WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Модель процесу вивчення курсу «Історія педагогіки» з використанням мультимедійної енциклопедії - Реферат

Модель процесу вивчення курсу «Історія педагогіки» з використанням мультимедійної енциклопедії - Реферат


Реферат на тему:
Модель процесу вивчення курсу "Історія педагогіки" з використанням мультимедійної енциклопедії
Інтелектуальному потенціалу держави, який відповідав би світовому рівневі, необхідні спеціалісти з розвинутими власними творчими, дослідницькими здібностями, котрі володіють методологією пізнання, науковими методами самостійного розв'язання дослідницьких педагогічних завдань, обізнані новітніми педагогічними та інформаційними технологіями як у вітчизняній, так і зарубіжній теорії і практиці шкільної освіти [5, с. 2].
Йдеться про принципово нові виховні цілі, що передбачають досягнення сучасних рівнів освіченості окремої особистості та суспільства в цілому. Вищій педагогічний школі в цьому плані відводиться особлива роль, оскільки саме вона покликана підготувати педагогічні кадри для загальноосвітньої, професійної i вищої школи на рівні сучасних вимог суспільства. Основна мета полягає в підготовці педагога, здатного забезпечити всебічний розвиток особистості, формування її розумових, фізичних i естетичних здібностей, високих моральних якостей, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого та культурного потенціалів суспільства.
Освіту можна вважати спрямованою на забезпечення інтересів особистості, якщо вона спроможна розв'язати такі завдання, як: гармонізувати відношення людини з природою шляхом усвідомлення сучасної наукової картини світу; стимулювати інтелектуальний розвиток i збагачення мислення, творчості шляхом засвоєння сучасних методів i засобів наукового пізнання; домогтися успішної соціалізації людини через занурення її в культуру, в тому числі, техногенну, а також комп'ютеризоване середовище; навчити людину жити, створити умови для її безперервної освіти в умовах насиченого активного інформаційного середовища; надати можливості для набуття широкої базової вищої освіти, яка дозволить достатньо швидко перемикатися на суміжні галузі професійної діяльності.
Відповідно до концепції розвитку освіти, чинних законодавчих, нормативних документів про правила і вимоги здобуття освіти, організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, зокрема, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про вищу освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про позашкільну освіту"; Указу Президента України "Про затвердження інтеграції України до Європейського союзу"; Національної Доктрини розвитку освіти; Концепції інформатизації і комп'ютеризації освіти і т. ін., інформатизацію навчання визначено як глобальний і пріоритетний напрям удосконалення змістових і операційно-діяльнісних компонентів освіти для реалізації всіх її стратегічних та поточних завдань.
Проблема застосування інформаційних технологій у навчанні активно досліджується у нашій країні протягом багатьох років. Проводяться експерименти щодо визначення функцій, які можуть бути покладені на інформаційні технології у навчальному процесі (В.П. Андрущенко, Г. Балл, Н.Р. Балик, І.Є. Булах, Ю.Р. Валькман, Р.С. Гуревич, А.М. Гуржій, А. Довіяло, А. Єршов, М.І. Жалдак, В.Г. Житомирський, Ю.О. Жук, О.Ю. Комісарова, О.І. Ляшенко, Ю.І. Машбиць, В. Монахов, Ю.С. Рамський, М.Л. Смульсон, О.В. Співаковський, Н.Д. Угринович та ін.); досліджуються особливості діяльності та спілкування "педагог-учень" з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (А.В. Брушлинський, Т.Б. Габій, А.М. Матюшкін, Є.І. Машбиць, О.К. Тихомиров та ін.); питання інформатизації загальноосвітньої та вищої школи досліджували В.Ю. Биков, Б.С. Гершунський, С.У. Гончаренко, Р.С. Гуревич, М.І. Жалдак, Ю.О. Жук, В.М. Касаткін, Ю.О. Комісарова, Ю.І. Машбиць, В.С. Михалевич, Н.В. Морзе, Й.А. Ривкінд, П.В. Стефаненко, О.В. Співаковський та ін.; створюються теорії навчання з використанням інформаційних технологій, розроблюються і впроваджуються комп'ютерно-орієнтовані методики навчання. Але в Україні, незважаючи на тривалий період дослідження проблем комп'ютеризації освіти, мало розглянутими залишилися проблеми застосування інформаційних технологій у навчальному процесі професійної підготовки спеціалістів, тобто в системі вищої школи.
