WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблеми розвитку контрольно-оцінювальних умінь учнів в процесі навчання фізики в умовах комп’ютерно-орієнтованого середовища - Реферат

Проблеми розвитку контрольно-оцінювальних умінь учнів в процесі навчання фізики в умовах комп’ютерно-орієнтованого середовища - Реферат

процесу. Маніпулювання об'єктами віртуальної реальності, напевне, формує систему прийняття рішень на основі контрольно-оцінювальних дій, які здійснює учень на основі аналізуповедінки математичної моделі [7, 9].
Відомо, що існують досить ефективні системи підготовки операторів, де спеціальні тренажери, побудовані на основі віртуального моделювання ситуацій у керованих об'єктах, дозволяють розвивати в операторів певні навички поведінки в різних ситуаціях [4]. Часто доцільність застосування віртуального фізичного експерименту в середній школі обґрунтовується саме існуванням вищеописаних тренажерів. Таке порівняння, на наш погляд, не може бути коректним в силу того, що завдання й цілі застосування порівнюваних систем принципово різні, хоча й ті й інші системи призначено для навчання. У той час, як оператори освоюють моделі поведінки штучно створених технічних систем у штучно створеному для цього середовищі, учневі пропонують у штучній системі вивчати фізичну реальність, "поведінка" якої визначається незалежними від людини законами природи. Очевидно, що тут є методологічне протиріччя, прояв якого тільки на перший погляд не впливає на кінцеві результати їх застосування. Крім того, навчальне дослідження розглядається в педагогіці як діяльність, спрямована на створення якісно нових цінностей, важливих для розвитку особистості, на основі самостійного придбання учнями суб'єктивно нових, значимих для них знань. Відповідно із цим принципово відрізняються методики використання комп'ютерно-орієнтованих засобів [5, 20].
Останнім часом одержує все більшого поширення застосування засобів ІКТ для математичної обробки й графічної презентації результатів натурного лабораторного дослідження. Саме такий підхід до організації комп'ютерно-орієнтованої лабораторної роботи дає можливість для повноцінного формування в учня системи контрольно-оцінювальних умінь.
Наприклад, в результаті використання установки, наведеної на рис. 2 (без узгоджувального пристрою), учень заповнив таблицю експериментальних значень залежності пройденого шляху від часу у випадку рівноприскореного руху без початкової швидкості (рис. 5).
Година рухові, (с) Пройдений шлях, (м)
1 2,43
2 9,72
3 21,87
4 38,88
5 60,75
6 87,48
Рис. 5. Таблиця експериментальних значень залежності пройденого шляху від часу
Використання стандартного застосування Excel дає можливість одержати на екрані комп'ютера графік шуканої залежності (рис. 6). Побудова лінії тренда дає можливість одержати апроксимацію і на її основі визначити прискорення руху (у цьому випадку а = 4,86 м/с2).
Рис.6. Графік залежності пройденого шляху від часу
На рис. 7 наведений приклад використання педагогічного програмного засобу (ППЗ) GRAN1, якими комплектуються класи-комплекси шкільних кабінетів інформатики України [6, 7]. Автоматична апроксимація, передбачена в даному програмному засобі, також допомагає визначити шукане прискорення руху.
Рис. 7. Приклад використання педагогічного програмного засобу GRAN1
І у випадку використання застосування Excel, і у випадку використання ППЗ GRAN1, учень на кожному етапі роботи має можливість контролювати й оцінювати власні дії, приймати рішення на основі аналізу ситуації.
Висновки.
1. Для правильного формування контрольно-оцінювальних умінь учнів у комп'ютерно-орієнтованому середовищі велике значення має порядок використання засобів навчальної діяльності на базі ІКТ.
2. На перших етапах застосування засобів навчальної діяльності на базі ІКТ доцільним є застосування таких засобів, які дають можливість учневі контролювати й оцінювати власні дії на кожному етапі дослідження.
3. Застосування лабораторних установок різного ступеня автоматизації, а тим більше віртуального комп'ютерного фізичного навчального експерименту, припускає достатню сформованість в учнів контрольно-оцінювальних умінь.
Список використаних джерел
1. Анциферов Л.И. ЭВМ в обучении физике. - Курск: КГПИ, 1991. - 181с.
2. Апатова Н. В. Информационные технологии в школьном образовании. - М.: ИОШ РАО, 1999. - 228 с.
3. Беспалько В.П.. Образование и обучение с участием компьютеров педагогика третьего тысячелетия. -М.: Изд-во Московского психолого-социального института. - 2002. - 352 с.
4. Венда В.Ф. Инженерная психология и синтез систем отображения информации. - М.: Машиностроение, 1975. - 395 с.
5. Гончарук С.К., Жук Ю.А., Тимофеев Г.Ю. Концептуальная модель интеллектуального взаимодействия в обучающих системах / Вестник КПИ. - Сер. Автоматика и электроприборостроение. -№ 30. - 1993. - С. 132-138.
6. Жалдак М. И. GRANІ - математика для всех (компьютеры + программы). - 1995. - № 5(20). - С. 72-76.
7. Жук Ю.О. Використання засобiв нових iнформацiйних технологiй у навчальнiй дослiдницькiй дiяльностi // Фізика та астрономія в школі. - 1997. - № 3. - С. 4-7.
8. Жук Ю.О. Використання засобів нових інформаційних технологій для графічного репрезентування фізичних процесів при викладанні фізики у середній школі // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. - Київ, 1997. - Вип. 21. - С. 133-136.
9. Жук Ю.О. Дослідження впливу інформаційних і комунікаційних технологій на формування особистісних якостей учнів загальноосвітніх навчальних закладів // Вересень. - 2003. - №1(23). - С. 18-22.
10. Жук Ю.О. Інформаційні технології у вивченні фізики / Технології неперервної освіти: проблеми, досвід, перспективи розвитку / Зб. статей. - Миколаїв, 2002. - С. 28-31.
11. Жук Ю.О. Організація навчальної діяльності у комп'ютерно-орієнтованому навчальному середовищі / Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія. - К.: Атіка, 2005. - С. 195-205.
12. Жук Ю.О. Організація навчальної дослідницької діяльності у процесі викладання фізики в середній школі з використанням комп'ютерно-орієнтованих систем навчання / Наукові записки. Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2001. - С.118-125.
13. Жук Ю.О. Особливості використання графічних представлень фізичних процесів засобами нових інформаційних технологій // Фізика та астрономія в школі. - 1997. - № 4. - С.
14. Жук Ю.О. Психолого-педагогічні проблеми організації навчальної діяльності у комп'ютерно-орієнтованому навчальному середовищі / Інформаційно-комунікаційні технології у середній і вищий школі // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Київ - Ізмаїл, 2004. - С.57-59.
15. Жук Ю.О., Соколюк О.М. Характерні ознаки структури комп'ю-терно-орієнтованого навчального середовища / Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю. Бикова, Ю.О. Жука / Інститут засобів навчання АПН України. - К.: Атіка, 2005. - С. 100-109.

 
 

Цікаве

Загрузка...