WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічне управління процесом формування професійних компетентностей студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів - Реферат

Педагогічне управління процесом формування професійних компетентностей студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів - Реферат


Реферат на тему:
Педагогічне управління процесом формування професійних компетентностей студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів
На зламі тисячоліть в освіті спостерігається комплекс досить складних та важливих проблем, зумовлених динамічністю науково-технічного прогресу, соціально-економічних перетворень. Звідси випливають якісно нові вимоги до організації й здійснення освітнього процесу в навчальних закладах, які мають сприяти формуванню фахівця, конкурентоспроможного та мобільного на європейському ринку праці, здатного адаптуватися до стрімких змін і готового навчатися впродовж усього життя.
Сучасний етап розвитку України, становлення ринкової економіки об'єктивно вимагають відповідної економічної культури, нових економічних знань. Специфіка середовища, пов'язана з трансформацією економічних відносин усередині нашого суспільства, посилення процесів інтеграції й інтернаціоналізації у світовій економіці в цілому, гармонійною частиною якої стає Україна, вимагає особливих якостей від особистості, яка діє в ній [5].
Забезпечення в Україні сталого економічного зростання, широке запровадження наукомістких технологій на сучасному етапі розвитку людської цивілізації суттєво підвищують вимоги до якості робочої сили, здатності працівників постійно набувати нових знань, умінь та практичних навичок [2].
Розвиток ринкових відносин в Україні дав поштовх до становлення і розвитку конкурентного ринку освітніх послуг. За таких умов попит працедавців на спеціалістів певного фаху обумовлює основні стандарти якості освітніх програм, які продукують вищі навчальні заклади освіти.
Загальне прямування України в напрямі Європейського Союзу не має сенсу без попереднього підвищення ефективності діяльності підприємств з виробництва кінцевого продукту, який задовольняє у найкращий спосіб певні суспільні потреби. Це означає, що якомога більша кількість підприємств повинна переходити на європейські стандарти якості ISO 9001.
Сучасний ринок праці, сучасні умови господарювання висувають підвищені вимоги за всіма його складовими до спеціаліста і його кваліфікації, включаючи зміни в системі освіти і підготовки кадрів [3].
Курс на загальноєвропейський рівень розвитку був узятий нашою державою ще 1992 року, коли система вищої освіти України започаткувала низку прогресивних реформ, результатом яких стало вдосконалення нормативно-правового та методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою - перехід до гуманістично-інноваційної парадигми освіти, упровадження нових освітніх стандартів, уведення рівневої системи підготовки фахівців, оновлення змістової частини навчальних програм, запровадження системи контролю якості через ліцензування й акредитацію тощо. Соціально-економічні перетворення в Україні визначили принципово нові пріоритети розвитку системи освіти і вимоги до рівня професійної підготовки майбутніх фахівців. У Державній національній програмі "Освіта" ("Україна ХХІ століття"), Національній доктрині розвитку освіти наголошено на необхідності забезпечення високої якості професійної освіти, конкурентоспроможності та мобільності випускників вищих навчальних закладів на ринку праці. Виникає необхідність пошуку нових моделей і підходів до професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема, економічного профілю, від якості знань і вмінь яких значною мірою залежить економічний розвиток нашої країни. За таких умов переосмислення змісту, форм і методів професійної підготовки фахівців, спрямування її на врахування сучасних соціально-економічних реалій має важливе загальнодержавне значення [4].
Приєднання до Болонського процесу, тобто до загальноосвітнього простору - це не данина євро моді, а наша нагальна внутрішня потреба, обумовлена запитами ринку праці та загальносвітовими тенденціями розвитку освітньої діяльності 7 . Відтак, проблема трансформації вищої освіти в контексті вимог Болонського процесу є надзвичайно актуальною.
Основний зміст Болонської декларації полягає в тому, що країни-учасниці зобов'язалися протягом 10 років (до 2010 р.) привести свої освітні системи у відповідність до єдиного стандарту. Ось як звучать засадничі позиції учасників конвенції в тексті Болонської декларації: ""Європа знання" - це сьогодні широко визнаний і нічим не замінний фактор соціального і гуманітарного розвитку, абсолютно необхідний компонент для становлення і збагачення поняття "громадянин Європи", забезпечення для європейців можливостей здобуття потрібних компетенцій для відповідності запитам нового тисячоліття, а також розвиток усвідомлення загальних цінностей, що належать до загального соціального і культурного простору".
Разом з тим, було б перебільшенням стверджувати, що ми де-факто вже повністю доросли до європейських стандартів у освіті. Слід виходити з того, що освітня діяльність відповідно до вимог Болонської декларації - це не тільки і не стільки рівні, модулі, експерименти, кредити, рейтинги. Це перш за все - нова філософія освітньої діяльності, це нові принципи організації навчального процесу, новий тип відносин між викладачем і студентом, нові "технології" опанування знань, унеможливлення репродуктивних методів навчання, прозорість навчального процесу і ще багато іншого 7 .
Ставши на шлях самостійного розвитку, наша держава потребує висококваліфікованих спеціалістів, основними рисами яких повинні бути високий професійний рівень знань, уміння й бажання брати на себе відповідальність під час прийняття рішень, здатність у рамках своєї посади стимулювати працю та соціальний розвиток колективу тощо. Вищеназвані риси дають можливість спеціалісту самореалізувати себе, внести в процес праці щось нове, індивідуальне, проявити свої здібності, отримати задоволення від самого процесу праці [1].
Світовий досвід з об'єктивною необхідністю підійшов до завдання першочергової значимості - формування конкурентноздатної особистості, спроможної до ефективної самореалізації в ринкових умовах розвитку суспільства, якій притаманне вміння бачити наперед, об'єктивно оцінювати майбутнє й виконувати відповідні дії [6].
Саме тому метою професійної освіти як одного з базових чинників економічного зростання України, престижності на міжнародній арені, є підготовка ефективного і конкурентоспроможного спеціаліста, здатного легко, за короткий термін та з малими нервовими затратами адаптуватись до умов виробництва в усіх його видозмінах, готового до виконання багатоаспектних професійних обов'язків та гнучкості у разі їх видозміни, успішного управління подіями, ситуацією, ділянкою роботи в умовах глобалізованого ринку з його динамікою, турбуленцією, високим рівнем технологій та ін.
Сьогодення вимагає такої системи професійної підготовки фахівців, яка б гнучко реагувала на кон'юнктуру ринку праці і разом з тим була економічно стійкою, соціально захищеною та конкурентоспроможною.
Вимогою часу є глобалізація освіти: апеляція до світових тенденцій створення глобальних ринків, становлення нової інформаційної ситуації іперетворення знань в безпосередню продуктивну силу. Нові інформаційні технології, широкі можливості Інтернету і зростаюче значення освіти за ситуації, коли знання застарівають з катастрофічною швидкістю, породили принципово нові відносини в національних системах освіти, послуг, що поступово трансформуються в глобальні ринки освітніх послуг. Концепція знань, що змінилася, вимагає зміни педагогічних способів його передавання, проте ці процеси не співпадають за часом. Жорсткі схеми наочно організованих знань, які передаються від педагога до студента в спеціальних освітніх інститутах, мають мало загального з потребами ринків праці та тенденціями розвитку освітніх систем.
На нашу думку, освіті, яка будується на неперервному процесі пізнання дійсності, внутрішньо притаманний кризовий стан. Природа цього явища в загальному вигляді зрозуміла, її суть полягає в неможливості досягнення абсолютного знання: з кожним новим кроком пізнання розширюються межі непізнаного. Так само й вища освіта, зокрема професійна, не

 
 

Цікаве

Загрузка...