Реалізація сучасної освітньої парадигми значною мірою залежить від учителя початкової школи, якому притаманні духовність i висока мораль, інтелігентність, професійна компетентність, творче педагогічне мислення, гуманістична та гуманітаристична спрямованість педагогічної діяльності. Його підготовка має здійснюватися на засадах фундаментальності, варіативності та альтернативності, гуманізації навчально-виховного процесу i гуманітаризації його змісту.
Важливе місце в системі кадрового відтворення вчителів початкової ланки освіти належить педагогічним дисциплінам як основі загальної, професійної та особистісної характеристики майбутнього вчителя початкових класів. Іманентною складовою загальнопедагогічної підготовки вчителів початкової ланки освіти є опанування курсу "Історія педагогіки". На сьогодні накопичено достатній досвід i значний фактичний матеріал традиційної методичної системи навчання таких курсів. Однак традиційні підходи до вивчення гуманітарних дисциплін уже недостатньо узгоджуються з новою парадигмою й доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті, зокрема, в частині використання нових інформаційних технологій для інтенсифікації процесу навчання, розвитку творчого мислення студентів та пізнавального інтересу, а також формування умінь працювати в умовах комп'ютерного середовища.
Для сучасного періоду характерним є зростання об'єму необхідної інформації, з одного боку, і скорочення кількості годин на аудиторне засвоєння дисциплін шляхом винесення значної частини матеріалу на самостійне опрацювання - з іншого. Виникає явне протиріччя між стрімким зростанням технічних можливостей людства і традиційними методичними системами навчання гуманітарних дисциплін. Особливо актуальною ця проблема стає для підготовки майбутнього вчителя початкових класів в умовах входження України в Європейський освітній простір, зміни акцентів у вітчизняній освітній політиці. Тим більше, що потенційні можливості виховних технологій і, зокрема, застосування інформаційно-комунікаційних технологій в реалізації нової освітньої парадигми до цього часу ще глибоко не досліджені. Тому обґрунтування педагогічних умов оптимізації використання традиційних і інформаційно-комунікаційних технологій у процесі опанування педагогічного циклу дисциплін і, зокрема, історії педагогіки як складової фундаментальної педагогічної підготовки майбутнього вчителя, на нашу думку, є актуальним і своєчасним.
Курс історії педагогіки є невід'ємним елементом формування світогляду і професійної компетентності майбутнього вчителя початкової ланки освіти, складним для засвоєння, тому що вимагає опрацювання великих обсягів інформації. В зв'язку з цим виникає загроза того, що із збільшенням об'єму інформації вивчення курсу у найближчому майбутньому носитиме реферативний характер.
Курс "Історія педагогіки" допоможе зосередити увагу студентів на показі шляхів і засобів реалізаціїнових концепцій освіти, формуванню активної творчої особисті майбутнього вчителя початкової ланки освіти; розробці нових підходів до оволодіння знаннями; створенню нових ефективніших засобів, методів і форм навчання і виховання дітей; проектуванню розвивальних педагогічних процесів.
Кінцевим основним і побічним продуктом навчально-професійної діяльності з курсу повинні бути: розвиток пізнавальної й професійної мотивації; прояв професійного ставлення до матеріалу; професійна компетентність й озброєність (уміння, навички); широка інформованість у проблемі; творче мислення; особистісні якості (спостережливість, допитливість, позитивні якості спілкування, моральна гуманістична спрямованість).
На жаль, як показують дослідження, традиційне навчання має певні недоліки: 1) усереднений загальний темп вивчення матеріалу; 2) єдиний усереднений обсяг знань, що засвоюють студенти; 3) питома вага знань, що отримують студенти в готовому вигляді через викладача

 
 

Цікаве

Загрузка...