WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічне управління процесом формування професійних компетентностей студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів - Реферат

Педагогічне управління процесом формування професійних компетентностей студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів - Реферат

повного виконання плану практики та її об'єктивної оцінки. Створені в "Бізнес-інкубаторі" віртуальні підприємства за напрямками та видами діяльності повністю відповідають вимогам всебічної підготовки спеціаліста відповідного рівня, зорієнтованої на підтримку студентів та випускників, котрі мають бажання розпочати свою справу, свій бізнес.
У той же час основним принципом формування оптимальної моделі навчально-виховного процесу в НМЦ "Бізнес-інкубатор" є регулюючий підхід, який сприяє розв'язанню триєдиної задачі:
" задоволення потреб суспільства у висококваліфікованих спеціалістах;
" відповідність рівня підготовки спеціалістів запитам ринку праці регіону;
" відповідність освітянського процесу потребам особистості в освіті та професійному самовизначенні.
На першому етапі модель навчального центру мала вигляд, поданий на рис. 1.
Рис. 1. Модель навчального центру
У процесі становлення "Бізнес-інкубатора" певним чином вимальовувалась його структура, відповідно з якою студент проходить практично всі етапи своєї майбутньої ділової кар'єри: від початкового (наприклад, бухгалтер-касир) до найвищого регіонального (наприклад, начальник фінансового управління).
Реалізація поставлених у "Бізнес інкубаторі" задач здійснюється завдяки новим технологіям навчання, де основу складає структурне навчання, зокрема моделювання та рольові ігри. Такий прийом відіграє подвійну роль: з одного боку, це джерело знання для студентів, полігон для апробації викладачем нових нестандартних форм і методів, а, з іншого, - можливість перевірити різні варіанти рішень на основі застосування набутих студентами знань та навичок.
Під час занять у "Бізнес-інкубаторі" широко використовуються проблемний метод та інтегровані заняття. Плануючи проблемні ситуації, викладачі враховують, які проблеми можуть бути розв'язані студентами самотужки, а які - за допомогою консультанта-практика (яким є студент-заочник старшого курсу) чи за допомогою викладача. Таким чином, склалася певна система створення й вирішення проблемних ситуацій у ході занять. Цьому сприяють бінарні та інтегровані заняття. Наприклад, майбутні бухгалтери та правознавці разом знаходять правильні рішення проблем, пов'язаних з господарським правом.
Підготовка майбутнього фахівця в "Бізнес-інкубаторі" максимально індивідуалізована, зорієнтована на спроможність конкретної особистості на задоволення власних потреб у вибраному напрямку майбутнього фаху. Відкриття своєї справи вимагає неабиякої мужності навіть у найкращі часи: мужності ризикнути та вкласти свої власні кошти в якусь ідею, мужності зіткнутися з конкурентами, мужності прямо подивитись в обличчя невідомому майбутньому.
На підставі прогнозованих ситуацій студенти виконують курсові та дипломні роботи. Не ризикуючи існуванням віртуального підприємства, студент може випробувати новітні підходи до становлення та подолання кризових ситуацій у бізнесі. Приміром, адвокатська контора здійснює абонементне обслуговування клієнта або існує за рахунок виконання разових угод, а, можливо, й завдяки створенню цільової проектної групи чи Асоціації, яка б досліджувала ринок та сприяла "оздоровленню" різних фірм регіону.
Створення сприятливого середовища спеціальної професійної підготовки - одна з цілей діяльності "Бізнес-інкубатора". У перспективі до його складу планується ввести на договірних умовах конкретні фірми чи підприємства. Потенційними клієнтами можуть бути виробники нової продукції, інноваційні фірми з розробки нових ідей, представники різних підприємницьких структур та інші.
На цьому етапі мета діяльності "Бізнес-інкубатора" стає більш практичною: надання клієнтам різного виду послуг, розробка та експертна оцінка бізнес-планів, маркетингові дослідження, формування бази даних із питань оподаткування і т. п., співробітництво з підприємницькими структурами для залучення в галузь освіти і науки капіталу, просування на ринок наукових розробок, активізація творчого пошуку студентської молоді, створення нових робочих місць.
