WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особистісні аспекти використання засобів ікт в навчанні математики - Реферат

Особистісні аспекти використання засобів ікт в навчанні математики - Реферат

настійною є дидактична вимога розвитку інтелектуального потенціалу школяра, що передбачає формування певного стилю мислення, формування уміння приймати оптимальні рішення тощо.
Зі впровадженням інформаційних технологій у навчання математики надзвичайно зростає роль обчислювального експерименту, що застосовується при формулюванні понять, при перевірці відомих тверджень та більш глибоких досліджень. Завдяки дослідницькому методу досягається найбільш високий рівень навчання та проблемності пізнавальної активності, на основі чого в учнів створюються нові пізнавальні навички та потреба у набутті інших. Вчитель стимулює самостійність роздумів і суджень учнів, заздалегідь готує систему запитань, відповідаючи на які, вони самостійно формулюють означення поняття, "відкривають" доведення теореми, знаходять спосіб розв'язування задачі. Залучення учнів до дослідницької діяльності є вагомим аспектом активізації пізнання. Дослідницький метод передбачає самостійний пошук розв'язання пізнавальної задачі. Причому може виявитись потреба, щоб проблему сформулював сам учень, або її формулює вчитель, але учні розв'язують самостійно. Разом з тим ППЗ GRAN зручно застосовувати для формування навичок самоконтролю, перевірки отриманих результатів, наприклад, графічними методами. Адже недооцінка репродуктивної діяльності школярів призводить до того, що в учнів не забезпечується фонд дійових знань, який є необхідною умовою для організації самостійної пізнавальної діяльності, розвитку творчого мислення і продуктивної діяльності.
Дидактичні засоби комп'ютерної підтримки навчального процесу є одним з найважливіших інструментів у роботі вчителя математики. Кількісна недостатність і мала варіативність цих засобів обмежують можливості вчителів у доборі відповідного навчального матеріалу. Зазначимо, що на сьогодні вчителі математики не повною мірою готові до проведення уроків з комп'ютерною підтримкою, бо не мають у достатній кількості методичної літератури і необхідних дидактичних матеріалів. В окремих шкільних підручниках з математики зустрічаються лише приклади обчислень за допомогою мікрокалькулятора, але нема і згадки про те, що ту чи іншу задачу можна розв'язати з використанням систем комп'ютерної математики, виконати певні дослідження математичних моделей з використанням педагогічних програмних засобів. Усунення протиріччя між потенціалом засобів ІКТ для розвитку особистості як творчої для формування позитивних особистісних якостей школяра у процесі навчання математики і реальною педагогічною практикою є соціально значущою проблемою, що потребує вирішення. Необхідними є не лише зміни організаційних форм навчання математики з використанням ІКТ, але й створення нових друкованих підручників, що містили б добірки комп'ютерно-орієнтованих завдань.
В той же час в різнорівневих за змістом підручниках з математики для класів з поглибленим вивченням математики міститься ціла низка завдань, до яких доцільно застосовувати ППЗ DG, GRAN. Однак їх бажано перед тим, як запропонувати школярам, дещо змінити. Найчастіше просто переформулювати із завдання на доведення в завдання на дослідження та обґрунтування. Наведено приклади таких завдань з підручника, де подаються послідовно два варіанти умови.
1. Довести, що медіани ділять трикутник на шість рівновеликих частин. Медіани ділять трикутник на шість частин. Дослідити, чи залежить значення площі вказаних частин від виду трикутника? Порівняти з площею трикутника. Обґрунтувати.
2. Довести, що відстань ортоцентра від якої-небудь вершини трикутника у два рази більша за відстань центра описаного кола від протилежної сторони. Порівняти відстані ортоцентра трикутника від його вершин з відстанями центра описаного кола від протилежних до взятих вершин сторін. Висловити гіпотезу і обґрунтувати її.
3. Довести, що, коли основи висот гострокутного трикутника сполучити, то дістанемо трикутник, для якого висоти першого будуть бісектрисами. Основи висот гострокутного трикутника сполучити. Дослідити, яку властивість мають в отриманому трикутнику висоти першого? Обґрунтувати гіпотезу і сформулювати алгоритм відновлення трикутника, якщо задані основи його висот.
З нашого погляду, в підручнику з геометрії відсоток завдань розвивального характеру переважає над кількістю завдань інформаційного характеру. Пропонувалося також чимало завдань з відкритою умовою. Якщо ж до виконання таких завдань застосувати ППЗ, то можна розраховувати на значне підвищення ефективності навчального процесу. Зазначимо, що не завжди доцільно повністю формулювати умову завдання на дослідження. До визначення задачі формулювання проблеми школярем належить до навчально-творчих задач, які розвивають здібності знаходити потрібні відомості, переносити їх, застосовувати в умовах задачі. За такої постановки завдань шкільний підручник буде більшою мірою зорієнтований не стільки на інформаційну і відтворюючу функції, як на розвивальну функцію, що надзвичайно важливо в умовах нової філософії освіти, коли пріоритетною метою навчання стає розвиток особистості учня засобами навчального предмету.
Розкриваючи особливості гуманістичної орієнтації змісту сучасних підручників з математики, М.І. Бурда [2, 4] зазначає, що, якщо раніше основною функцією математичної освіти була власне математична освіта, то на сучасному етапі на перше місце виходить друга не менш важлива функція - освіта за допомогою математики. Ця функція полягає у спрямуванні змісту предмета на вироблення якостей мислення, необхідних для адаптації і повноцінного функціонування людини в суспільстві, на засвоєння математичного апарату як засобу постановки і розв'язання проблем реальної дійсності. Абстрагування в математиці має на меті створення мислених образів, адекватних практичному досвіду. Особливого значення набуває математичне моделювання. В [2, 6] зазначається, що в підручниках, як правило, пропонуються розв'язуванню завдання вже сформульовані математичною мовою, що розвивають чисто технічні навики. Тоді як зміст навчального матеріалу повинен забезпечувати оволодіння учнями математичною культурою такого рівня, коли освоюються всі етапи застосування математики до розв'язування задач, які виникають у людській практиці (кодування, побудова і дослідження моделі, декодування). Найбільш повно і цілісно реалізується це завдання при розв'язуванні задач на оптимізацію. Тому доцільно збільшити кількість задач на оптимізацію в підручниках з математики. Впровадження засобів ІКТ дозволяє інтенсифікувати процеси навчання і не тільки вивільнити час на розглядання задач математичного моделювання, що природно потребують застосуваннязасобів ІКТ, але й здійснювати при цьому навчання розвиваючими методами. У підручниках із задач оптимізації пропонуються завдання на дослідження з використанням похідної та задачі лінійного програмування. Для їх розв'язування доцільно застосувати ППЗ GRAN і виконувати дослідження моделі як у вигляді функції, так і різноманітних динамічних креслень, створених цими засобами. В той же час завдань на оптимізацію майже не зустрічається у підручниках для 8-9 класів, до розв'язування яких можна було б застосувати властивості квадратичної функції, нерівність Коші та ін.
Математика постачає для інформатики значну кількість алгоритмів. Розвиток комп'ютеризації, інформаційних мереж, автоматизованих інформаційних систем висуває специфічні вимоги до стилю мислення людини, а тому

 
 

Цікаве

Загрузка...