WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Модель процесу вивчення курсу «Історія педагогіки» з використанням мультимедійної енциклопедії - Реферат

Модель процесу вивчення курсу «Історія педагогіки» з використанням мультимедійної енциклопедії - Реферат

заповнюється on-line, тобто прямо на сайті.
Рис. 3. Компонент створення бази слів
Складаючи кросворд, викладач може використовувати створену раніше базу слів, доповнити і модифікувати її або створити нову. Компонент створення бази слів є дуже простим у використанні, має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що робить можливою роботу з цим застосуванням користувачів з початковими навичками володіння ПК.
Рис. 4. Вікно створення кросворду
При створенні кросворду необхідно відкрити базу слів. Кожне слово є об'єктом, який користувач просто перетягує мишею з бази (лівої частини вікна) у поле кросворду, може розташовувати вертикально чи горизонтально, переміщати полем. Для полегшення роботи викладача на етапі складання кросворду програма автоматично перевіряє букви на перетинанні слів на збіг. У випадку, якщо буква на перетині слів не збігається, то друге "верхнє" слово не фіксується в поточній позиції. Після створення кросворду викладач зберігає готовий кросворд.
Необхідно зауважити, що у процесі складання кросворду викладач може використовувати слова із декількох баз слів, таким чином отримуючи можливість створювати підсумкові кросворди, що охоплюють значний обсяг навчального матеріалу.
Рис. 5. Вікно заповнення кросворду
Одним із цікавих типів творчих завдань у процесі вивчення історії педагогіки є робота з фрагментами художніх фільмів, що ілюструють педагогічні ситуації, та опис їх. У мультимедіа галереї пропонується певний набір відеороликів, але студент може поповнити вже існуючу галерею, запропонувавши свій відеофрагмент і опис до нього (рис. 6).
Рис. 6. Відеофрагменти
Такий підхід змушує студента, майбутнього вчителя, навіть під час відпочинку (перегляду фільмів, спілкування з друзями) дивитися на світ "очима педагога", формує світогляд і розуміння можливих шляхів розв'язування складних педагогічних ситуацій. Функція мотиваційного компоненту готовності до творчого рішення історико-педагогічних задач складається з усвідомлення історико-педагогічних фактів, ситуацій, педагогічних цінностей, вивчення життя і діяльності видатних педагогів, істориків, філософів [3, с. 43].
Треба згадати слова М. Рильського: "Ми працю любимо, що в творчість перейшла". Бо саме в творчій праці реалізується одна з центральних потреб особистості - потреба в самовираженні.
Таким чином, організація навчання історії педагогіки з використанням інформаційно-комунікаційних технологій має такі особливості:
- організація лекційного курсу. Використання ІКТ повинно забез-печити, по-перше, детальний розгляд ключових теоретичних аспектів лекції, по-друге, детальне вивчення логічних взаємозв'язків між поглядами різних науковців певного періоду часу, педагогічних поглядів і соціального замовлення, релігійного й економічно-політичного укладу і вимог суспільства до системи освіти взагалі і до освіти окремих прошарків. Важливим завданням лектора є активізація роботи студентів, що може бути вирішено за допомогою ІКТ. Вирішення цього завдання пропонується за допомогою навчального компоненту Лекційні блоки, що розташовано у Змістовних модулях;
- організація семінарських занять та поточного контролю знань. Метою викладача є реалізація завдань курсу. Використання ІКТ сприятиме якісному засвоєнню студентами навчального матеріалу шляхом якісної інтенсифікації роботи кожного студента, підвищення уваги до виявлення зв'язків між теоретичними положеннями певної епохи розвитку педагогічної думки та сучасними положеннями і методами розв'язування навчальних задач, підвищення інтересу студентів до заняття, реалізації контролю знань як на кожному занятті, так і після завершення кожної теми курсу. Як варіант вирішення цього завдання, окрім питань для обговорення, можуть бути творчі завдання і підсумкова тека;
- організація самостійної роботи. Основним організаційним завданням є забезпечення студентів необхідними навчальними матеріалами, допомогою з боку викладача, надання студентам можливості спілкування під час виконання самостійної роботи. Для організації самостійної роботи із застосуванням технології дистанційного навчання є доступ студентів у будь-який зручний час до повного комплексу навчальних матеріалів і завдань для виконання;
- організація заключного контролю знань. Екзамен має підтвердити рівень теоретичної та практичної підготовок, які виявив студент протягом навчання. На наш погляд, під час екзамену необхідно зосередити увагу на контролі теоретичних знань. З переходом до кредитно-модульної системи студент має можливість отримати заключну оцінку з кожного модулю. Тому проведення тестування з кожної теми значно полегшує навантаження як на студента, так і на викладача, а також дозволяє формалізувати процес перевірки, зробити його об'єктивним та керованим.
Отже, розвиваючи процес інформатизації в навчальному закладі й удосконалюючи його, необхідно якомога більше викладачів навчити новим формам проведення занять із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій і залучити їх в процес створення і наповнення інформаційногосередовища.
Оволодіння навичками використання комп'ютерних середовищ для викладача має свою специфіку, на відміну від навичок необхідних для економіста, секретаря і т. ін. Це пов'язано, з однієї сторони, зі специфікою тих дій, з яких складається діяльність викладача, з іншого боку, з тим, що педагог повинен навчити студентів використанню цих комп'ютерних середовищ і надати їм відповідної мотивації для використання комп'ютерів у навчанні.
Підводячи підсумки перевірки ефективності застосування інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища, можна зробити висновок, що включення його в навчальний процес сприяє більш глибокому й міцному засвоєнню досліджуваного матеріалу з дисциплін педагогічного циклу. Особливо позитивно це позначається на втратах у знаннях слабковстигаючих студентів, які стали не тільки глибше засвоювати досліджуваний матеріал, але й довше зберігати його у своїй пам'яті.
Слід враховувати погану відтворюваність результатів подібних досліджень у просторі та часі, викликану, в першу чергу, динамікою змін в області ІКТ.
Проблема розвитку педагогічної освіти не може бути розв'язана інакше, ніж через освоєння технічних нововведень, найбільш перспективними з яких є ІКТ. Цей процес в сучасній освітній ситуації взаємозв'язаний з впровадженням інноваційних освітніх технологій, організацією міжкультурних та міждисциплінарних проектів на їх основі, що змінюють традиційну структуру цілісного педагогічного процесу. Для ефективного управління інноваційним процесом освоєння ІКТ в педагогічному університеті необхідне системне вивчення цього поліструктурного і багатофункціонального за своєю суттю процесу у вузі.
Список використаних джерел
1. Архипова О.А. Опыт обучения преподавателей-гуманитариев созданию мультимедийных электронных изданий и использования их в учебном процессе. http://www.ito.su/2003/I/3/I-3-2142.html .
2. Андрієвський Б.М., Петухова Л.Є. Професійно-наукова підготовка майбутнього вчителя початкових класів. Монографія. - Херсон: Айлант, 2006. - 176 с.
3. Воробйова С. Структура, критерії, рівні готовності студентів до творчого рішення дидактичних задач // Рідна школа. - 2002. - № 4. - С. 42-45.
4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2004. - 351 с.
5. Пєтухова Л.Є. Новітні підходи до формування професійних компетенцій майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти // Початкова школа. - 2007.- №3. - С. 1-3.
6. Сбруєва А.А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ - початок ХХІ ст.): Монографія. - Суми: ВАТ "Сумська обласна друкарня", Видавництво "Козацький вал", 2004. - 500 с.
7. Співаковський О.В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей. - Херсон: Айлант, 2003. - 229 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...