WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особистісні аспекти використання засобів ікт в навчанні математики - Реферат

Особистісні аспекти використання засобів ікт в навчанні математики - Реферат

і до змісту шкільної математики. Як зазначає М.І. Бурда, це викликало необхідність включення до шкільного курсу математики елементів дискретної математики, зокрема, комбінаторики, елементів математичної логіки в прикладному аспекті, елементів теорії графів тощо. Наприклад, в підручнику [10] при вивченні теми "Наближене обчислення інтегралів" школярам пропонуються блок-схеми методу прямокутників і трапецій, формула Сімпсона.
Зі впровадженням педагогічних програмних засобів навчання математики потребує вирішення проблема підвищення кваліфікації вчителя математики в галузі ІКТ, пошук нових шляхів удосконалення якості його підготовки та перепідготовки, формування уміння поєднувати традиційні методичні системи навчання з комп'ютерно-орієнтованими, використовувати їх для підготовки, супроводу, аналізу, коригування навчального процесу. Використання ППЗ в навчальному процесі має бути доцільним, оптимально виправданим, тому вчителю необхідно бути компетентним в питанні добору раціональних методів та засобів навчання у відповідності до цілей, змісту навчання та індивідуальних особливостей учнів, їх нахилів і здібностей. Необхідним для вчителя в ході використання педагогічних програмних засобів є уміння добирати і разом з учнями формулювати мету дослідження, здійснювати постановку задач, висувати гіпотези самому і спонукати до цього учнів, будувати інформаційні моделі досліджуваних процесів і явищ, аналізувати їх за допомогою ІКТ та інтерпретувати отримані результати, систематизувати, осмислювати і формулювати висновки, узагальнювати спостереження, передбачати наслідки прийнятих рішень та вміти їх оцінювати.
Підготовлений нами на паперовому та електронному носіях посібник допоможе вчителю математики ефективніше використовувати ІКТН з метою формування таких позитивних якостей особистості школяра, як розумова активність, пізнавальна самостійність, пізнавальний інтерес, потреба в самоосвіті, здатність адаптуватися до умов, що змінюються, ініціатива, творчість. В посібнику здійснено короткий огляд послуг нових версій ППЗ GRAN1 і GRAN-2D, підготовлено добірки завдань для виконання за допомогою зазначених засобів, а також DG, GRAN-3D, Advanced Grapher. Завдяки введенню параметрів у функціональні залежності, через створення динамічних креслень та динамічних виразів до них можна ефективно проводити дослідження властивостей функцій, ГМТ тощо; висувати і перевіряти гіпотези, аналізувати отримані результати, систематизувати, узагальнювати. Тобто формувати у школяра навички мислення високого рівня. Значну увагу приділено питанню формування інтелектуально-евристичних здібностей учня в рамках вивчення змістової лінії "Функції". Найбільш широкий спектр завдань представлено для вивчення логарифмічної функції. З кожного пункту слайду здійснено гіперпосилання на слайди презентації, в яких йде детальніший аналіз завдання, підготовка його до застосування ППЗ, а також розміщено графічні об'єкти з гіперпосиланнями на текстові файли, фрагменти конспектів уроків, відповідні ППЗ.
Особлива увага в посібнику приділена розв'язуванню задач з параметрами - дослідницьким мініатюрам, що розвивають інтелектуально-логічні здібності учня. Побудови графіків здійснюються в координатних площинах (х, у) та (х, а). В розробках практичних занять з динамічної геометрії для курсів підвищення кваліфікації вчителів математики висвітлено питання "відкриття" теорем про хорди, про січні, січну та дотичну; вписаний кут, вписаний чотирикутник, теореми Менелая, Чеви, Птолемея та ін. Зокрема, на прикладі теореми Птолемея продемонстровано слайди із завданнями та підказками як для дослідження, так і для доведення. Підказки до ходу розв'язування задач реалізуються через використання спеціальних кнопок "показати/сховати об'єкти", "показати повідомлення", "викликати інший файл". З метою розвитку просторової уяви школяра пропонуються добірки динамічних моделей на побудову перерізів многогранників за допомогою GRAN-2D, DG, PowerPoint. Вплив ІКТ на зміст навчання проявляється у поглибленні міжпредметних зв'язків та використанні задач реального виробничого змісту. За допомогою ППЗ пропонується розв'язати цілу низку задач практичного змісту на екстремум. З цією метою створюються та досліджуються як моделі-функції, так і динамічні креслення, створені за допомогою ППЗ GRAN-2D.
