєчаснiсть поновлення номенклатури ЗН i цiни на них;
- дозволяла державi впливати на процес формування громадянина i спецiалiста, в тому числi i через ЗН.
Побудова такої системи можлива еволюцiйним шляхом з поетапною реалiзацiєю.
Перший етап має бути спрямований на вiдновлення системи розробки та виробництва iснуючих ЗН i насичення ними шкiл, так як рiвень забезпеченості останнiх наблизився до критичної межi.
Другий етап має бути спрямований на розробку основних принципiв i напрямкiв створення ЗН нового поколiння як головного компоненту нових технологiй навчання.
Наступнi етапи мають бути спрямованi на побудову i розвиток системи матерiального постачання шкiл України, яка вiдповiдає умовам соцiального розвитку суспiльства i змiнi напрямку розвитку шкiльної освiти.
В основi реалiзацiї завдань індустрії ЗН повинно лежати формування i динамiчна пiдтримка державних вимог i критерiїв оцiнки дiяльностi i якостi розробки та виробництва ЗН, яка повинна забезпечити:
1. Дотримання державних вимог i визначених критерiїв через державнi програми, державнi i галузевi стандарти на розробку, виробництво i постачання ЗН на основi нормативiв матерiально-технiчного забезпечення, якi необхiдно сформулювати i затвердити.
2. Побудову i пiдтримку правової i нормативної бази ринку розробникiв i виробникiв ЗН, якiй функцiонує на основi конкуренцiї якостi, забезпеченнi досягнення цiлей загальної середньої освiти та зниження цiни.
3. Контроль за дотриманням державних вимог та державної полiтики у шкiльнiй освiтi, який може здiйснюватися через систему акредитацiї навчальних закладiв, систему сертифікації та стандартизацiї продукцiї, а також з боку громадських структур та об'єднань. Особлива увага повинна придiлятися засобам навчання, якi передбаченi для забезпечення предметiв державного компоненту шкiльної освiти.
4. Створення органiзацiйної структури пiдтримки державної полiтики у галузi розробки, виготовлення та впровадження у навчальний процес ЗН нового поколiння. Ця структура повинна спиратися на органи управлiння освiтою та органи громадського самоврядування, що визначаються законом України "Про освiту".
В цей же час органiзацiйно-технологiчна схема проходження ЗН крiзь всi етапи життєвого циклу пов'язана з участю багатьох органiзацiй та служб, що вже iснують, а також тих, створення яких доцiльне.
5. Органiзацiя науково-дослiдних та конструкторськiх робiт в галузi розробки та впровадження ЗН нового поколiння.
Проблема швидкого насичення шкiл необхiдними ЗН сьогоднi може бути вирiшена за рахунок їх унiфiкацiї, типiзацiї, модульностi, широкого впровадження у навчальний процес засобiв нових iнформацiйних технологiй. Сьогоднi здiйснюється спроба широкого залучення вчителiв до процесу створення вiтчизняних зразкiв ЗН. Але, на жаль, лише завдяки ентузiазму та громадському обов'язку. Важливим також є залучення до вирiшення поставлених проблем наукового потенцiалу НАН України та АПН України, вищих навчальних закладiв, iнститутiв та пiдприємств-виробникiв рiзних галузей господарства і форм власності.
Названi заклади i пiдприємства повиннi бути задiянi на всіх етапах процесу вирiшення проблеми якостi ЗН, якi створюються за традицiйно iснуючими зразками i, особливо, в процесi переходу на ЗН нового поколiння.
6. Вирiшення проблем фiнансування поетапної реалізації завдань індустрії ЗН.
У вiдповiдностi з Конституцiєю України та Законом України "Про освiту" основним джерелом фiнансування загальної освiти має бути бюджет. На сучасному етапi виникають проблеми централiзованого фiнансування виробництва ЗН з бюджету, який швидко спустошується. Вихiд з цього становища бачиться у комплексно-цiльовому пiдходi до фінансування найбiльш важливих (першочергових) ЗН.
Одним з шляхiв реалiзацiї такого пiдходу є інтеграція коштiв мiсцевих бюджетiв на виробництво i доставку окремих ЗН до шкiл. Сьогодні в обласних, районних органах управлiння освiти i окремих навчальних закладах існують можливостi для придбання ЗН нового покоління.
Однак свiтовий досвiд показує, що найбiльш

 
 

Цікаве

Загрузка...