Уже сьогодні можна говорити про перші результати діяльності "Бізнес-інкубатора".
" Численна когорта студентів, в основному ІІ-V курсів, зможуть краще за інших адаптуватись до швидкозмінних умов ринку, про що свідчать дані психологічного тестування, проведеного нашими викладачами.
" Накопичена певна інформаційно-методична база (законодавчі та нормативні документи, методичні розробки, інформаційні системи й технології обліку тощо).
" Виявився й суттєвий недолік: відсутність коштів, за допомогою яких можна було б кредитувати студентів чи випускників для початку (відкриття) власної справи. В усьому світі такими бізнес-інкубаторами опікуються різні громадські організації чи благодійні фонди, або різноманітні спонсори, у нас таких украй мало.
Педагогічна новизна та ефективність діяльності "Бізнес-інкубатора" базуються на критеріях поєднання якості та корисності навчання з використанняммодельованих ситуацій і постійних рольових ігор, за допомогою яких створюються неординарні ситуації, що вимагають від студента прийняття нестандартних рішень.
Науковість та практична спрямованість полягає в систематизації знань, умінь, навичок як власних, так і набутих іншими, що стимулює до створення сприятливих умов якісної підготовки та практичної підтримки фахівців на стадії становлення та критичних моментів розвитку інноваційного бізнесу.
Накопичений досвід є підставою для планування подальшого розвитку "Бізнес-інкубатора" як структурного підрозділу науково-дослідної лабораторії, де досліджуються проблеми управління процесом формування професійних компетентностей студентів вищих навчальних закладів. Якщо погодитися з тим, що професійна освіта особистості виявиться в "цілості", а не в категоріях її специфічних функцій, які розглядали випускника не як спеціаліста, здатного до певної професійної діяльності, а "як абстрактну робочу силу", то наше завдання - надати студентові можливість не лише засвоювати знання, а й навчити його застосовувати їх на практиці відповідно до потреб.
Практика та уроки функціонування студентського "Бізнес-інкубатора" дозволяють зробити певні попередні висновки:
" ця діяльність мусить мати постійне наукове забезпечення (аналіз і своєчасне корегування) й безпосередню участь у ній кожного викладача;
" діяльність "Бізнес-інкубатора" має бути систематичною, чітко спланованою й бути під постійним контролем адміністрації, навчально-методичної чи вченої ради ВНЗ;
" після опрацювання набутий досвід може поєднуватись із досвідом інших бізнес-інкубаторів, аж до створення їх мережі, у тому числі й за допомогою засобів Інтернету;
" логічним і перспективним видається створення в "Бізнес-інкубаторі" студентського бюро працевлаштування.
Наша практика цілеспрямованої підготовки сучасного спеціаліста переконує нас у необхідності її продовження й розвитку, адже пошук лише тоді виправданий, коли він безперервний і коли дає бажані результати.
Список використаних джерел
1. Герасимчук В.І. Роль викладача вищого навчального закладу у формуванні спеціаліста і патріота. // Пост Методика. - 1999. - №1. - С. 50-51.
2. Кравченко М.О. Розвиток кадрової складової інноваційного потенціалу підприємства // Економіка та держава. - 2006. - №3. - С. 75-76.
3. Мельник Л.П. Психологія управління. - К.: МАУП, 2002. -174 с.
4. Поясок Т.Б. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю у вищих навчальних закладах: Дис. … канд. пед. наук. - К., 2004. - 267 с.
5. Решетняк Е.В. Школьное экономическое образование в Украине. // Пост Методика. - 1999. - №3. - С. 8-12.
6. Романовський О.О. Теорія і практика зарубіжного досвіду в підприємницькій освіті України: Монографія. - К.: Деміур, 2002. - 400 с.
7. Теорія і практика маркетингу в Україні: Монографія / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак, В.Я. Кардаш, В.П. Пилипчик та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АПН України А.Ф. Павленка. - К.: КНЕУ, 2005. - 584 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...