Формувати естетичні якості школяра можна через створення за допомогою ППЗ різноманітних калейдоскопів, що передбачають застосування перетворення площини; через побудову малюнків графіками; розробку орнаментів, побудову креслень до геометричних задач тощо. Допоможуть вчителю ефективно впроваджувати проектні технології запропоновані розробки навчальних проектів. Наприклад, при вивченні теми "Многокутники" варто запропонувати учням виконати роботу над проектом "Геометрія паркетів". Застосування ІКТ в проектних технологіях сприяє розвитку пізнавальної самостійності школярів, формуванню комунікативних здібностей учнів через узгодження дій в процесі збирання, зберігання, опрацювання, подання різноманітних відомостей.
Висновки. Таким чином, при створенні традиційних чи електронних посібників з математики визначальними їх критеріями мають бути відповідність дидактичним принципам, спрямованість змісту на розвиток особистості через забезпечення двох рівнів складності - базового змісту та поглибленого чи додаткового, наявність зразків завдань, відповідей, міркувань тощо. Особистісно зорієнтована технологія навчання як одна з провідних функцій, що забезпечує реалізацію самонавчальної функції посібника, має пронизувати весь посібник.
Список використаних джерел
1. Александров А.Д и др. Геометрия для 8-9 классов: Учебн. пособие для учащихся шк. и классов с углубл. изуч. математики / А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик. - М.: Просвещение, 1991. - 415 с.
2. Бурда М.І. Гуманістична орієнтація змісту підручників з математики // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць / Редкол. - К.: Педагогічна думка, 2003. - Вип. 4. - С. 63-69.
3. Бурда М.І., Савченко Л.М. Геометрія: Навч. посібник для 8-9 кл. шк. з поглиб. вивченням математики. К.: Освіта, 1996. - 240 с.
4. Жалдак М.И., Горошко Ю.В., Винниченко Е.Ф. Математика с компьютером: Пособие дляучителей. К.: РУНЦ "ДИНИТ", 2004. - 251 с.
5. Жалдак М.І., Вітюк О.В. Комп'ютер на уроках геометрії: Посібник для вчителів. - К.: РННЦ "ДІНІТ", 2003. - 168 с.
6. Жалдак М.І. Педагогічний потенціал комп'ютерно-орієнтованих систем навчання математики // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. Зб. наук праць / Редкол. - К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. - Випуск 7. - 2003. - С. 3-16.
7. Мадзігон В.М. Методологія нової освіти // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць / Редкол. К.: Педагогічна думка, 2003. - Вип. 4. - С. 3-7.
8. Мадзігон В.М., Лапінський В.В., Дорошенко Ю.О. Педагогічні аспекти створення і використання електронних засобів навчання // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць / Редкол. - К.: Педагогічна думка, 2003. - Вип. 4. - С. 70-81.
9. Шкіль М.І., Колесник Т.В., Хмара Т.М. Алгебра і початки аналізу: Підруч. для учнів 10 кл. з поглибл. вивч. математики в серед. закладах освіти. - К.: Освіта, 2000. - 318 с.
10. Шкіль М.І., Колесник Т.В., Хмара Т.М. Алгебра і початки аналізу: Підруч. для учнів 11 кл. з поглибл. вивч. математики в серед. закладах освіти. К.: Освіта, 2001. - 311 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...